Význam typu K-RAS mutace u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic

Konference: 2010 XVIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Téma: Odborný program

Číslo abstraktu: 2010_05

Autoři: MUDr. Ondřej Fiala; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; RNDr. Marek Minárik, Ph.D.

Východisko: Význam mutace onkogenu K-RAS jako prediktoru odpovědi na léčbu inhibitory tyrozinkináz, blokujícími aktivaci kaskády receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR-TKI) je nejasný. Existují studie, kde se K-RAS mutace ukázala jako negativní prediktor, na druhou stranu existují studie, které toto zjištění nepotvrdily. Význam specifických typů K-RAS mutace zůstává nadále nejasný.

Cíl: Objasnit vliv specifického typu mutace K-RAS na efekt léčby EGFR-TKI.

Metodika: Metodou detekce mutace K-RAS byla standardně používaná heteroduplexní analýza PCR produktů. Celkem bylo vyšetřeno 443 pacientů, u 66 pacientů byla prokázána přítomnost mutace K-RAS. Analyzovali jsme 38 pacientů, kteří byli léčeni inhibitory tyrozinkináz, průměrný věk v době diagnózy byl 60 let (věkové rozmezí 34-78 let), z toho 9 žen a 29 mužů, 30 pacientů s adenokarcinomem, 7 s epidermoidním karcinomem a 1 s dediferencovaným karcinomem. 37 kuřáků a pouze 1 nekuřák.

Výsledky: Nejčastějším typem mutace K-RAS byla mutace GGT->TGT na 12. kodonu, která se vyskytla u 24 pacientů, a medián času do progrese (TTP) činil 4,3 týdnů. U pacientů s jiným typem mutace činil medián TTP 9,0 týdnů (p = 0,009). Zvlášť jsme vyhodnotili pacienty s adenokarcinomem. Medián TTP u skupiny s mutací typu GGT->TGT na 12. kodonu činil 4,1 týdnů oproti mediánu TTP u pacientů s jiným typem mutace, který činil 9,0 týdnů (p = 0,007). Statistická významnost byla hodnocena Log Rank testem a rozdíl mezi časy do progrese u obou skupin je statisticky signifikantní. V analýze celkového přežití od zahájení léčby EGFR-TKI je jasně patrný trend, ale vzhledem k limitacím studie se nepodařilo prokázat statisticky signifikantní rozdíly (p = 0,068, pro adenokarcinomy: p = 0,095).

Závěr: K-RAS mutace typu GGT->TGT na 12. kodonu se ukázala jako významný negativní prediktor pro léčbu EGFR-TKI, na druhou stranu jiné typy K-RAS mutace nikoli. Efekt léčby EGFR-TKI u pacientů s jiným typem K-RAS mutace než GGT->TGT na 12. kodonu byl srovnatelný s pacienty bez mutace K-RAS onkogenu.

Práce byla podpořena grantem IGA MZ NS9718-4/2008.

Datum přednesení příspěvku: 11. 11. 2010