Zhodnocení pětileté medikace Bonefosu u pacientky s primárně generalizovaným karcinomem prsu do skeletu

Konference: 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 052p

Autoři: MUDr. Josef Gruna

Předneseno pod názvem: Zhodnocení pětiletého podávání klodronátu u pacientky s primárně generalizovaným karcinomem prsu do skeletu

LM, žena 1959

Anamnestické údaje:

RA: dědeček karcinom ORL oblasti, nádory prsu a vaječníků v rodině neguje

AA: antibiotika penicilinové řady – exantém

FA: Citalec, Simvacard

SA: učitelka v mateřské školce, nekuřák, vdaná

GA: menses od 15 let – v době diagnózy pravidelné, porody 2, hormonální antikoncepce vysazena před operací prsu

OA: 2001–ORL operace – septoplastika, hypercholesterolémie, sledované onemocnění neguje

Subjektivně potíže: bez potíží, bolesti neguje KI 90%

Objektivní vstupní vyšetření: 168 cm, 68 kg normostenik, orientovaná, krk + nadkličky bilaterálně bez patologie, srdce: akce pravidelná, ozvy ohraničené, TK 130/65, plíce: dýchání alveolární bvf, prs l. dx – volně prohmatný, bez patologického palpačního nálezu, neložiskové zhrubění prsní žlázy v HZQ, axila l. dx volně prohmatná bez patologie, jizva po ablaci prsu l. sin zhojena per primam, po operaci lehký otok, bez známek recidívy, axila l. dx – jizva po disekci v normě, zhojena per primam, pod jizvou resorbující se serom.

Břicho v niveau, aperitoneální, játra v oblouku, inquiny bilaterálně bpn, per rektum – v dosahu palpujícího prsu bez patologie

Další pomocná vyšetření (laboratorní a jiná)

Vstupní vyšetření: 11–12/03 RTG S+P bez patologie, UZ břicha a pánve – susp ložiskový proces v jaterním hilu a l. dx laloku, CT jater – v normě, bez ložiskového nálezu, scintigrafie skeletu – vícečetná ložiska skeletu - žebra bilaterálně, krček lemuru l. dx, v. s. postižení kosti křížové, RTG femuru l. dx – v intertrochanterické oblasti je prořídlá struktura v rozsahu 30 x 17 mm – v.s. mts, ortopedické vyšetření - mts v intertrochanterické oblasti, tč. observace, bez indikace k operačnímu stabilizačnímu výkonu, Ca 15-3: 34, CEA 4,2 ICTP 8.74, iALP – v normě

Diagnóza: 20/11/2003 první operace

Pacientka si byla několik let vědoma ložiska v levém prsu, dle vstupního MG a Uz vyšetření ložisko velikosti 54x 36x 24 mm, po bioptické verifikaci duktálního karcinomu indikována ve spádovém okresním pracovišti k parciální resekci a dissekci axily l. sin, Histologicky nízce diferencovaný duktální karcinom, pozitivní resekční linie, ER 100%, PR 100% c – erb 2:0, axila l. sin: vyšetřeno 12 lymfatických uzlin, z nichž ve 4 zastiženy mts duktálního karcinomu, pro pozitivní resekční lem provedena ve 2. době ablace prsu l. sin, kde i ve spodině amputátu popisován pozitivní resekční lem.

pT3 pN2a M1 – oss.

Terapie:

Po operaci aplikována chemoterapie AC - Paclitaxel (celkem 8 sérií) do 5/2004, radioterapie na oblast hrudní stěny l. sin, axily l. sin a nadkličku RT LD 50Gy/25fr + radioterapie na oblast proximálního femuru RT LD 36Gy /18 fr, laparoskopická ovarectomie.

Medikace: Bonefos 800 mg 2-0-0 od 12/2003 – pořád užívá, Femara 1-0-0 od 5/2004

Komentář:

Pacientka byla na spádovém chirurgickém pracovišti operována, ještě před dokončením dovyšetřování a stanovení stagingu choroby, proto až po operaci byla diagnostikována diseminace do skeletu. Celková tolerance výše uvedené chemoterapie a radioterapie u pacientky byla velice dobrá, terapie proběhla v ambulantním režimu, bez nutnosti hospitalizace.

Na základě našich dobrých a dlouhodobých zkušeností, a s přihlédnutím k frekvenci kontrol při sledování pacientky v onkologické ambulanci co 3- 4 měsíce, byl pacientce nasazen z bisfosfonátů Bonefos 1600mg/per die + hormonoterpaie Femarou 1-0-0. Tolerance terapie bisfosfonáty pacientkou je velice dobrá, kvalita života výborná. Při kontrolních vyšetřeních postupně v došlo k normalizaci scintigrafického vyšetření skeletu, normalizaci markeru kostní přestavby ICTP, pravidelně prováděné panely vyšetření jsou v normě.

Pacientka nastoupila zpět do práce na částečný úvazek.

Datum přednesení příspěvku: 28. 11. 2008