Rovnost ve společenském a profesním postavení sester zkoumá dotazníkový průzkum

Rovnost ve společenském a profesním postavení sester zkoumá dotazníkový průzkum

Průřezová studie EQUANU – Rovnost ve společenském a profesním postavení sester se zabývá mezinárodním srovnáním společenského a profesního postavení sester ve vybraných evropských zemích. Předkládaná část projektu je zaměřena na profesní roli sester při poskytování optimální farmakoterapie, implementaci praxe založené na důkazech a optimálního způsobu klinického uvažování v jednotlivých evropských zemích. Neexistují žádné správné nebo nesprávné odpovědi. Zajímají nás pouze Vaše názory na sesterskou činnost a profesi.

Vážená kolegyně / Vážený kolego,

dovolujeme si Vás touto cestou pozvat k participaci na projektu EQUANU - Equality in societal and professional recognition of nurses (Rovnost ve společenském a profesním postavení sester) formou vyplnění online dotazníku. Projekt se zabývá analýzou a mezinárodním srovnáním společenského a profesního postavení sester v Evropských zemích v průběhu několika po sobě následujících let (2022-2032). Podrobnější informace o projektu naleznete zde.

Podmínky účasti:

Cílovou populací projektu jsou

  • sestry (všeobecné/dětské/praktické) pracující na území České republiky
  • všichni občané České republiky starší 18 let.

Obě skupiny se mohou zúčastnit formou vyplnění elektronického dotazníku. Zodpovězení vyžaduje v obou případech časovou dotaci přibližně 15 minut. V obou případech neexistují žádné správné nebo nesprávné odpovědi. Zajímají nás pouze názory na činnosti a profesi sester.

Sběr dat bude v letošním roce probíhat v období od 15. 3. do 30. 6. 2024.

U sester je v letošním roce průzkum cílen také specificky na prvky klinického uvažování a ošetřovatelskou diagnostiku (úroveň kompetencí / příležitost profesního růstu / dostupné odborné vedení a supervize / důvěra ostatních / vlastní samostatnost).

Dotazník určený PRO SESTRY je možné nalézt ZDE 

Benefity:

Předpokládáme, že výstupy projektu přispějí k formulaci doporučení, která by v budoucnu vedla k jednotnější představě o profesní roli sester v Evropském prostředí, což by zároveň (mimo jiné) mohlo podpořit a usnadnit jejich mobilitu na evropském pracovním trhu. Jakýkoli přímý osobní prospěch za účast na tomto projektu však není možné garantovat.

Ochrana soukromí:

Dotazník je anonymní a informace o účastí respondentů v projektu jsou považovány za přísně důvěrné. Data jsou ukládána na zabezpečená uložiště (jejich správcem je University of Antwerp, Belgie) a přístup k nim má pouze výzkumný tým. Respondenty není a nebude možné identifikovat jménem ani jakýmkoli jiným způsobem v záznamech, výsledcích nebo publikacích souvisejících s projektem.

Znění informovaného souhlasu naleznete ZDE.

Etické schválení:

Projekt byl na mezinárodní úrovni byl schválen Etickou komisí University of Antwerp (referenční číslo – BUN B3002022000104) a v rámci České republiky pak Etickou komisí Masarykovy univerzity (referenční číslo 2/2023).

V případě dalších dotazů k projektu využijte následujících kontaktů:

Předem velmi děkuji za rozhodnutí k vyplnění dotazníku a zejména jeho další šíření mezi kolegy a známé.

Mimo populaci sester je možné šířit také odkaz určený pro vyplnění dotazníku širokou veřejností.

Dotazník určený PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST je možné nalézt ZDE.

S úctou,

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Přednostka Ústavu zdravotnických věd,
Proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie 
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno