Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Dohody ČOS s plátci péče v části Česká onkologická společnost

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 1272 zrušit všechny filtry
Mgr. Libuše Kalvodová

Přednáška Mgr. Kalvodové je úvodní přednáškou 1. Psychoonkologického sympózia v září 2010 v Brně a přináší informace o potřebě klinického psychologa v moderní léčbě onkologických malignit u nás i v zahraničí.

Mgr. Libuše Kalvodová

Přehledová práce shrnuje historii a studium psychických projevů onkologických pacientů, dále pak zásady komunikace a pravidla rozhovoru lékaře s pacientem. Osobnost onkologického pacienta přibližujeme z pohledu modelu E. Kübler-Ross, přinášíme desatero zásad sdělování onkologické diagnózy. Připomínáme přítomnost klinického psychologa u lůžka pacienta i v týmu zdravotníků. Zmiňujeme psychopatologické jevy uvnitř kolektivu zdravotníků. A v konci pak autentická vyprávění nemocných s komentářem psychologa.

Účastníci:
přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci KOC, České urologické společnosti ČLS JEP, České chirurgické společnosti ČLS JEP, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP a Svazu zdravotních pojišťoven a zástupci SÚKL.

Doc.MUDr. Lenka Foretová , Ph.D.

Návrh preventivní mammologické péče dle empirického rizika karcinomu prsu podle rodinné anamnézy

Mgr. Libuše Kalvodová

Vyhoření je nemocí duše, protože potlačuje svobodnou vůli. Schopnosti a znalosti zůstávají nedotčeny, ale chuť podávat výkony – vnitřní náboj – klesá. Postupně je motivace, ta záhadná síla, která nás žene kupředu, poškozena nebo i zničena. Nejvíce jsou postiženi lidé pracující ve službách. Zaměstnání, která vyžadují rozhodování na hranici života a smrti, v sobě obsahují vysoké nebezpečí vyhoření. Kdokoliv, na jakékoliv úrovni, se může stát kandidátem pracovního
vyhoření.

Účastníci:
přednostové onkologických klinik ČR, nebo jejich zástupci, zástupci KOC, České urologické společnosti ČLS JEP, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP a Svazu zdravotních pojišťoven a zástupci SÚKL.

Společnost GlaxoSmithKline nabízí možnost grantu na podporu laboratorního, experimentálního nebo klinického výzkumu v onkologii a hematoonkologii, který je iniciován zkoušejícím. 

Nábor do studie DERMA – hodnocení imunoterapie u pokročilého melanomu

Program jednání:

  1. Zahájení zasedání s předsedy chirurgických kmenů (od 12 hod do 14.30 hod) a interních kmenů (od 15.hod do 17.00hod): MUDr. Markéta Hellerová, prof. MUDr. J. Škrha, DrSc.
  2. Diskuze - Návrhy zástupců akreditačních komisí pro společný chirurgický kmen
  3. Diskuze - Návrhy zástupců akreditačních komisí pro společný interní kmen
  4. Různé

Účastníci:
přednostové onkologických klinik ČR, nebo jejich zástupci, zástupci KOC, České chirurgické společnosti, České urologické společnosti ČLS JEP, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP a Svazu zdravotních pojišťoven a zástupci SÚKL.

  • Z výtěžku Tesco Běhu pro život ve výši 570 188,- Kč
  • Odeslání projektů do 10.6.2009 prof. Vorlíčkovi v písemné formě.

Uzávěrka přihlášek, k rukám předsedy ČOS, do 31.ledna 2009 v elektronické i písemné formě.

Účastníci:
přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci KOC, Společnosti patologů ČLS JEP, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP a Svazu zdravotních pojišťoven

Mgr. Libuše Kalvodová

Přednáška zazněla na na XII. Olomouckých hematologických dnech. Mluví-li psycholog o etice, dostává se více do roviny filosofické než psychologické.

Účastníci:
přednostové onkologických klinik ČR, nebo jejich zástupci, zástupci KOC, Společnosti patologů ČLS JEP, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP a Svazu zdravotních pojišťoven.

Referující:

Prof. MUDr. R. Vyzula,CSc. , ředitel MOÚ v Brně
Prof. MUDr. Aleš Ryška, PhD., předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP
Doc. MUDr. Marián Hajduch, PhD., předseda Sekce diagnostické a prediktivní onkologie ČOS
MUDr. Lenka Foretová, PhD., Onkogenetická skupina ČGS a ČOS ČLS JEP
MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA, ředitel VZP ČR v Praze
MUDr. Ladislav Havlíček , SZP
Prof. MUDr.Bohuslav Melichar, PhD., přednosta Onkologické kliniky LF UP a FN v Olomouci