Informace o rozšíření léčebných možností u pacientů s časným HER-2 pozitivním karcinomem prsu

Informace o rozšíření léčebných možností u pacientů s časným HER-2 pozitivním karcinomem prsu

V České republice je od nynějška dostupný léčivý přípravek Nerlynx® (neratinib) v adjuvantní léčbě. 

Nerlynx® je indikován k prodloužené adjuvantní léčbě dospělých pacientů s karcinomem prsu v časném stadiu pozitivním na hormonální receptory s nadměrnou expresí/amplifikací HER2, kteří dokončili adjuvantní léčbu založenou na trastuzumabu před méně než jedním rokem.

U těchto pacientů došlo po 2 letech sledování v rámci primárního parametru účinnosti k signifikantnímu snížení rizika vzniku invazivního onemocnění nebo smrti (iDFS) o 51 % (HR=0,49; 95% CI 0,30-0,78; p=0,001). iDFS je relevantním parametrem s vysokou mírou korelace s celkovým přežitím (OS).
Vzhledem k právě probíhajícímu řízení o stanovení výše a podmínek úhrady z veřejného zdravotního pojištění je LP Nerlynx® pro Vaše nemocné dostupný na základě individuální žádosti plátci podle paragrafu 16.

Souhrn údajů o přípravku na stránkách SÚKL