12. Zhoubný novotvar prsu - online novelizace Modré knihy

Česká onkologická společnost přistupuje k průběžné online novelizaci Modré knihy v době mezi dvěma vydáními na stránkách Linkos. K 1. 4. 2023 byla novelizována kapitola číslo 12. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50).

Důvodem změny je nově stanovená úhrada fixní kombinace pertuzumabu s trastuzumabem (Phesgo) pro pacientky s časným HER2 pozitivním karcinomem prsu.

Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění u dospělých pacientů s HER2-pozitivním, lokálně pokročilým, inflamatorním nebo časným karcinomem prsu s vysokým rizikem rekurence ve výkonnostním stavu dle ECOG 0-1 v kombinaci s taxanovou chemoterapií v rámci neoadjuvantního chemoterapeutického režimu a následně v rámci adjuvantního podání pro pacientky, které dosáhnou kompletní patologické odpovědi v prsu a v uzlinách. Terapie je hrazena do rekurence onemocnění či do vyčerpání maxima 18 cyklů podaných v průběhu 1 roku nebo nepřijatelné toxicity (dle toho, co nastane dříve).

Kapitola 12 Modré knihy

Klíčová slova
úhrada