Speciální metody radioterapie

Radioterapie je indikována u některých nenádorových onemocnění. Je relativně úspěšná u zánětlivých onemocnění pohybového aparátu (ostruha, tenisový loket, artrózy).V těchto indikacích se používají dávky do 6 Gy, jako zdroj záření slouží terapeutické rentgenové přístroje. Má být použita s největší opatrností vzhledem k nebezpečí kancerogenního efektu. Novými indikacemi nenádorové léčby zářením je intravaskulární brachyterapie po transkutánních angioplastikách cévních stenóz nebo ozařování po operaci periartikulárních osifikací.

Radioterapie s modulovanou intenzitou

Radioterapie s modulovanou intenzitou (IMRT) se dostala do klinické praxe v devadesátých letech 20.století. Podstatou metody je rozložení svazku záření na jednotlivé paprsky s různou intenzitou. Tak je možné ozářit i velmi nepravidelné cílové objemy s maximálním šetřením zdravých tkání v okolí. Radioterapie s modulovanou intenzitou se využívá zejména v léčbě karcinomu prostaty a nádorů oblasti hlavy a krku.

Stereotaktická radioterapie

Stereotaktická radioterapie využívá k zaměření radiačních polí speciálního rámu, podobného, jaký se používá ve stereotaktické neurochirurgii. Indikací jsou zejména malé nádory mozku, ale touto speciální technikou lze ozářit i nádory extrakraniální. Lze při tom využít metod radioterapie naváděné obrazem. Například u malých karcinomů plic dosahuje stereotaktická radioterapie výsledků srovnatelných s chirurgickou léčbou, její výhodou je nižší zátěž pro pacienta v porovnání s operací. Je vhodná především u pacientů, u nichž by operace byla riziková s ohledem na věk nebo interní onemocnění.

Stereotaktická radiochirurgie

Zaměření cílového ložiska je obdobné jako u stereotaktické radioterapie. Jako zdroj záření se využívá gammanůž (gammaknife). Tento přístroj je vybaven množstvím malých kobaltových zdrojů, jejichž paprsky se protínají v jediném bodě. Cílem plánovací procedury je umístit tento bod do cílového ložiska. Gammanůž se používá k ozařování cévních abnormalit v mozku, nádorů plen mozkových, ušního nervu a mozkových metastáz. Léčba probíhá v obvykle v jednom sezení.

Poloha různých orgánů a struktur v lidském těle se mění, například s dýchacími pohyby, náplní močového měchýře a rekta, s polohou. Zaměření ozařovacích polí se provádí pomocí značek na kůži, což nemusí být vždy dostatečně přesné. Radioterapie naváděná obrazem (IGRT) umožňuje zobrazení aktuální polohy cílového objemu a orgánů, které chceme šetřit, pomocí rentgenového přístroje spojeného s ozařovačem. Tak je možné interaktivně korigovat zaměření ozařovaných polí.

Protonová terapie

Protonová terapie je moderní metodou léčby zářením, která má své fyzikální výhody. Podle úrovně dosaženého poznání je však stále ve fázi výzkumu a jako k takové je k ní nutno přistupovat. Určité síly důkazů o vyšší prospěšnosti protonové terapie oproti fotonové bylo zatím dosaženo v indikacích pro léčbu vzácných diagnóz – očního melanomu, chordomu a nádorů centrálního nervového systému u dětí. Nicméně i v těchto případech jsou pochybnosti o přínosu protonové terapie v porovnání s moderními metodami léčby fotony a fotonová terapie zůstává standardní léčbou. Teprve další studie umožní definovat přínos a indikace léčby protony, protože její výsledky mohou být lepší, ale také horší ve srovnání s fotonovou léčbou. Například u karcinomu prostaty měla protonová léčba vyšší výskyt poškození střeva než radioterapie s modulovanou intenzitou a při ozařování nádorů mozku nečekaně vysoký výskyt ložisek nekrózy (úmrtí) zdravé tkáně. Indikace protonové terapie musí být individuální u každého pacienta založené na zvážení přínosu a možných rizik.

Informace o stránce

  • Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. (LF UK a FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie)
  • Recenzenti: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c. (Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU)
  • Datum vytvoření: 12. 12. 2006
  • Datum poslední úpravy: 18. 7. 2014
  • Informace o poslední úpravě:

    Text byl aktualizován autorem s ohledem na nejnovější vývoj. Doplněna protonová terapie a rozšířeny informace o stereotaktické radioterapii.