Indikace radioterapie

Radikální radioterapie

Radioterapie je aplikována s cílem vyléčit nádor. Snažíme se aplikovat maximální dávku záření, která bude spojena s přijatelnou mírou závažných komplikací (<5%). Často se kombinuje s chemoterapií. V některých případech umožňuje vyléčení nádoru se zachováním funkce postiženého orgánu a stává se šetrnější alternativou rozsáhlých chirurgických výkonů (léčba nádorů hrtanu, močového měchýře, řitě, kožní nádory očního koutku). Používané dávky jsou 60 – 80 Gy v 6 – 8 týdnech, dávky na jednotlivé ozáření jsou 1,8 – 2 Gy.

Tab 1): Indikace radikální radioterapie

Hematologické malignity Klinické stadium Poznámky
Folikulární lymfom I a II  
Hodgkinova nemoc I a II Ozáření postižených uzlin spolu s chemoterapií
MALT lymfom žaludku I, II  
Ložiskový plazmocytom kosti a ložiskový mimokostní plazmocytom   ozařuje se ložisko s 2 - 3 cm bezpečnostním lemem
Difuzní velkobuněčný lymfom I. radioterapie v kombinaci s chemoterapií
Solidní nádory    
Karcinom prostaty T1-T4, N0, M0 radioterapie s kurativním záměrem, případně doplněná hormonální léčbou, má výsledky srovnatelné s operační léčbou
Hrtan   radioterapie je preferována před chirurgickou léčbou u st.I-II (zachování hlasu)
u vyšších stadií chemoradioterapie umožňuje zachování hrtanu, laryngectomie je reservována pro případy s nedostatečnou regresí po chemoradioterapii
Ret a přední část dutiny ústní (s výjimkou dásní a tvrdého patra) I,II (III-IV) stejná kontrola nádoru jako po chirurgické léčbě, lepší kosmetické a funkční výsledky
u lokálně pokročilých tumorů vyžadujících mutilující chirurgický výkon třeba zvážit chemoradioterapii poskytující srovnatelnou kontrolu tumoru
Zadní část dutiny ústní I,II (III, IV) radioterapie má u stadií I a II přednost před chirurgickým řešením, pokud by bylo spojeno s mutilací
u lokálně pokročilejších stadií je chemoradioterapie metodou volby u neresekovatelných lézí nebo v případě mutilace chirurgickým výkonem
Nosohltan I-IV radioterapie základní léčebnou metodou
chirurgické řešení je možné výjmečně u T1N0 tumorů
Nemalobuněčný karcinom plic I-IIIA
IIIB
u stadia I-IIIA u pacientů inoperabilních z interních příčin
u IIIB je indikována radikální chemoradioterapie u pacientů v dobrém celkovém stavu
Malobuněčný karcinom plic limitovaná choroba konkomitantní chemoradioterapie poskytuje lepší výsledky než chemoterapie samotná nebo sekvence chemoterapie – radioterapie
Karcinom jícnu II,III kurativní chemoradioterapie u inoperabilních pacientů
Karcinom řitě I,II,III chemoradioterapie má stejné výsledky jako chirurgická léčba z hlediska přežití, umožní zachovat svěrače a zabránit vývodu střeva
Karcinom čípku děložního IIB a III chemoradioterapie je jedinou kurativní metodou
Nádory kůže (basaliom, spinaliom)   radioterapie má přednost před chirurgickou léčbou v lokalizacích, kde by operační řešení vedlo k mutilaci (boltec, oční koutek...)
Karcinom močového měchýře II, III chemoradioterapie může být kurativní metodou u inoperabilních případů. chemoradioterapie s radikální cystectomií v záloze v případě nedostatečné regrese tumoru je testována v orgán šetřících studiích

Předoperační nebo pooperační radioterapie

Tab 2. a) Předoperační radioterapie

Úkolem předoperační radioterapie je zmenšení nádoru a umožnění operace či zmenšení nutného rozsahu operace

Nádor Klinické stadium Poznámky
karcinom rekta T3N0/1 zvyšuje možnost svěrače uchovávajících výkonů
karcinom jícnu III chemoradioterapie zlepšuje operabilitu
sarkomy měkkých tkání   zlepšuje operabilitu

Tab 2 b): Pooperační radioterapie

Pooperační radioterapie ničí mikroskopické zbytky nádoru. Používané dávky jsou nižší než u kurativní radioterapie ( 50 – 60 Gy).

Nádor Klinické stadium Poznámky
karcinom rekta T3N0/1 chemoradioterapie snižuje riziko pánevních recidiv, prodlužuje přežití
prs po záchovné operaci I a II snižuje riziko lokoregionálních recidiv z 37% na 5%
zlepšuje celkové přežití
nádory ORL oblasti III a IV snižuje riziko lokoregionálních recidiv
sarkomy měkkých tkání bez vzdálených metastáz umožňuje končetinu zachovávající chirurgické řešení
karcinomy dutiny děložní I-III snižuje riziko lokoregionálních relapsů
medulloblastom   zlepšuje celkové přežití
seminoma I, II snižuje množství relapsů

Paliativní radioterapie

Paliativní radioterapie (tab. 3): účelem je dosáhnout odstranění obtíží způsobených nevyléčitelným nádorem. Dávky se pohybují kolem 30 – 40 Gy. Snažíme se o minimalizaci vedlejších účinků a o co největší zkrácení času, který pacient stráví ve zdravotnickém zařízení. Typicky se užívá několik velkých dávek záření.

Nádor Klinické stadium Poznámky
mnohočetný myelom – osteolytická ložiska nezávisí na stadiu radioterapie zastaví progresi ložiska, zmenší bolestivost a případná následná osteoskleroza může zpevnit kost
maligní lymfomy   zmírňuje příznaky při syndromu horní duté žíly, odstraňuje příznaky útlaku ze zvětšených uzlin
míšní komprese způsobená různými tumory   při včasném zahájení radioterapie vede k dekompresi, efekt srovnatelný s chirurgickou dekompresí v řadě případů
metastatické postižení mozku   zmírňuje bolesti hlavy, zlepšuje motorické funkce, odstraňuje dvojité vidění
karcinom plic   zmírňuje dušnost, kašel, vykašlávání krve
karcinom jícnu   zmírňuje polykací obtíže a bolesti
metastázy do skeletu   zmírňuje bolesti, snižuji incidenci patologických fraktur
žlučové cesty   zmírňuje obstrukční žloutenku
nádory ORL oblasti   zmírnění bolestí, polykacích obtíží
nádory malé pánve (konečník, děloha)   tišení bolesti, krvácení
gliové tumory mozku   prodloužení života, zmírnění symptomatologie

Informace o stránce

  • Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. (LF UK a FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie)
  • Recenzenti: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c. (Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU)
  • Datum vytvoření: 12. 12. 2006
  • Datum poslední úpravy: 18. 7. 2014
  • Informace o poslední úpravě:

    Text byl aktualizován autorem s ohledem na nejnovější vývoj. 

Klíčová slova
Radioterapie