radium-223 dichlorid (účinná látka)

▼Lék ze skupiny terapeutická radiofarmaka

Mechanismus účinku léku

  • Radium napodobuje vápník a hromadí se v kostních metastázách. Emituje alfa záření, které působí výrazné poškození DNA, jeho dosah je méně než 100 µm (méně než 10 průměrů buňky), poškození okolních tkání je tak minimální

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní injekce každé 4 týdny

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Nejsou k dispozici žádné důkazy ani se neočekává, že přípravek bude mít vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek)