vemurafenib (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny inhibitory proteinové kinázy

Mechanismus účinku léku

BRAF je molekula v cytoplasmě buněk, jejím úkolem je zpracovávat a předávat signály. V případě mutace označované jako V600 molekula trvale vysílá signály, aniž je přijímá. Je tak podporován růst buněk a jejich dělení. Vemurafenib blokuje serin/threoninovou kinázu této molekuly a její prorůstové působení. Pokud není gen BRAF mutovaný, není lék účinný. V ČR byla toto mutace prokázána jen asi u 35 % melanomů

Registrované indikace

  • Melanom s mutací V600 genu BRAF

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy dvakrát denně dlouhodobě.
  • Alespoň jedna denní dávka by se neměla užívat na lačno. Tablety se mají polykat celé (nedrtit, nekousat).
  • Během léčby vemurafenibem se nemají užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snížit účinnost léku).

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vemurafenib má malý vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pacienti si mají být vědomi možné únavy nebo problémů s očima, což může být důvodem, aby neřídili.

Informace o léku na informačním portálu SÚKL pro veřejnost

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku, včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby, nežádoucí účinky, informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL, je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je „Souhrn informací o přípravku“ určený odborníkům)

Užití léku v léčbě nádorových onemocnění dle doporučení ČOS (Modrá kniha)

(určeno odborníkům)

  • Zhoubné novotvary kůže (C43-44)