Úkoly nově zvoleného výboru ČOS z pohledu odstupujícího výboru

  1. Prosazování všech bodů Národního onkologického registru.
  2. Prosazování screeningových programů, jejich racionalizace a využívání klienty.
  3. Trvalá pozornost financování onkologické péče a to všech jejich oblastí včetně chirurgie a radioterapie ve spolupráci s příslušným sekcemi ČOS a ostatními odbornými společnostmi.
  4. Kultivace prosazování zákona o postgraduálním vzdělávání lékařů se zvláštním ohledem na decentralizaci vzdělávání v kompetenci lékařských fakult českých univerzit a s možností poskytovat v širším rozsahu onkologické postgraduální vzdělávání i lékařům jiných základních oborů než je vnitřní lékařství, pediatrie a radioterapie. Usilovat o ustanovení onkologických ordinářů v jednotlivých oborech, kteří budou mít postgraduální onkologické vzdělávání zaměřené k potřebám příslušného oboru.
  5. Podpora paliativní medicíny a hospicové péče s ohledem na potřeby onkologicky nemocných, zasazovat se o racionální financování této péče.
  6. Dále vytvářet mechanizmy sebeevaluace onkologických pracovišť, zásadním způsobem se zasazovat o kontrolu kvality onkologické péče, podporování auditů a akreditací onkologických pracovišť.
  7. Získávání podpory a spolupráce s orgány státní správy a s plátci zdravotní péče.

V Brně dne 9. února 2011

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

za Výbor České onkologické společnosti ČLS JEP