Zpráva výboru za období 2007-2011

Výbor České onkologické společnosti předkládá členům společnosti krátký přehled činnosti výboru za volební období 2007 – 2011.

Nejdůležitější události a aktivity:

 1. Postupná realizace Národního onkologického programu (NOP).
 2. Reakreditace 13 Komplexních onkologických center a skupin na principech 4 základních kompetencívyhodnocených výběrovým řízením. KOC mají sloužit především v oblasti nejsložitější a nejdražší péče dle obecné zásady „Kdo léčí rakovinu často, léčí ji dobře“. Vyjednávání se zdravotními pojišťovnami o způsobu financování onkologické péče včetně financování onkocenter. V návaznosti na KOC mají zásadní důležité postavení i ostatní onkologická pracoviště v regionech.
 3. Výbor podporovat rozvoj a prestiž Národního onkologického registru (NOR), zasadil se o zavádění elektronické hlášenky, spoluvytvářel odborný dohled na NOR.
 4. V souvislosti s NOR došlo v uplynulém funkčním období k zásadním inovacím, především byl vyvinut nový informační systém umožňující predikce léčebné zátěže u většiny onkologických diagnóz. Výstupy systému jsou každoročně publikovány a jsou nezbytným podkladem pro jednání s plátci zdravotní péče.
 5. Každoroční jednání s plátci zdravotní péče začala být ze strany zástupců ČOS připravována jako racionální a daty podložená zpráva mapující vývoj léčebné zátěže i dosahované výsledky. K tomu vedle zpracování dat NOR zásadně přispívají i data z klinických registrů ČOS, ze kterých jsou nově extrahována i data pro analýzu nákladové efektivnosti léčby.
 6. Trvala byla aktivita výboru v oblasti financování onkologické péče v ČR, byly podporovány racionální přístupy k léčbě na zásadách zastávajících farmakoekonomické a současné etické principy a přístupy. Probíhala intenzivní spolupráce s institucemi jako MZ ČR, ÚZIS, ČLK, SÚKL, zdravotní pojišťovny. Výbor ČOS se stal aktivním účastníkem těchto jednání předkládajícím návrh řešení situace v hrazení onkologické péče.
 7. Výbor podporoval rozvoj onkologických screeningových programů.
 8. Byly pořádané pravidelné tiskové konference o činnosti výboru a především o problémech onkologické péče v ČR.
 9. Pokračovalo vydávání Zásad cytostatické léčby maligních onemocnění ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a MZ, tyto zásady jsou každoročně aktualizovány a slouží jako podklad k provádění racionální a etické onkologické péče dle zásady „Správná léčba správnému pacientovi“. Zásady vyšly již po 12.
 10. Pokračovalo využívání analytického informačního systému SVOD ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity. Za pomoci tohoto institutu se rozvíjely i další aktivity jako je například CEBO (Centra evidence based oncology), DIOS a další.
 11. Ve spolupráci s vedením České urologické společnosti byl vytvořen a publikován nový portál zaměřený na informační agendu o urologických malignitách: www.uroweb.cz
 12. Portál ČOS www.linkos.cz poskytuje velmi komplexní informace a služby onkologům, pacientům a jejich blízkým. Strmým způsobem rostla i jeho návštěvnost. Velmi byly zkvalitněny informace pro členskou základnu, například zápisy z výboru byly pro všechny k dispozici na Linkos během několika dní po zasedání výboru, všichni členové, kteří nám poskytli svoji emailovou adresu dostávali tímto způsobem nejen zápisy z výboru, ale i řadu dalších informací a to průměrně jednou týdně. Průběžně byla doplňována a zpřesňována struktura sítě členů ČOS.
 13. Byly aktivovány stávající sekce ČOS a některé nové byly založeny. V současné době funguje sekce chirurgická, urologická, pneumologická, dermatologická, sekce genetiky, pediatrická, psychoonkologická, sekce diagnostické a preventivní onkologie, farmakoekonomická a sekce epidemiologie nádorů a zdravotnické informatiky. Poslední dvě jmenované sekce byly v uplynulém funkčním období vytvořeny nově.
 14. Výbor ČOS velmi dobře spolupracoval s výborem SROBF, Českou chirurgickou, urologickou, gastroenterologickou i dalšími společnosmi.
 15. V uplynulém období se postupně dařilo zlepšovat propagaci pozice a výsledků české onkologie v zahraničí. V roce 2009 vyšla studie OECD „Health at a Glance“, která potvrdila významné zlepšování přežití onkologických pacientů v ČR  K zahraniční propagaci také významně přispěla publikace Dušek et al., Czech Cancer Care in Numbers (Grada, 2009).
 16. Výbor podporoval vydávání časopisu Klinická onkologie a jeho distribuci členům ČOS. Časopis dostal novou podobu a usiluje o získání Impakt faktoru.
 17. Pokračovala spolupráce s praktickými lékaři především v oblasti onkoprevence včasné diagnostiky onkologických onemocnění a screeningů.
 18. Výbor morálně i finančně podporoval protikuřáckou kampaň v ČR, zasazoval se o správnou formulaci protikuřáckého zákona.
 19. Výbor průběžně zaujímal stanoviska nebo vytvářel iniciativy v řadě oblastí jako například: stanovisko k radioterapeutické péči v ČR, grantovým programům, vyjadřoval se k postgraduálnímu vzdělávání, jehož legislativní formu považuje za nepřijatelnou, akreditacím školících pracovišt, stanovisky k lázeňské péči, změně pracovní neschopnosti a rehabilitaci onkologicky nemocných, poskytoval záštity odborným konferencím, projektům, zaujímal stanoviska k odborným časopisům.
 20. Výbor podporoval rozvoj paliativní medicíny u nás s ohledem na potřeby onkologicky nemocných, úzce spolupracoval s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP.
 21. Výbor prosazoval změny v sazebníku výkonu týkající se onkologické péče.
 22. Výbor inicioval návrhy na udílení různých cen za nejlepší publikace v oblasti onkologie.
 23. Výbor spolupracoval s ostatními odbornými společnostmi, v jejichž náplni je prevence, diagnostika a léčba nádorů.
 24. Výbor spolupracoval s WHO, ESMO, EORTC, UICC i dalšími mezinárodními organizacemi.
 25. Výbor aktivně spolupracoval s řadou pacientských organizací.
 26. Pravidelně 2x ročně se scházelo tzv. Fórum onkologů (výbor ČOS, vedoucí KOC, zástupci plátců péče a MZ ČR).
 27. Zásadním způsobem se rozšířila členská základna ČOS, v současné době má společnost téměř 800 členů.
 28. Výbor za všech okolností hájil zájmy onkologických pacientů.
 29. Zpráva Revizní komise za celé volební období: Ve zmíněném období veškerá činnost výboru probíhala v souladu se Stanovami ČLS JEP.

Některé další důležité aktivity a události v průběhu volebního období:

 • Časopis Postgraduální medicína – celé číslo věnováno onkologii (2008).
 • Vypracovány standardy nutriční péče v onkologii.
 • Byly opakovaně rozděleny prostředky z výtěžku Běhu Terryho Foxe grantovým systémem.
 • Výbor souhlasil s návrhem prof. Vyzuly schválit Koordinační radu registrů.
 • Vyvěšen záznam Registrů biologické léčby na www.linkos.cz
 • Sestaveny články na téma onkologické problematiky pro Lékařské listy (doc. Fínek 2008) .
 • Jsou vyhlášeny Ceny předsednictva ČLS JEP. Navržena kniha Radiační onkologie autorů Šlampa, Petera a spol.
 • Výbor ČOS se pochvalně vyjadřuje nad kvalitou zpracování onkologického tématu v časopisu Postgraduální medicína – koordinátor prim. Cwiertka.
 • Poslanec MUDr. M.Cabrnoch informuje výbor ČOS o prioritách MZ ČR pro předsednictví v EU. Výbor ČOS doporučuje vytvoření informační brožury o stavu a potřebách české onkologie pro předsednictví České republiky Evropské unii. Schváleno.
 • Laboratoře náročné diagnostiky. Výbor ČOS má zájem o jednotné metodiky vyšetření a navrhuje certifikované laboratoře s jednotnou a deklarovanou metodikou. ČOS očekává, že taková laboratoř bude k dispozici každému KOC. Referenční laboratoř určí Společnost patologů.
 • ČOS podporuje rozvoj domácí hospicové péče jako formu specializované paliativní péče.
 • Prim. Aschermannová referuje o připravovaném návrhu vyhlášky o požadavcích na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a personální zabezpečení zdravotních služeb.
 • Prof. Vorlíček informoval o dopisu ředitelce ÚZIS Dr. Mazánkové ohledně mylné interpretace onkologických dat.
 • Prof. Vorlíček na doporučení výboru ČOS připravil otevřený dopis na toto téma pro informování zdravotnické veřejnosti.
 • VZP a další pojišťovny stále nehradí náklady na indukovanou léčbu, která vzniká KOC/KOS převzetím nemocných k biologické léčbě a měla by pokrýt konkomitantně podávanou chemoterapii.
 • Výbor ČOS souhlasí s úhradou faktury za distribuci Medical Tribune všem členům ČOS.
 • Prof. Petera informuje o pokračování projektu dovybavení radioterapeutických pracovišť z prostředků EU.
 • Odpověď na dopis Dr. Drbala, znojemské pracoviště není Komplexním onkologickým centrem. Prof. Petera: pro toto pracoviště schválena SROBF obměna kobaltu pouze „malým“ lineárním urychlovačem, detailní vybavení je v kompetenci jednání pracoviště s KOC – MOÚ doc. Šlampa.
 • Prof. Petrželka informuje výbor ČOS o doporučených postupech v léčbě urologických malignit vytvořených Českou urologickou společností. Výbor ČOS velice pozitivně hodnotí kvalitu těchto doporučených postupů.
 • Výbor ČOS přebírá záštitu nad registry nákladné onkologické péče, garantem je Rada registrů, jejímž předsedou je prof. Vyzula.
 • Tesco běhy proti rakovině, nová aktivita pro sponzorování onkologie.
 • Legislativa pro provádění genetických vyšetření – požadavky ČOS: Genetické vyšetřování lze provádět pouze v návaznosti na komplexní péči akreditovaných zdravotnických pracovišť. Spolupráce na přípravu podkladů pro úpravu stávající a přípravu budoucí legislativy provádění genetických testů a vyšetření musí být prováděna v úzké součinnosti a pouze za garance odborných společností včetně ČOS.
 • Sledování kvality onkologické péče – jednání na toto téma bylo ve sněmovně parlamentu ČR, 1.10.2008.
 • Konsenzus v očkování proti karcinomu děložního hrdla – výbor ČOS podporuje jeho tvorbu.
 • V průběhu října – listopadu 2008 byly dokončeny prediktivní výpočty počtu léčených onkologických pacientů v ČR a byly projednány s vedením ZP. Následně budou předány i vedení Svazu PZP ČR.
 • Česká onkologie v číslech – připravena publikace pro naše předsednictví v EU, včetně podrobných zpráv o přežití – v posledních 10 letech se zlepšilo přežití nemocných s nádory obecně o 10 %.
 • Vydávání JCO v češtině.
 • Prof. Vrdovjak navrhuje založení evropské instituce pro boj s rakovinou Seerog, komunikaci zajistí doc. Fínek.
 • Prim. Aschermannová: výbor ČOS děkuje organizátorům Běhu naděje, kteří předali částku 710 tisíc Kč ČOS.
 • Výborem je vypsána soutěž o grant z Běhu naděje na výzkum v oblasti onkologie ve výši 710 tisíc Kč.
 • Společnost Medical Tribune zakoupila licenci pro vydávání české mutace JCO.
 • Prof. Vyzula informoval o připravovaných vzdělávacích školicích akcích v klinické onkologii, které proběhnou pod hlavičkou IPVZ v koordinaci s plánovanými akcemi Katedry klinické onkologie IPVZ.
 • Diskuze členů výboru ČOS o koncepci postgraduálního vzdělávání pro obor klinické onkologie:
 • Dvouletý interní kmen je v konsensu všech členů výboru
 • Otázka je dvouleté trvání předatestační specializační přípravy, které není zcela v souladu s evropským doporučením
 • Návrh zařazení 2 měsíčního vzdělávacího pobytu na oddělení klinické onkologie v rámci interního kmene bude diskutován (Vyzula, Petera, Petrželka, Jelínková)
 • Instalace lékařské videokonferenční sítě, celkem jsou do sítě zapojení odborníci z 5 oborů a 68 zdravotnických zařízení.
 • Výbor ČOS souhlasí se založením Národního onkologického registru nádorů dětského věku a tkáňové banky nádorů dětského věku.
 • Založena pracovní skupina pro výživu v onkologii.
 • Výbor ČOS souhlasí se založením farmakoekonomické sekce ČOS.
 • Založena pracovní skupina klinické farmacie.
 • Výbor ČOS konstatuje, že prohlášení prof. Vorlíčka o kvalitě onkologické péče, přednesené na konferenci Organizace Onkologické péče v ČR odpovídá názoru výboru ČOS. Jednohlasně schváleno všemi přítomnými členy výboru.
 • Dr. Ambrožová z VZP žádá o stanovení podmínek pro provozování denního chemoterapeutického stacionáře (indikaci 00041 resp. 00042 dle Seznamu výkonů). Prof. Abrahámová je pověřena vypracováním podmínek za výbor ČOS.
 • Onkologické číslo Postgraduální medicíny 2011 – „farmakoekonomika v onkologii“.
 • Postgraduální vzdělávání – předseda akreditační komise MZ ČR pro klinicko onkologii prof. Melichar navrhuje, aby část interního kmene bylo možno absolvovat na akreditovaných odděleních klinické onkologie. Výbor ČOS žádá prof. Melichara, aby vypracoval podrobný návrh, který by členové výboru ČOS diskutovali a připomínkovali.
 • Pracovní skupina pro výživu v onkologii zahrnuje spolupráci se všemi firmami, které o to projeví zájem.
 • Prof. Ryska představil program na podporu pacientů s metastázami do jater.
 • Onkologické články časopisu Postgraduální medicína.
 • Výbor ČOS vyhlašuje soutěž o cenu České onkologické společnosti ČLS JEP za nejlepší publikaci.
 • Výbor ČOS bere na vědomí založení občanského sdružení Onkomaják se sídlem ve Frýdku-Místku, které chce pomáhat české onkologii. Tuto aktivitu vítáme a jsme připraveni ke spolupráci.
 • Na chirurgických pracovištích některých onkocenter (KOC) bude probíhat pilotní projekt ve spolupráci s VZP, který má za úkol zmapovat onkochirurgické výkony tak, aby mohly být hrazeny výkonově.
 • Dotaz Společnosti Všeobecného lékařství – otázka fyzikálního vyšetření při preventivních prohlídkách praktickými lékaři. Výbor ČOS trvá na tom, aby obvodní lékař prováděl vyšetření varlat, prsů a per rektum v rámci preventivní prohlídky 1x za 2 roky. Nemocný má právo vyšetření odmítnout se záznamem v dokumentaci. Výbor ČOS doporučuje, aby během prohlídek byl obvodním lékařem zdůrazňován význam účasti ve stávajících screeningových programech (cervikálního karcinomu, mammární, screening kolorektálního karcinomu).
 • V březnu 2010 vyšlo Onkologické číslo postgraduální medicíny – ve spolupráci s chirurgickou společností.
 • Seminář Brusel: Evropské partnerství v boji proti rakovině se zúčastnil za ČOS doc. Fínek.
 • Na JOD uspořádal výbor ČOS setkání s právníky na téma: o ukotvení struktury KOC v organizačním řádu poskytovatelů zdravotní péče. Přednášející právníci: Mgr. Policar, JUDr. Těšínová.
 • Nadační fond Modrá kotva – fond pro vakcinaci nemocných s mozkovým glioblastomem, bude provádět akademickou studii, pro jejíž krytí plánuje v lékárnách vybírat prostředky formou sbírky. Nadační fond žádá o podporu sbírky výbor ČOS. Diskutováno, názor výboru je, že klinická studie musí být řádně materiálně zabezpečena před svým zahájením a její průběh nemůže být závislý na úspěšnosti sbírky. Výbor ČOS podporu sbírce nevyjadřuje.
 • Prof. Vorlíček informuje o žádosti prim. Cwiertky opustit funkci pokladníka ČOS ze zdravotních důvodů. Novým pokladníkem ČOS byla jednomyslně zvolena prim. Stáhalová. Prim. Cwiertka předal ihned kompletní dokumentaci prim. Stáhalové.
 • Prof. Vorlíček informoval výbor ČOS o plánovaných reauditech Komplexních onkologických center v roce 2010, která dostala statut KOC podmíněně na jeden rok, tedy do konce roku 2009. Dotazník na tři dotčené KOC (Ústí nad Labem, Zlín, Jihlava) byl Ministerstvem zdravotnictví již odeslán. Výbor ČOS do této aktivity nezasahoval, přestože někteří jeho členové před rokem deklarovali vůli se do reauditů zapojit. Podle dostupných informací předpokládáme, že všechna tato jmenovaná pracoviště statut KOC obhájí
 • Prof. Michálek reaguje na nesouhlas výboru ČOS s poskytnutím garance pro výběr        peněz v lékárnách na vědecký projekt, výbor ČOS bere na vědomí, rozhodnutí výboru však   trvá.
 • Vyjádření České onkologické společnosti ČLS JEP k aktivitám společnosti European Laboratory of Preventive Cancer Diagnostics – ELPCD s.r.o. se sídlem v Brně jako Evropská laboratoř preventivního protirakovinného vyšetření a diagnózy zastupovaná Ing. Slezákovou a odborných poradcem RNDr. Slezákem nabízí na svých webových stránkách www.elpcd.czvyšetření odhalující jakýkoliv typ onkologického onemocnění v jakémkoli stádiu z jediné kapky krve. Cena vyšetření činí 2.700,-- Kč. Onkologická onemocnění jsou značně heterogenní procesy, pro které  neexistuje jediný dostatečně specifický a senzitivní marker, jehož vyšetření by mohlo klientovi poskytnout informaci, kterou nabízí firma ELPCD, tj. „uklidním se, budu-li zcela zdráv“. V případě „pozitivních“ výsledků si firma podmiňuje nutnost zpoplatnění netestování v různé frekvenci s časovým odstupem. Z pohledu České onkologické společnosti ČLS JEP se jednání o neseriózní jednání s primárně finančním zájmem, které může poškodit eventuální klienty ELPCD falešně pozitivním či falešně negativním výsledkem bez kontextu klinického stavu pacienta hodnoceného lékařem. Výbor ČOS varuje před touto aktivitou ELPCD s.r.o. jak odbornou, tak laickou veřejnost.
 • Prof. Ryska připravil projekt Specializace chirurgických pracovišť včetně standardů pro onkochirurgické výkony.
 • Prof. Vyzula – navrhl pořádat některé semináře IPVZ v Brně – akutní stavy v onkologii, paliativní medicína v onkologii, lymfomy pro onkology. Vedoucí katedry prof. Petruželka souhlasil, výbor ČOS také.
 • Dr. Nováková – informace www.linkos.cz , zásadní zvyšování počtu přístupů, rozšiřování množství informací. Výbor ČOS si vysoce cení činnosti dr. Novákové.
 • Dr. Nováková referuje Portál Moje medicína – multimediální, mezioborová spolupráce, připravuje se živé přenášení přednášek, nyní je na webu uloženo 100 přednášek a 1000 statí. Od března 2011 bude vyvěšen na www.linkos.cz projekt na téma vyšetřovací metody pro pacienty a laiky.
 • Dr. Kubáčková: informace o vzácných onemocněních a orphan drugs.
 • Prof. Ryska – předvedl standard léčby karcinomu pankreatu České chirurgické společnosti.
 • Doporučený postup pro léčbu průlomové bolesti v onkologii – výbor ČOS schvaluje.
 • Dopis doc. Urbana, předsedy České hepatologické společnosti, žádost o podporu léčby hepotocellulárního karcinomu. Výbor ČOS podporuje.
 • Kritéria KOC návrh – diskutována kritéria, kritéria připravovaná do nové vyhlášky. Diskuze bude pokračovat, znovu bude na programu příští schůze.
 • Prim. Aschermannová – návrh členů do volební komise: Petráková, Büchler, Cwiertka, Holíková, Konopásek, Hesová, Svoboda (Plzeň), Prausová, Šalanda, Aschermannová, Přibylová.
 • Založení Společnosti pro digestivní onkologii ČLS JEP – výbor ČOS bere na vědomí.
 • Modrá kniha 12. vydání 2011: s algoritmy, s medailony léčiv, na Linkosu.

V Brně dne 9. února 2011

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

za Výbor České onkologické společnosti ČLS JEP