MUDr. Alexandra Aschermannová

MUDr. Alexandra Aschermannová

- Dlouholeté zkušenosti z pozice primářky onkologického oddělení a ředitelky # Onkologického a rehabilitačního ústavu na Pleši

- Asistentka 1.LF, pregraduální výchova, postgraduální vzdělávání v paliativní onkologii

- Atestace interna, pneumologie, klinická onkologie, geriatrie

- Dobrovolnické aktivity - členka výboru Ligy proti rakovině, poradenství, lektorka rekondičních pobytů a dobrovolníků v onkologii

- 2. volební období členka a předsedkyně revizní komise ČOS

1. Jaké jsou, podle Vás, hlavní problémy, které by výbor České onkologické společnosti měl řešit?

  • garance úrovně, kvality, dostupnosti a efektivity onkologické péče v komplexu diagnostiky, všech léčebných metod  včetně péče paliativní a následné. Garance úrovně péče v KOC ale i na onkologických pracovištích v terénu.
  • angažovanost v prevenci zhoubných  nádorů, skríningových programech
  • vzdělávání v oboru, podpora vědeckovýzkumné činnosti, propagace mezioborové spolupráce a komunikace
  • zajišťuje jednání s MZ, ZP, ostatními institucemi

2. Jaké budou vaše argumenty při vyjednávání rozsahu centrové péče s plátci péče?

Komplexní onkologická centra byla vytvořena za účelem centralizace nejmodernější a nejnákladnější péče, s vyhodnocením její efektivity včetně finančních nákladů. Na základě ověřených  a srovnatelných dat  jednat s plátci péče  věcně a rovnocenně.

3. Budete chtít rozšiřovat nebo zachovat stávající systém Komplexních onkologických center?

Výbor  zorganizoval vznik Komplexních onkologických center na základě  definice souboru kriterií, jejichž plnění je třeba pravidelně auditovat, kriteria aktualizovat. Optimální počet center je  v souladu s objemem poskytované péče. Centra by měla, nejlépe smluvně, garantovat onkologickou péči se spolupracujícími pracovišti v terénu, kde jsou stále  jisté rezervy.

4. Líbí se vám a budete podporovat tzv. "slovenský model" centralizované péče, tedy rozhodování o léčbě v centru a na základě indikování péče možnost jejího podání na spolupracujícím pracovišti?

Řada preparátů i skupiny léků průběžně vstupují do standardní péče. Centra  by měla být proto místem pro  zavádění diagnostiky a terapie podle nejnovějších  poznatků, ověřovat efektivitu, toleranci, nákladovost. Delegace vybrané léčby jen ve výjimečných a opodstatněných případech podle smluvních podmínek.

5. Jaký je Váš názor na organizaci onkologické společnosti?

Za současného vedení výboru byly realizovány zásadní kroky v rozvoji oboru – Národní onkologický program, rozvoj NOR, stanovení KOC, využívání statistických dat, angažovanost ve všech oblastech  péče o nemocné se ZN - viz souhrnná zpráva na Linkos. Oceňuji, že na základě včasné informovanosti byly schůze výboru maximálně pracovní s jasným programem, navíc v přátelské atmosféře, kterou osobně preferuji. Děkuji proto všem kolegům za vyjádřenou důvěru.