Dopis volební komise členům ČOS - důležité!

Přečtěte si, prosím, dopis volební komise s informacemi, pokyny a termíny k volbám 2019.

Dopis ke stažení 

Vážené členky a vážení členové České onkologické společnosti ČLS JEP,

stávající výbor ČOS svým usnesením z 11.12.2018 vyhlásil volby do výboru a revizní komise na volební období 2019-2023. Výbor zvolil tyto členy volební komise:         

  • MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D. (předseda)
  • MUDr. Alexandra Aschermannová
  • MUDr. Michaela Zugarová

Volby proběhnou kombinovanou formou ve spolupráci s ČLS JEP. Vzhledem k aktualizaci a validaci systému pro elektronickou formu voleb, který používá ČLS, byla volební komise ČOS požádána o 2-týdenní odložení e-mailové korespondence týkající se voleb do ČOS.

Upřednostňovaným způsobem voleb je elektronická volba. Před zahájením vlastních voleb vás oslovujeme na e-mailovou adresu, kterou máte uvedenu v centrální evidenci členů ČLS JEP. V souvislosti s volbami 2019 žádáme, abyste do 19.2.2019 aktualizovali vaše osobní údaje v centrální evidenci členů ČLS JEP, zejména e-mailové adresy (webové stránky ČLS JEP, formulář „Změna údajů do centrální evidence ČLS JEP, z.s.“). Pokud má člen v centrální evidenci uvedeny 2 e-mailové adresy, musí si vybrat jednu, kterou bude používat při elektronické volbě. Prosíme sdělte do centrální evidence členů, na kterou adresu vám mají být dále zasílány materiály k volbám. Jako validní bude považovaná pouze adresa uvedena v centrální evidenci členů ČLS JEP! Členové, kteří nebudou mít uvedenou funkční e-mailovou adresu, budou volit korespondenčně. Jako funkční e-mailová adresa je považovaná e-mailová adresa uvedena v centrální evidenci členů, na kterou bude odeslán tento dopis a nebude odmítnutý jako nedoručitelný. Za spolehlivost kontaktních údajů v centrální evidenci členů zodpovídá každý člen sám.

Současně se na vás obracíme se žádostí o předání této informace kolegům ve vašem okolí. E-mailové kontakty nejsou uvedeny u všech členů a obáváme se, že v dalších případech mohou být již neplatné.

  1. V termínu od 22.2.2019 do 22.3.2019 budete mít možnost navrhovat kandidáty ze všech volitelných členů společnosti. Zpráva o spuštění voleb pro elektronické volby Vám bude zaslána na Váš e-mail prostřednictvím systému pro elektronické volby z e-mailu: noreply@greception.com.

Elektronické návrhy kandidátů budou otevřeny do půlnoci 22.3.2019

  1. V termínu od 3.4.2019 do 3.5.2019 budete mít možnost vlastní volby z kandidátů, kteří v mezidobí svoji kandidaturu potvrdí. Každý volič může volit pouze jednou. Vybrat můžete max. 13 členů výboru a 3 členy revizní komise.

       Elektronická volba bude otevřena do půlnoci 3.5.2019

  1. Výsledky voleb budou vyhlášeny 22.5.2019 na webových stránkách společnosti.

Sledujte prosím své mailové adresy a volební modul na webových stránkách ČOS www.linkos.cz s dalšími informacemi o volbách.

Přejeme Vám dobrou volbu.

Za volební komisi:
MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D.
předseda volební komise ČOS ČLS JEP