Instrukce ke korespondenčním volbám

Instrukce a harmonogram pro ty členy, kteří nemají v centrální evidenci členů uvedenou e-mailovou adresu a budou volit KORESPONDENČNĚ

Řádní členově ČOS, kteří nemají v centrální evidenci členů uvedenou e-mailovou adresu obdrží poštou seznam všech řádných členů ČOS ČLS JEP. Z tohoto seznamu vybere kandidáty do výboru ČOS a zapíše je na přiložený list „Návrh kandidátů do výboru ČOS“ a kandidáty do revizní komise ČOS na přiložený list „Návrh kandidátů do revizní komise ČOS“ a návrhy odešle v přiložené obálce na adresu: MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D., Česká lékařská společnost J.E.P., Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2 nejpozději do 22.3.2019, 23:59 (rozhodující je den podání na poštu). Volební komise doplní návrhy kandidátů, kteří nebyli navrženi elektronicky do kandidátní listiny výboru a revizní komise.

Později zaslaný volební lístek je neplatný.

 Výsledky voleb:

Volební komise obdrží výsledky voleb a protokol, obsahující veškeré informace o způsobu a průběhu voleb. Následně na svém zasedání sečte hlasy korespondenčního způsobu voleb a hlasy přičte jednotlivým kandidátům z elektronické části voleb. Poté sepíše zápis o výsledcích voleb, který podepíší členové volební komise. Každý člen volební komise je oprávněn napsat do zápisu své námitky.

Obdrželo-li více kandidátů na posledním voleném místě stejný počet hlasů, o zvolení rozhoduje losování za účasti volební komise.
Bude-li kandidát zvolen do obou orgánů, sám si vybere, ve kterém orgánu bude pracovat a tuto skutečnost neprodleně sdělí předsedovi volební komise.

Výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise nebo jím pověřená osoba tím, že je zveřejní na stránkách www.linkos.cz.

Stížnosti

Stížnosti na průběh voleb lze podávat písemně (nikoliv e-mailem) do 1 měsíce od vyhlášení výsledků voleb na adresu volební komise: MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D., Česká lékařská společnost J.E.P., Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2

Stížnost musí obsahovat stručný popis toho, v čem je spatřována nesprávnost, jinak nebude stížnost považována za oprávněnou. K později podané stížnosti nebude přihlíženo. O stížnosti rozhodne volební komise.

Archivace

Protokol, hlasovací lístky a zápis o průběhu a výsledcích voleb archivuje OS po dobu pěti roků.

Klíčová slova
volby 2019