Zápis z 30. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS ze dne 3. 10. 2018

Přítomni: Bc. Andrášková , dr. Beneš, dr. Holečková, dr. Tuček, dr. Maňásek, dr. Bencsiková
Hosté: P. Břicháček, Mgr. Mošnová, Ing. Smitka, MUDr. Moravec, MUDr.Jakubovitšová, p. Sersenová
Omluveni: dr. Benešová, dr. Pazdrová, dr. Šmejkalová Musilová, dr. Švébišová, doc. Tomiška
 1. Dr.Maňásek přivítal přítomné, provedena revize minulého zápisu a představen program jednání.
 2. Dr.Maňásek přivítal novou členku PSNPO, dr. Bencsikovou , výbor se těší na další spolupráci
 3. Členové PSNPO přivítali hosty ze SR – MUDr.Jakubovitšovou a p.Sersenovou. V SR vzniká společnost analogická PSNPO, kolegyně žádají umožnit vydat slovenskou verzi brožury Doporučení pro nutriční péči v onkologii. Členové PSNPO souhlasí.
 4. MUDr.Moravec informoval o konferenci ICAN, která se konala v Berlíně. Diskuze ohledně publikace článků s tématikou doplňkové parenterální výživy v onkologii. PSNPO aktivity vítá.
 5. P.Břicháček představil aktuální verzi připravovaného informačního a vzdělávacího portálu PSNPO e-LeON. Portál má dvě části – informační a edukační. Proběhla jednání s ČLK ohledně akreditovaných kurzů. Proběhla diskuze ohledně podoby e-learningového kurzu. Budou vytvořeny 4 tématické okruhy tvořené z 19 kapitol brožury Doporučení pro nutriční péči v onkologii. Autoři vytvoří 20 otázek ke každému panelu, za který jsou stanoveny 3 kredity. K celému bloku bude vytvořena jedna kazuistika. Rozložení přípravy bloků: kapitol\ 1-5 dr. Beneš, 6-8 dr. Maňásek, 9-11, 17-18 dr.Holečková, 12-16 dr.Tuček + dr. Bencsiková. Dr. Holečková rozešle členům šablonu v programu Excel pro tvorbu otázek. Vybraní členové zašlou dr.Benešovi do konce11/2018. Dr.Holečková s Ing.Smitkou vytvoří zkušební modul s hlasovým doprovodem.
 6. Diskuze ohledně tvorby webu psnpo.cz, který by byl pod ČOS. Po vytvoření e-learningového kurzu bude oslovena předsedkyně ČOS
 7. Ing.Smitka informoval o vzniku publikace, která byla vytvořena na základě dotazníku několika stovek pacientů v rámci EU, týkající se zjištění úrovně povědomí o nutriční intervenci. PSNPO se shoduje, že bude vhodné kontaktovat autory za účelem vytvoření české verze.
 8. Ing.Smitka informoval o projektu Aliance pro nutriční péčí (APNP). Byl poskytnut grant AVKV na chod projektu od evropské Medical Nutrition Industry. Součástí APNP již více společností (AVKV, SKVIMP, ČANT, Život bez střeva…), do budoucna zvážit účast ČOS resp. PSNPO
 9. Mgr. Mošnová informovala o probíhajícím projektu analýzy nutričního stavu v korelaci s bioimpedančním měřením u pacientů ve dvou Komplexních onkologických centrech. Sběr dat na vybraných pracovištích téměř dokončen, budou oslovena další pracoviště
 10. V plánu edukační seminář pro nutriční terapeutky, které se aktivně účastní nutriční péče pacienta na lůžku. V.Andrášková zašle podklady pro vytvoření dotazníku pro účastnice semináře.
 11. Další setkání PSNPO 22. ledna 2019 Praha