Vliv časného umístění perkutánní gastrostomické sondy na kompletnost léčby a nutriční stav u pacientů s lokálně pokročilými nádory hlavy a krku léčenými chemoradioterapií.

Studie s komentářem PSNPO.

Atasoy BM, Yonal O, Demirel B et al.: The impact of early percutaneus endoscopic gastrostomy placement on treatment completeness and nutritional status in locally advanced head and neck patients receiving chemoradioherapy. Eur Arch Otorhinolaryngol 2012; 269:275-282.

 

Cíl

Zjistit vliv časného umístění perkutánní gastrostomické sondy na nutriční stav a schopnost dokončit chemoradioterapii u pacientů s lokálně pokročilými nádory hlavy a krku.

Východiska

Pacienti s lokálně pokročilými nádory hlavy a krku jsou léčeni konkomitantní chemoradioterapií  (CHT/RT). Z literatury víme, že více než polovina těchto pacientů má známky malnutrice již při stanovení diagnózy. Léčba CHT/RT je navíc zatížena vedlejšími účinky, jako jsou mukozitida, změna chuti k jídlu, nausea, poruchy polykání, xerostomie. Tyto příznaky dále snižují příjem stravy, kvalitu života a ohrožují pacienty dehydratací a malnutricí.

Metody

Do prospektivní  studie bylo zařazeno 23 pacientů s lokálně pokročilým nemetastatickým nádorem hlavy a krku před zahájením RT 66-70 Gy, u 31% nemocných s konkomitantní CHT, cisplatina, docetaxel, 5-fluorouracil.

Průměrné vstupní BMI nemocných bylo 22,8 kg/m2, doporučený denní příjem energie byl kalkulován ve výši 30 kcal/kg a bílkovin 1-1,2 g/kg hmotnosti. Všem nemocným byla 3-7 dnů před zahájením CHT/RT zavedena perkutánní gastrostomie, nemocní byli edukováni o výživě a dále nutričně sledováni jedenkrát týdně.

Výsledky

Enterální výživa cestou PEG byla zahájena od prvního dne CHT/RT u nemocných s BMI <20 kg/m2 nebo při dysfagických potížích, jinak v mediánu 2 týdnů po jejím zahájení, a to při poklesu příjmu stravy dle 24-hodinového recall testu či při poklesu hmotnosti.

Průměrná ztráta hmotnosti v celém souboru pacientů dosáhla 2,8 kg ve 4.týdnu po zahájení léčby. Výživa cestou PEG pokračovala v celém souboru s mediánem 6 měsíců.

Nemocní byli dodatečně rozděleni podle efektivity využívání PEGu. Skupina s efektivním vyžíváním PEG (n=14) lépe udržela tělesnou hmotnost i netukovou tělesnou hmotu, zatímco skupina s neefektivním využíváním (n=9) měla významnou ztrátu hmotnosti průměrně o 7 kg.

Všichni nemocní dokončili plánovanou RT, zatímco CHT byla předčasně ukončena ve 21,7 % případů, přičemž plnou dávku dostalo 70 % nemocných s efektivním, ale jen 44 % s neefektivním využitím PEG.

Závěr

Přes malý počet nemocných uzavírají autoři, že časné profylaktické zavedení PEG u nemocných s HNC přináší výhodu udržení hmotnosti a tělesného složení a posiluje pravděpodobnost dokončení plánované onkologické léčby.

Kritéria pro zavedení nejsou jednotná a každé pracoviště se rozhoduje dle svých protokolů. Pro časné zavedení PEG mluví očekávaná toxicita 3.-4. stupně, BMI≤20 kg/m2 a plánovaná dávka RT ≥60Gy.

Stanovisko PSNPO

Výsledky této práce podporují časné profylaktické zavádění PEG u nemocných s HNC ještě před zahájením protinádorové léčby. Aby však byl PEG skutečně efektivně využit, je nezbytné pacienty pravidelně sledovat a včas indikovat k zahájení nutriční podpory.