Aktuální problémy, na jejichž řešení se podílí výbor ČOS ČLS JEP, ze dne 9. 4. 2020

Nahrazuje zápis ze zasedání výboru. Zasláno všem členům výboru ČOS ČLS JEP.

 1. Společná stanoviska ČOS a VZP k léčivům, urychlení přístupu LP k onkologickým pacientům. 
  Dne 8.4. 2020 byla předsedkyně přítomna jednání na VZP u náměstka Ing. Davida Šmehlíka, telekonferenčně připojeni prof. Fínek, prof. Petruželka a prim. Petráková. Dohodnuto, že do konce měsíce bude předložen jmenovaným návrh společného stanoviska k LP Pertuzumab v neoadjuvanci karcinomu prsu a Atezolizumab u tripple negativního karcinomu prsu. Po odsouhlasení textu předsedkyně za ČOS ČLS JEP stanovisko podepíše.
 2. Přesun péče o onkologické pacienty z hospitalizační do ambulantní.
  Tvorba nových výkonů ambulantní péče o pacienta při aplikaci protinádorové farmakoterapie, Sdělení diagnosticko-terapeutického postupu pacientovi po projednání na MDT.
  Oba výkony jsou již připravené, pojmenovány požadavky pro jejich naplnění a jsou vytvořena i bodová hodnocení těchto výkonů, doposud ve třech kategoriích, definitivní bodová hodnota bude upřesněna dle ekonomického vývoje v souvislosti s existencí infekce Covid-19 a ekonomickou situací VZP. Náplň výkonů byla odsouhlasena při společném prodiskutování telekonferenčně dne 8.4.2020 za účasti kolegů uvedených v bodě č. 1.            
 3. Centralizace péče o pacienty s karcinomem plic – diskuse.
  Prof. Dušek – zmapování situace o pohybu pacienta a realizaci MDT v KOC.
  Prof. Dušek provedl primární analýzu dat o pohybu pacientů s dg. karcinomu plic mezi regionálními pracovišti a KOC. Analýza vyžaduje odbornou rešerži, ke které byli osloveni prof. L. Petruželka a prim. J. Votruba. Report o projektu bude diskutován na příštím výboru.
  Analýza a vyhodnocení stále probíhají. Členové výboru zdůrazňují, že pro pneumologická pracoviště je hlavní úlohou centralizace diagnostických metod, zajištění včasnosti a preciznosti jejich provedení v nejvyšší kvalitě. Onkologická pracoviště zajišťují centralizaci a provedení terapie, která je indikována na základě precizní diagnostiky po projednání v MDT týmu v KOC.
  Úkol trvá.
 4. Screening karcinomu plic.
  Členové výboru se shodli, že jednoznačně preferují před plošným populačním screeningem realizaci pilotního projektu v konkretizované oblasti v ČR (např. území dvou KOC) a v definované populaci. Toto svoje stanovisko budou referovat ostatním účastníkům přípravy projektu a plátcům péče.
  Úkol trvá.
 5. Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci za rok 2019 (článek s IF, kniha s onkologickou tématikou).
  Výbor ČOS ČLS JEP vyhlašuje soutěž o nejlepší původní článek v časopise s IF za rok 2019 a dále vyhlašuje soutěž o knihu roku 2019 s onkologickou tématikou.
  V příloze je seznam knih přihlášených do soutěže a název jediného přihlášeného článku. Žádáme členy výboru, aby zaslali svůj návrh co nejdříve. Výsledky budou zveřejněny po vyhodnocení na příštím zasedání výboru. Doposud hlasovali pouze dva členové výboru (Melichar B. a Svoboda T.).
 6. Návrh na cenu JEP nejvýraznějším osobnostem naší organizace.
  Návrh do soutěže byl zaslán na sekretariát ČLS JEP. Navrženým je prof. MUDr. L. Petruželka, CSc. Výsledky soutěže ještě nebyly sděleny.
 7. Výbor oslovil SÚKL se žádostí o zpřehlednění systému pro vyhledávání probíhajících klinických studiích na onkologických pracovištích v ČR. Link bude umístěn na Linkos. Úkol přijal doc. Büchler.
 8. Prim. Petráková upozornila na problematiku správné reakce členů výboru ČOS na výzvy SÚKL k hodnotícím zprávám o LP. Proběhla telefonická komunikace předsedkyně s ředitelkou dr. I. Storovou dne 6.4.2020 a připravuje se nový systém reakce na průběh procesu schválení úhrady LP a prim. Petráková se stane přímou kontaktní osobou mezi ČOS ČLS JEP a SÚKL s elektronickým podpisem. Dále SÚKL připravuje parametrickou formu odpovědi na výzvy k hodnotícím zprávám.
 9. Fórum onkologů plánujeme v náhradním termínu. Termín bude upřesněn dle vývoje situace s Covid-19.
 10. Diskuse o přípravě nového výkonu genomického testování u karcinomu prsu.
  Dle informace VZP upřesnění náplně a znění výkonu VZP pro možnost realizace genomického testování pokračuje a průběžně je diskutována s předsedkyní, prof. Fínkem, prof. Petruželkou a prim. Petrákovou. Budeme nadále možné varianty i výsledky jednání sdělovat ostatním členům výboru.
 11. Návrh na hlasování o realizaci klinických studií u inovativních léčivých přípravků v onkologii.
  Členové výboru se shodli, že předsedkyně připraví dopis pro ředitelku dr. I. Storovou, kde navrhne, aby členové výboru ČOS garantovali ta pracoviště, která se budou moci zúčastnit klinických hodnocení inovativních LP v onkologii. Dopis předá paní ředitelce při příštím setkání.
  Úkol trvá.
 12. Předsedkyně výboru na žádost VZP ČR zaslala vyjádření do správního řízení o VILP LP Keytruda u SCLC a u NSCLC, kde je podporován názor na indikaci u celé populace tak, jak odpovídá registračním studiím přípravku v daných indikacích (bez omezení populace na základě stanovení procenta PDL1.).
 13. Vnitřní připomínkové řízení „Návrh novely vyhlášky č. 134/1998 Sb. Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami“.
  Posláno mailem členům výboru a bez připomínek.
 14. Připomínkové řízení k návrhu Koncepce domácí péče.
  Posláno mailem členům výboru a bez připomínek.
 15. Návrh vyhlášky – odškodnění očkování.
  Posláno mailem členům výboru a bez připomínek.
 16. Návrh kvalifikačního standardu pro přípravu všeobecných a dětských sester.
  Posláno mailem členům výboru a bez připomínek.
 17. ČLS JEP sekretariát oznámil, že na vydavatelství odborných časopisů ČLS JEP vydavatelství Mladá fronta byl podán návrh na konkurz věřiteli.
 18. Schůzka s AIFP byla odložena na neurčito a bude realizována dle vývoje situace.

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS J