Schůze výboru ČOS ČLS J.E.P. ze dne 10.3.2020 ve FN v Motole

Přítomni: Fínek, Kiss, Kolářová, Kopecký, Melichar, Petráková, Petruželka, Prausová, Svoboda M., Svoboda T., Tesařová, Tomášek, Vošmik
Omluveni: Büchler, Dušek, Richter

 1. Spolupráce ČOS ČLS JEP, KOC a MPSV.

MUDr. Alena Zvoníková, vedoucí oddělení koncepce posuzování zdravotního stavu zaslala instrukce náměstkyně pro řízení sekce sociálně pojistných systému a nepojistných dávek č. 13/2019 „Posuzování zdravotního stavu u některých onkologických onemocnění“. Znění je v příloze zápisu.

 1. Výzva pro získání statutu Centra vysoce specializované onkologické péče – reakreditace KOC.

Vedoucí lékaři KOC obdrželi od ministerstva zdravotnictví Rozhodnutí o udělení statutu Centra vysoce specializované onkologické péče. Dále bude vydán seznam center a Věstník, který bude obsahovat pravidla pro sledování kvality poskytované onkologické péče. Reakreditace proběhla a síť center zůstala zachována.

 1. Společná stanoviska ČOS a VZP k léčivům, urychlení přístupu LP k onkologickým pacientům.

Jednání 13.2.2020 a jednání 5.3.2020.
Při uvedených jednáních bylo konstatováno, že stanoviska jsou v současné době připravována a zástupci výboru ČOS budou v krátké době pozváni k dokončení procesu a podpisu stanovisek.

 1. MUDr. K. Petráková - seznam léků s off label – projednání na VZP.

13.2.2020 a 5.3.2020.
Všechna navrhovaná léčiva, která byla na seznamu standardně nehrazených LP, byla doporučena při jednání pracovní skupiny pro smluvní politiku VZP ke vstřícnému postupu VZP při revizích a využití LP bude zohledňováno. Dále bude připraveno systémové opatření. Přesné znění zápisu je v příloze.

 1. Revize VZP v KOC – proplacení kódu 42520 k aplikaci SC Herceptinu.

Dotaz MOÚ na VZP.
VZP ČR odpověděla na dotaz MOÚ, který se týkal současného vykázání LP Herceptin 600 mg, kód 0185368 a výkonu 09215 inj. s.c. VZP uvádí, že jsou v registračním listu výkonu 42520 uvedeny: výpočet dávky cytostatika, množství roztoku dle chemoterapeutického režimu a podle tělesného povrchu event. tělesné hmotnosti pacienta. S.c. aplikace Herceptinu výpočet dávky a příslušné ředění nesplňuje a proto nemůže být k aplikaci s.c. Herceptinu výkon 42520 vykázán.

 1. Přesun péče o onkologické pacienty z hospitalizační do ambulantní. Tvorba nových výkonů ambulantní péče o pacienta při aplikaci protinádorové farmakoterapie, Sdělení diagnosticko-terapeutického postupu pacientovi po projednání na MDT.
  Uvedená problematika projednána na VZP dne 13.2.2020 a 5.3.2020.
  K výkonu sdělení diagnosticko – terapeutického postupu se vyjádřil Ing J. Mrázek, že VZP na přípravě náplně kódu a jeho bodového vyčíslení velmi intenzivně pracují a otázkou zůstává frekvence vykázání tohoto kódu během jednoho roku (365 dní). Členové výboru se shodli, na možnosti vykázat tento kód dvakrát do jednoho roku s časovou náplní 60 minut. Výkon ambulantní péče o pacienta při aplikaci protinádorové farmakoterapie je též v intenzivní přípravě.
 1. Diskuse o přípravě nového výkonu genomického testování u karcinomu prsu. Jednání dne 5.3.2020. Schválení jmenovaného výkonu je zatím pozastaveno a bude jeho náplň a přesné znění předmětem další diskuse mezi zástupci ČOS a VZP.
 1. Spolupráce ČOS ČLS JEP s AIFP.
  V příloze zápisu je informace o pravidlech při realizaci sponzoringu akcí požadovaných AIFP. Dne 9.3.2020 proběhla tisková konference k nejčastějším nádorovým onemocněním žen a mužů za účasti předsedkyně a prof. Duška. Dne 26.3.2020 je plánována schůzka Onkologické pracovní skupiny AIFP za účasti ČOS, členové navrhli k setkání předsedkyni a MUDr. T. Svobodu.
 1. Centralizace péče o pacienty s karcinomem plic – diskuse.

       Prof. Dušek – zmapování situace o pohybu pacienta a realizaci MDT v KOC.

Prof. Dušek provedl primární analýzu dat o pohybu pacientů s dg. karcinomu plic mezi regionálními pracovišti a KOC. Analýza vyžaduje odbornou rešerži, ke které byli osloveni prof. L. Petruželka a prim. J. Votruba. Report o projektu bude diskutován na příštím výboru.

Analýza a vyhodnocení stále probíhají. Členové výboru zdůrazňují, že pro pneumologická pracoviště je hlavní úlohou centralizace diagnostických metod, zajištění včasnosti a preciznosti jejich provedení v nejvyšší kvalitě. Onkologická pracoviště zajišťují centralizaci a provedení terapie, která je indikována na základě precizní diagnostiky po projednání v MDT týmu v KOC.

 1. Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN) oslovil předsedkyni a místopředsedu prof. Fínka. Reagoval tak na zápis z minulého zasedání výboru a žádá informace o možnostech zapojení ČPFS do problematiky centralizace péče o pacienty s plicním karcinomem.

ČOS ČLS JEP intenzivně spolupracuje s ČPFS a cílem vzájemné spolupráce je výše uvedená včasná precizní diagnostika a adekvátní léčba indikovaná MDT v KOC. Na některé z budoucích zasedání výboru budou pozváni zástupci výboru ČPFS.

 1. Screening karcinomu plic.

Členové výboru se shodli, že jednoznačně preferují před plošným populačním screeningem realizaci pilotního projektu v konkretizované oblasti v ČR (např. území dvou KOC) a v definované populaci. Toto svoje stanovisko budou referovat ostatním účastníkům přípravy projektu a plátcům péče.

 1. Vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci za rok 2019 (článek s IF, kniha s onkologickou tématikou).

Výbor ČOS ČLS JEP vyhlašuje soutěž o nejlepší původní článek v časopise s IF za rok 2019 a dále vyhlašuje soutěž o knihu roku 2019 s onkologickou tématikou.

V příloze zápisu je seznam knih přihlášených do soutěže a název jediného přihlášeného článku. Členové výboru do termínu příštího zasedání zašlou svůj návrh a výsledky budou zveřejněny po vyhodnocení na příštím zasedání výboru.

 1. Návrh na cenu JEP nejvýraznějším osobnostem naší organizace.

   Návrh do soutěže byl zaslán na sekretariát ČLS JEP. Navrženým je prof. MUDr. L. Petruželka, CSc.

 1. Výbor oslovil SÚKL se žádostí o zpřehlednění systému pro vyhledávání probíhajících klinických studiích na onkologických pracovištích v ČR. Link bude umístěn na Linkos. Úkol přijal doc. Büchler.

Vzhledem k nepřítomnosti doc. Büchlera bude bod projednán na příštím zasedání.

 1. Petráková upozornila na problematiku správné reakce členů výboru ČOS na výzvy SÚKL k hodnotícím zprávám o LP. Problematika byla projednána s ředitelkou SÚKL dr. I. Storovou dne 12.2.2020 předsedkyní.

Paní ředitelka přislíbila zjednodušení podání žádosti o schválení úhrady LP držitelem, dále přislíbila parametrizaci a zjednodušení závěru hodnotících zpráv. Spolu s předsedkyní se pokusí o realizaci účasti odborníků z řad onkologů na jednání při procesu schvalování úhrady LP již v předstihu před ustanovením nového zákona č. 48, který vstupuje do legislativního procesu. Je plánováno další setkání na půdě SÚKL se zástupci výboru ČOS k realizaci zmíněné problematiky.

 1. Dne 11.3.2020 se koná konference Americké obchodní komory k digitalizaci ve zdravotnictví. Účastní se předsedkyně a prof. Dušek. Místo konání Nemocnice Na Homolce.

Konference byla z důvodu epidemiologické situace zrušena.

 1. Dne 3.4.2020 se bude konat Fórum onkologů a v souvislosti s konáním Fóra bude realizována tisková konference o aktivitách ČOS ČLS JEP a reakreditaci KOC. Konání v Hotel Vienna House Anděl´s Prague. (redakční poznámka: Konference byla z důvodu epidemiologické situace přesunuta.)
 1. T. Svoboda ESMO National Societies Training in Public Policy, Public Speaking and Media.

MUDr. T. Svoboda se uvedeného školení zúčastní v červenci 2020 a o průběhu bude informovat.

 1. Návrh na hlasování o realizaci klinických studií u inovativních léčivých přípravků v onkologii.

Členové výboru se shodli, že předsedkyně připraví dopis pro ředitelku dr. I. Storovou, kde navrhne, aby členové výboru ČOS garantovali ta pracoviště, která se budou moci zúčastnit klinických hodnocení inovativních LP v onkologii. Dopis předá paní ředitelce při příštím setkání.

 1. Fakultativní připomínkové řízení – Národní akční plán prevence sebevražd 2020 – 2030.

Členové berou na vědomí.

 1. Vnitřní fakultativní připomínkové řízení – Návrh nové vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích a Návrh novely vyhlášky č. 62/2015 Sb.

Členové berou na vědomí.

 1. Fakultativní VPŘ k novele zákona o zdravotních službách (zákon č. 372/2011 Sb.).

Členové berou na vědomí.

 1. Dokument – Extravazace – schválení (prof. MUDr. Samuel Vokurka).

Kolektiv autorů pod vedením prof. MUDr. S. Vokurky připravil doporučení postupu při extravazaci a paravazaci cytostatik. Členové výboru uvedený dokument doporučují a schvalují k publikaci i prezentaci doma i v zahraničí.

 1. Pozvání k uspořádání sekce na 24. kongrese o ateroskleróze v Brně.

Účast přislíbili zajistit dva zástupci z pracoviště Olomoucké onkologické kliniky a jeden zástupce z MOÚ.

 1. Prediktivní testování solidních nádorů – společné stanovisko VZP, ČOS ČLS JEP a SČP ČLS JEP.

Společné stanovisko je k dispozici na stránkách Linkos a dále je v příloze zápisu.

 1. Předsedkyně výboru na žádost VZP ČR zaslala vyjádření do správního řízení o VILP LP Keytruda. Stanovisko je v příloze zápisu.
 1. Žádost o garanci:
 • Vývoj a implementace systému CZ-DRG, Zámek Zbiroh, 27.3. 2020. Otázkou je konání vzhledem k epidemiologické situaci.

Žádost o převzetí záštity:

 • ročník konference Kontroverze v onkologii, Golf & Spa Kunětická hora, Dříteč 155, 533 05 Dříteč, 21. 5. 2020 - 22. 5. 2020. Žádáme pořadatele o podrobný program konference, který je nutný k udělení požadované podpory.
 • Setkání Klubu mladých onkologů, Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou, 19. 6. 2020 - 21. 6. 2020. Členové výboru udělují garanci, akci považují za prioritní pro výbor společnosti.

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
předsedkyně ČOS ČLS JEP

Přílohy: