Zápis z 10. zasedání výboru ČOS konaného dne 18. 7. 2000

 1. Kontrola zápisu:
  1. NOR - připravuje se reorganizace vzhledem k novému regionálnímu uspořádání území ČR.
  2. Urychlené vydání překladu nová verze TNM klasifikace. Stav příprav zjistí Tomková.
  3. Registrační poplatek do UICC - zaplacení zkontroluje prof. Vorlíček. Výbor došel ke konsensu, že anglický název pro ČOS, který bude oficiálně používán je Czech Oncological Society.
  4. Vzdělávání - dopis na Mzd s vysvětlením základních oborů , na které je možno skládat nástavbovou atestaci z klinické onkologie a zdůrazněním potřeby funkční specializace a vymezení kompetencí pro farmakoterapii v onkologii. prof. Klener, doc. Petruželka do konce července.
  5. Do konce července se uskuteční jednání se zástupci SROBF (Dr. Chodounský, Dr.Stankušová). Za ČOS byly výborem delegováni prof. Klener, doc. Petruželka. Předmětem jednání budou otázky postgraduálního vzdělávání.
  6. Kurzy ve spolupráci s ČLK napříště budou organizovány i v Moravsko-slezském regionu, garantem bude prof. Vorlíček. Výbor konstatoval, že spolupráce na těchto postgraduálních kurzech s Dr.Semonskou nevedla k pozitivním výsledkům a proto s ní nehodlá dále spolupracovat.
  7. Výbor byl seznámen s abstrakty ze III.setkání mladých onkologů a jeho průběhu a vyslovuje pochvalu organizátorům. Přebírá záštitu nad IV.setkáním s podmínkou účasti odborného garanta za ČOS. Abstrakta ze III.setkání budou zveřejněna na www.linkos.cz. Jako ocenění pro hlavní organizátory výbor doporučil sponzorování jejich účasti na ESMO 2000, které nabízí firma Galena.
  8. Výbor se usnesl převzít garanci nad Ostravskými dny podpůrné péče pouze v sudé roky a nad Brněnskými dny paliativní medicíny v liché roky. V souvislosti s tím bude iniciováno jednání s prezidentem ČLK Dr. Rathem o odlišném bodovém hodnocení pro akce podporované Onkologickou společností a pro akce bez této podpory. Vyřídí Doc. Petruželka.
  9. Budou zveřejněny podmínky pro reklamu na www.linkos.cz. Platby budou poukazovány na konto ČLS JEP na podúčet ČOS. Konečné schvalování obsahu inzerce bude realizovat doc.Petruželka, doc.Žaloudík. (vyřídí Tomková)
 2. RNDr. Kozel prezentoval členům výboru návrh projektu firmy Galena na podporu mladých vědců. Jedná se o motivační grant pro uchazeče do 35 ti let, ve výši 3x 50 000,-Kč/rok na vědecký projekt. Posuzování přihlášek projektů bude provádět výběrová komise za účasti členů výboru ČOS a zástupců firmy Galena. Uzávěrka přihlášek je 20. 11. 2000. Podmínky pro přihlášení do výběrového řízení budou zveřejněny na www.linkos.cz.
 3. Korespondence:
  1. Dr. Březovský Mzd žádá výbor o posouzení žádosti Dr. Mayera o výjimku z registrace přípravku Pentacarinat, výbor doporučuje žádosti vyhovět. Dopis s vysvětlením a odkazem na neobnovenou registraci jiných preparátů pro chemoterapii (daunorubicin, thioguanin, prokarbazin, actinomycin-D) zašle prof.Klener.
  2. Výbor podporuje žádost firmy SANOFI o výjimku z registrace pro přípravek Eloxatin. prof.Klener
  3. Výbor byl seznámen s dopisem Doc. Kavana, v němž žádá výbor ČOS o užší spolupráci ČOS se sekcí Pediatrické onkologie ČOS, zejména v oblasti poskytování léčebné péče adolescentům. Výbor se bude touto problematikou zabývat až za přítomnosti členů pediatrické sekce, kteří již na dvou výborových zasedáních absentovali.
  4. Výbor ČOS jednoznačně nesouhlasí s žádostí o nákup a umístění lineárního urychlovače pro onkologické oddělení Thomayerovy nemocnice Krč, které neodpovídá dlouhodobě koncepci rozmístění radiační techniky v ČR a plně se ztotožňuje s negativním stanoviskem Společnosti radiační onkologie JEP. Dopis na Mzd - prof. Klener.
  5. MUDr. A. Malina, Mzd - pracovní návrh vyhlášky o stacionářích prostuduje a posudek podá prof. Vorlíček, do konce července.
  6. Výbor ČOS obdržel výtisk časopisu CANCER FORUM, vydávaného Australian Cancer Society v rámci kooperace mezi společnostmi.
  7. Janssen Cilag - výbor ČOS navrhuje pro ocenění udělované každoročně touto firmou název "Staškova cena". Pro tento rok výbor navrhuje ze tří přihlášených prací na cenu nadačního fondu Dr. Paula Janssena obor onkologie - "Staškova cena"
   • Josef Koutecký, Bohuslav Konopásek: Nevhodné slovo rakovina, Makropulos 1999
   • Miroslav Kala: Maligní nádory mozku dospělého věku, Galén 1999
   • Kolcová V., Geryk E., Jechová M,: Zhoubné novotvary - Česká republika a vybrané státy, Galén 1999.
   udělit cenu práci MUDr. Kaly.
  8. Výbor vzal na vědomí výroční zprávu Ligy proti rakovině.
  9. Na žádost prof. MUDr. Hájka - koordinátora tvorby standardů ČLS - mu bude zaslán jeden z výtisků standardů onkologické péče. (Tomková)
  10. Výbor ČOS neschvaluje poskytnutí databáze členů ČOS nakladatelství TRITON. (Tomková)
  11. Výbor vzal na vědomí žádost firmy Janssen Cilag o změnu kategorizace přípravku EPREX. Vyřídí prof. Vorlíček.
  12. Rozpočet na akce v roce 2001, žádané ČLS JEP vypracuje prim. Fischer do příštího zasedání výboru.
 4. Přijati noví členové:
  1) MUDr. Večeřová Lívia DTC a.s., Praha 4
  2) PharmDr. Szabo Imrich Aventis, Praha
  3) Mgr. Fridrichová Pavla Aventis, Praha
  4) MUDr. Vítková Daniela Aventis, Praha
  5) Mgr. Čermáková Markéta Aventis, Praha
  6) MUDr. Gregorek Dan Aventis, Praha
  7)   Karlas Tomáš Aventis, Praha
  8) MUDr. Gatěk Jiří Atlas a.s. ř.T. Bati, Zlín
  9) MUDr. Coufal Oldřich chir.kl., FN Brno Bohunice
  10) MUDr. Hortíková Zdeňka sanatorium HELIOS, Brno
  11) MUDr. Kettner Roman chir.odd., SZZ Mladá Boleslav
  12) MUDr. Šerclová Zuzana chir.odd., FN Bulovka
  13) MUDr. Medková Vlasta onkologie, SON Trutnov
  14) MUDr. Ševčík Libor por.-gyn.kl., FNsP Ostrava
  15) MUDr. Gálová Markéta OKO, MOU Brno
  16) MUDr. Vantuchová Yveta kožní odd., FNsP Ostrava
  17) MUDr. Dvořák Josef onkol.kl., FNHK
  18) MUDr. Holakovský Jiří I.stomatologická kl., VFN Praha
  19) MUDr. Schön Jan radioterapie, Baťova nemocnice Zlín
  20) MUDr. Hoffmannová Helena Novartis, Praha
  21) MUDr. Katolická Jana OKO II., MOU Brno
 5. Různé:
  1. Výbor kritizoval reklamu na přípravek PAXEN uveřejněnou ve výtisku standardů onkologické péče. Z reklamy nevyplývá omezení indikace pouze na kaposiho sarkom pro níž je přípravek registrován. S Dr. Houdkem vyřídí prof. Klener.
  2. Výbor souhlasí se s spoluprací ČOS při organizaci: přednášky sir Richard Peto, Implications of the Overview for the ATLAS trial, v rámci konference ADJUVANTNÍ TERAPIE KARCINOMU PRSU PO ROCE 2000, konanou dne 11. října 2000 od 10,00 hod v Praze, program konference bude uveden na www.linkos.cz.
  3. Onkologická společnost od tohoto zasedání bude oficiálně používat logo ČOS.
  4. Výbor souhlasí se zavedením diskuse karcinoidové skupiny na www.linkos.cz o léčebných postupech.
  5. Na žádost Dr. Provazníka výbor souhlasí se spolupořádáním přednášky Dr. Lavey, 19.září 2000 v Praze.
 6. Termín dalšího zasedání je stanoven na 3.října 2000.

Za ČOS:

doc.MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
vědecký sekretář
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
předseda

Praha 19.července 2000.