Zápis z 11.zasedání výboru ČOS konaného dne 3.10. 2000

 1. Kontrola zápisu: výbor zápis z 10. zasedání schválil bez připomínek.
  1. NOR - připravuje se reorganizace vzhledem k novému regionálnímu uspořádání území ČR.
  2. Překlad nové verze TNM klasifikace po korektuře, vydání do konce roku.
  3. Registrační poplatek do UICC - zaplacen.
  4. Vzdělávání - dopis na Mzd s vysvětlením základních oborů , na které je možno skládat nástavbovou atestaci z klinické onkologie a zdůrazněním potřeby funkční specializace a vymezení kompetencí pro farmakoterapii v onkologii. Dopis prof. Klener - vyřízeno, výbor souhlasí s obsahem sdělení.
  5. Jednání se zástupci SROBF (Dr. Chodounský, Dr.Stankušová). Za ČOS byly výborem delegováni prof. Klener, doc. Petruželka. Předmětem jednání byly otázky postgraduálního vzdělávání - doposud není dosaženo konsensu.
  6. Kurzy ve spolupráci s ČLK napříště budou organizovány i v Moravsko-slezském regionu, garantem bude prof. Vorlíček.
  7. Bodování kurzů se po dohodě s ČLK bude napříště řídit doporučením ČOS.
  8. Výbor pozval na své zasedání Doc. MUDr. J. Kovaříka, aby specifikoval své výhrady k činnosti ČOS, které vyslovil ve svém vystoupení v pořadu "Klekánice". Výbor neodmítá kritiku, ale chce znát konkrétní námitky. Doc. Kovařík se však nedostavil a svou účast neomluvil, Výbor se proto od jeho prohlášení v ČT distancuje. V souvislosti s pořadem "Klekánice" informoval Doc. Žaloudík členy výboru o průběhu návštěv pracoviště ČSAV v Liběchově, kde se podílí na monitorování výsledků metod prezentovaných ve výše jmenovaném pořadu. Ověřování probíhá postupně.
  9. Výbor se usnesl převzít garanci nad Ostravskými dny podpůrné péče pouze v sudé roky a nad Brněnskými dny paliativní medicíny v liché roky. V souvislosti s tím bude iniciováno jednání s prezidentem ČLK Dr. Rathem o odlišném bodovém hodnocení pro akce podporované Onkologickou společností a pro akce bez této podpory. Vyřídí Doc. Petruželka.
  10. Budou zveřejněny podmínky pro reklamu na www.linkos.cz. Platby budou poukazovány na konto ČLS JEP na podúčet ČOS. Konečné schvalování obsahu inzerce bude realizovat doc.Petruželka, doc.Žaloudík. (vyřídí Tomková) - pokračuje.
 2. Korespondence:
  1. Doc. Kavan, zvolený předsedou pediatrické sekce COS, žádá o umožnění účasti na jednáních výboru ČOS. Na příští schůzi bude pozván jako pozorovatel, bez hlasovacího práva.
  2. Výbor souhlasí s uveřejněním videoklipu České podpory zdraví o samovyšetřování prsů ve veřejných sdělovacích prostředcích.
  3. Aktivit v boji proti kouření organizované ČLS JEP se za ČOS zúčastní Doc. Hrubá, ústav preventivního lékařství Brno - (zajistí Prof. Vorlíček)
  4. Výbor souhlasí se stanoviskem prof. Klenera k pořadu "Klekánice, které si vyžádal výbor pro zdravotní a sociální politiku parlamentu ČR.
  5. Výbor vyslovil souhlas s odpovědí prof. Klenera a prof. Vorlíčka odeslanou na MZ ČR s připomínkami k zákonu o dalším vzdělávání lékařů.
  6. Doc. Petruželka zaslal na MZ ČR připomínky k vyhlášce o dispenzární péči.
  7. Ing. Hlaváček, MZ ČR - byly projednány připomínky k návrhu vyhlášky o lázeňské péči. Výbor ČOS doporučuje komplexní lázeňskou péči 1x po ukončení terapie u všech kategorií onkologických nemocných, opakování pouze v rámci příspěvkové léčby rovněž u všech typů onkologických onemocnění 1x za 2 roky. (-vyřídí Doc. Petruželka)
  8. Plán akcí ČOS na rok 2001 zašle na ČLS JEP Doc. Petruželka.
  9. Výbor obdržel oznámení firmy Galena o rozšíření indikací na přípravek PAXENE. Výbor vzal informaci na vědomí.
 3. Přijati noví členové:
  1. MUDr. Válek Vlastimil, Brno
  2. MUDr. Zábranský Emil, Zlín
 4. Různé:
  1. Vypracování standardů léčebné péče pro praktické lékaře - do konce října, do 10.10.2000 vyzvaní autoři zašlou D. Tomkové vyplněné registrační listy.
  2. Doc. Žaloudík informoval o tématech pro příští BOD, 30.5. - 1. 6. 2001, témata: NOR, onko-patologie, klinické studie v ČR, minimální invazivní metody v onkochirurgii a poruchy metabolismu elektrolytů.
  3. Doc. Žaloudík informoval o zasedání o screeningu v mamologii, konaném 14 .9. 2000 na ministerstvu zdravotnictví za účasti odborníků z USA. Pro ČR vyplývá nutnost harmonizace tohoto plánu s ostatními státy.
 5. Termín dalšího zasedání je stanoven na 21.října 2000 v 11.30 v rámci JOD.

Za ČOS:

doc.MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
vědecký sekretář
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
předseda

Praha 5. října 2000.