Zápis z 14. zasedání výboru ČOS konaného dne 13. února 2001

 • Přítomni: prof. Klener Pavel, Doc. Petruželka Luboš, MUDr. Drbal Josef, MUDr. Jelínková Alena, prof. Koutecký Josef, as. Přibylová Olga, MUDr. Šmelhaus Vratislav, prof. Vorlíček Jiří, Doc. Žaloudík Jan
 • Nepřítomni: MUDr. Fischer Jan
 1. Kontrola zápisu.
  Zápis schválen bez připomínek,úkoly splněny.
  Prof. Koutecký zaslal na MZd stanovisko k péči o onkologicky nemocné adolescenty,kteří musí být léčeni na specializovaných pracovištích dětské onkologie.
 2. Výbor se zabýval ohlasem na tiskovou konferenci uspořádanou doc.Kavanem - předsedou pediatrické sekce ČOS. K této záležitosti přijal výbor usnesení, které bude publikováno jako příloha tohoto zápisu.Výbor doporučuje, aby se k situaci vyjádřila též členská schůze pediatrické sekce. Protože v kartotéce členů ČOS není příslušnost k sekci zvlášť zaznamenaná, pověřuje výbor prim.Šmelhause, aby do příští schůze zajistil úplný seznam členů této sekce. Současně se pověřuje doc.Žaloudík pořízením seznamu členů chirurgické sekce.Výbor se rovněž usnesl, aby sekretář pediatrické společnosti dr. Štěrba byl pozván na příští schůzi výboru ČOS (zajistí pí. Schweinerová).
 3. Návrhy na granty a ceny
  1. Výbor projednal došlé přihlášky do soutěže o grant firmy Galena pro mladé onkology.V kategorii publikovaných prací bylo většinou hlasů navrženo první místo MUDr.L. Krásné za práci "Temporal in vitro expansion of the luminal lineage of human mammary epithelial cells achieved with 3T3 feeder layer technique" publikované v časopise Breast Cancer Res. Treat, 60, 2000, 241-249. V kategorii žádostí o grant doporučuje výbor udělení grantu Mgr . A . Svobodníkovi na realizaci studijního pobytu na Mayo clinic. O výsledku výběru informován zástupce Galeny dr. Kozel.
  2. Výbor navrhl do hodnotící komise pro udělení Staškovy ceny z Nadace P. Janssena MUDr. Pavla Šlampu,CSc. (MOU-Brno).
  3. Výbor vyzývá členy ČOS k podání návrhů na cenu ČLS a cenu ČOS za práce publikované v roce 2000.
 4. Nejbližší akce pod záštitou ČOS:
  Staškův den (27. březena 2001 Praha)
  IV. dny mladých onkologů (8. - 10. červena 2001 hotel Medlov u Žďáru na Sázavou) garant za ČOS doc. Petruželka.
 5. Nová verze klasifikace MNK - O (WHO - Geneva 2000). Výbor pověřuje prof. Klenera, aby požádal MZD ČR o vydání českého překladu.
 6. Koncepce onkologie.
  K návrhu koncepce, který byl publikován ve ZN nedošly výboru žádné připomínky.Kritické poznámky byly však publikovány v ZN (autoři doc. Zámečník a doc. Kovařík). Výbor konstatuje, že v jejich příspěvku jsou některé nepřesné a zavádějící informace, na které bude výbor reagovat. Výbor pověřil napsáním odpovědi prof. Vorlíčka a prof. Klenera. V souvislosti s koncepcí proběhla též diskuse o systému dalšího vzdělávání. Výbor nemění své stanovisko v tom smyslu, že klinická onkologie nemůže být základním oborem, ale nástavbou na internu či pediatrii. V ostatních vybraných specializacích by měla existovat funkční nástavba z klinické onkologie, která by opravňovala k aplikaci chemoterapie, hormonální a biomodulační léčby.
 7. Schváleno přijetí nových členů.
  Byli přijati: MUDr. Hafuda Abdulbaset FN Hr. Králové
    MUDr.Mgr. Širanec Alois Čadca SR
    MUDr. Krajsová Ivana VFN P-2
    MUDr. Malinová Běla FN Motol
    MUDr. Prošvic Petr FN Hr. Králové
    MUDr. Daněk Roman BN Zlín
    MUDr. Hájek Jan BN Zlín
    MUDr. Andel Josef BN Zlín
    MUDr. Duša Josef BN Zlín
    MUDr. Hýžďal Vít BN Zlín
  Zrušená členství: + prim. Chodounský Zdeněk
    + MUDr. Mouchová Jana
    MUDr. Weberová Dana
 8. Korespondence:
  • Dr. Rath odpověděl na dopis předsedy ČOS žádající koordinaci doškolovacích akcí ČLK s akcemi pořádanými katedrou onkologie IPVZ a ČOS. Plán akcí na rok 2001 je již hotov, na příští rok žádá dr. Rath domluvu s dostatečným časovým předstihem.
  • ČLK žádá o zprávu o aplikaci "pozitivních reverzů" v klinické onkologii (vypracuje doc. Petruželka)
  • Ředitel MUDr Březovský požádal o stanovisko ke kontaktům s mezinárodní homeopatickou společností.Stanovisko ČOS je zamítavé.
  • MUDr. Radina žádá výbor ČOS o stanovisko k rozšíření onkologické péče v Novém Jičíně o radioterapii, resp. 2 lineární urychlovače. Výbor zaujal negativní stanovisko s odkazem na koncepci Společnosti radiační onkologie o rozmisťování a využití rad. techniky.
  • MUDr. Petera (FN Hradec Králové) žádá o převzetí záštity nad III. Hradeckými onkologickými dny. Výbor nedoporučil převzetí záštity jednak proto, že tématika je převážně radioterapeutická (vhodnější pro záštitu SROBF), jednak proto, že nepovažuje za účelné zavádět další "DNY", kromě již 2 existujících celostátních akcích (jarní BOD, podzimní JOD).
 9. Různé:
  • MUDr. Přibylová upozornila na nutnost doplnění bodového hodnocení výkonů v onkologii.Výbor souhlasí s revizí dosavadního systému a pověřuje dr.Přibylovou, aby do příští schůze připravila návrh na revizi.
  • Prof. Klener navrhl, aby prof. Jean Klášterský z institutu Julese Bordeta byl jmenován čestným členem ČOS. Prof. Klášterský se pravidelně zúčastňuje sympozií pořádaných ČOS a aktivně se podílí na pregraduální i postgraduální výuce pravidelnými kurzy (4 - 5x do roka).Výbor vyslovil s návrhem jednotný souhlas.

Za ČOS:

doc.MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
vědecký sekretář
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
předseda

V Praze 13. února 2001