Zápis z jednán výboru České onkologické společnosti konaného dne 11. 10. 2005 ve Zlíně

 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Cwiertka, Eckschlager, Fínek, Konopásek, Petruželka, Stáhalová, Stankušová, Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Aschermannová, Jelínková, Petera, Přibylová, Rob
 • Hosté: Prof. Duda - předseda Sekce onkochirurgie ČOS, Dr. Zajíc (Radioterapie Holešov), Dr. Třasoň (Onkologie Kroměříž), Dr. Doležal (VZP Zlín), Dr. Lux (krajský zdravotní rada Zlínského kraje), ing. Calábek (ředitel Baťovy krajské nemocnice), Dr. Kohoutek (primář onkologického centra Baťovy krajské nemocnice)
 1. V úvodu jednání výboru ČOS pozdravili ředitel nemocnice ing. Calábek a krajský zdravotní rada Zlínského kraje dr. Lux. S koncepcí onkologické péče ve Zlínském kraji, kterou má garantovat Komplexní onkologická skupina (KOS) Zlínského kraje, seznámil přítomné dr. Kohoutek, primář onkologického centra Baťovy krajské nemocnice ve Zlíně. Jeho informaci pak doplnil dr. Zajíc za holešovskou radioterapii, dr. Třasoň z onkologického pracoviště v Kroměříži a také dr. Doležal z VZP Zlín. KOS bude koordinovat onkologické centrum Baťovy krajské nemocnice ve Zlíně, a to v úzké spolupráci s radioterapií v Holešově, kde je instalován LINAC, a ve spolupráci s onkologickými pracovišti v ostatních okresech kraje. Vedení Zlínského kraje se živě zajímá o další rozvoj onkologické péče a kapacit pro radioterapii. Zlínský kraj již před dvěma lety jmenoval v základních oborech krajské konzultanty a jejich poradní týmy, což se ukázalo jako velmi prospěšné při strukturování sítě zdravotnických zařízení. Prof. Žaloudík upozornil, že onkologii by prospělo také konstituování ordinářů pro onkologii v chirurgických oborech. Následně proběhla obecnější diskuse zúčastněných o racionální struktuře interní onkologické, onkochirurgické a radioterapeutické péče v ČR.

 2. Doc. Vyzula informoval o jednání o stavu onkologické péče, organizovaného europoslanci, jehož se zúčastnil v Bruselu 15. 9. 2005. Podobného jednání o stavu onkologické péče v ČR, SR a Polsku, které organizovali britští experti z Imperial College v Londýně 30. 9. 2005 se zúčastnili členové výboru Petruželka, Rob, Vyzula a Žaloudík.

 3. Prof. Žaloudík informoval o dalším využívání SVOD. Epidemiologická je veřejně k dispozici na www.cba.muni/svod. Ve spolupráci s hematoonkology dochází k úpravě hematoonkologických diagnóz ve SVOD, neboť sběr dat u těchto diagnóz nebyl v NOR po celá desetiletí dořešen specifickou hlášenkou a relevantní jsou tedy zřejmě jen údaje o incidenci a mortalitě hematoonkolgických diagnóz. Naléhavé je dále organizační uchopení NOR/SVOD ve výstupech do zahraničí, a to také v přípravě na Eurocare IV. Nelze opakovat situaci, která vznikla při předávání dat v roce 2002 bez autorizace ČOS do Eurocare III. NOR je v zahraničí od té doby prezentován zkresleně a chybně je uváděno, že ČR nemá celoplošný registr. Není jasné, kdo za předávání dat bez odborné autorizace, včetně komentářů, nese odpovědnost (ÚZIS?). Dr. Stankušová upozornila na skutečnost, že i v současnosti vycházejí údaje ÚZIS o onkologické péči vydávané mimo NOR, které nejsou relevantní. Výbor ČOS došel k jednomyslnému závěru, že trvá na tom, že veškerá onkologická data vydávaná a komentovaná navenek musejí být autorizována ČOS, za zajištění tohoto požadavku u ÚZIS odpovídá předsedkyně NOR doc. Abrahámová.

 4. Byla schválena 26-ti členná Rada odborných garantů SVOD ve složení:
  Abrahámová (Rada NOR a ČOS), Aschermannová (ČOS), Bourek (CKZ SZÚ), Březovský (MZd), Cwiertka (ČOS), Dušek (CBA MU), Fínek (ČOS), Holoubek (Recetox), Indrák (ČHS), Juříčková (ÚZIS), Kubásek (SVOD-web portál), Langhammer (ÚZIS), Matýšek (ČSÚ), Mihál (PS ČOS), Mužík (CBA MU), Novák (Rada NOR), Pecen (statistik), Petera (SROBF), Petruželka (ČOS), Rolenc (ČSÚ), Starý (PS ČOS), Šmelhaus (PS ČOS), Štěrba (PS ČOS), Vorlíček (ČOS), Vyzula (ĆOS a MOÚ), Žaloudík (ČOS a MOÚ)
  Rada odborných garantů projektu SVOD (dokument v PDF).

 5. O činnosti Sekce onkochirurgie (SOCH) referoval její předseda prof. Duda. SOCH má v současné době 65 registrovaných členů. V roce 2005 vyšel společným úsilím onkochirurgů překlad německé monografie Onkologická chirurgie v nakladatelství Grada. Prof. Duda věnoval jeden výtisk této knihy předsedovi ČOS prof. Vorlíčkovi pro potřeby výboru ČOS.
  Onkochirurgická odborná setkání jsou nyní pravidelně každoročně organizována v rámci BOD. Jsou pořádána i další specializovaná setkání onkochirurgů jako například v říjnu 2005 při konferenci miniinvazivní chirurgie v Ostravě. Onkochirurgická problematika byla také na programu mezinárodního kongresu IASG v Praze v září 2005, jehož prezidentem byl prof. Ryska, vědecký sekretář SOCH.
  Onkochirurgové cítí naléhavou potřebu více spolupracovat s onkology především na úseku vzdělávání, při spoluúčasti na vzdělávacích kurzech i při zkouškách onkologů. Při plánované novelizaci Zákona 95/2004 je třeba prosadit ustanovení funkční nadstavbové specializace v onkologii pro řadu chirurgických oborů. Onkochirurgové pak přirozeně musejí při těchto specializačních zkouškách participovat jako školitelé i examinátoři.

 6. Výbor ČOS byl seznámen s finální verzí formuláře Deklarace KOC/KOS s žádostí o garanci ČOS, která bude rozeslána členům ČOS, vyvěšena na www.linkos.cz a zveřejněna cestou Medical Tribune a Zdravotnických novin. Uzávěrka bude 30. 11. 2005. Garantované KOC/KOS se stanou základem struktury sítě onkologické péče o nemocné se solidními zhoubnými nádory. Formulář je uveden v příloze (dokument v PDF).
  Tisková zpráva (dokument v PDF).

 7. Doc. Vyzula a prof. Žaloudík za Organizační výbor BOD v MOÚ seznámili členy výboru s návrhem témat pro XXX. BOD , které se budou konat 11. - 13. 5. 2006. Schválená verze témat je uvedena v příloze (dokument v PDF).

 8. Doc. Abrahámová informovala, že elektronická hlášenka zhoubného novotvaru byla ještě upravena podle připomínek a s její pilotní realizací se počítá na pracovištích, která projevila zájem od počátku r. 2006. Jde o FN Olomouc, FN Brno, FTN Praha a MOÚ Brno. Do konce roku má být připravena metodika pro aplikaci elektronické verze hlášenky.

 9. Prof.Vorlíček informoval, že na podporu Národního onkologického programu, vyslovenou veřejně při tiskové konferenci presidentem ČR Václavem Klausem při setkání se zástupci výboru ČOS Vorlíčkem, Abrahámovou a Vyzulou dne 29. 9. 2005 bylo zaznamenáno asi 360 ohlasů v médiích.

 10. Výbor ČOS převzal jako každoročně záštitu nad konferencí klubu mladých onkologů plánovanou na 16. - 18. 6. 2006 do Hotelu Medlov na Fryšavě.

 11. Výbor ČOS vyslovil souhlas s přijetím nových členů: Mikulcová (Brno), Smékalová (Nové Město na Moravě), Weiner (Jindřichův Hradec), Rovný (Brno), Filipenský (Brno), Bajčiová (Brno)

 12. Prof. Eckschlager vznesl připomínku k redakci Klinické onkologie - autorům by měla být posílána potvrzení přijetí článku redakcí a poté zasílána také vyjádření recenzentů. Výbor ČOS s tímto názorem souhlasí.