Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti ČLS JEP konané dne 2.9.2003 na Interní hematoonkologické klinice FN v Brně

 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Cwiertka, Eckschlager, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petera, Petruželka, Přibylová, Rob, Stáhalová, Stankušová, Vyzula, Žaloudík
 • Hosté: dr.Matějka, dr.Skála
 • Omluveni: Aschermannová

Výborovou schůzi zahájil a přítomné v Brně přivítal prof. Vorlíček, předseda společnosti.

Projednávané body:

 • domluva s LPR a pozvání prof. Dienstbiera na listopadový výbor
 • otázka členství ČOS v UICC - zatím není jasno o přínosu, ČOS pro rok 2003 příspěvek 2200 USD do UICC platit nebude (hlasováno: jednomyslně)
 • doc. Abrahámová bude na doporučení výboru ČOS odborníkem pro posuzování stížností ve Středočeském kraji - žádost hejtmana
 • doc.Eckschlager bude reprezentovat ČOS v transplantační komisi Hematologické společnosti
 • výbor ČOS potvrdil stanovisko k enzymové terapii , které bylo uveřejněno ve Zdravotnických novinách, na repliku firmy dále nebude reagováno - nejde o skutečnosti, které by stanovisko výboru ČOS jakkoli měnily
 • výbor dodatečně projednal letošní rozdělení prostředků z Běhu T. Foxe, které bylo provedeno ještě minulým výborem, soutěž pro příští rok připravena standardním způsobem, přihlášky již předány posuzovatelům
 • výbor ČOS schválil letošní členský poplatek 255,- USD za Sekci onkochirurgie pro WFSOS (World Federation of Surgical Oncology Societies)
 • jednáno o koncepci prediktivní onkologie na základě písemně zpracovaného návrhu dr.Hajdúcha a prof. Žaloudíka, se záměrem výbor souhlasí, stejně tak i s návrhem na vznik Sekce diagnostické a prediktivní onkologie - uvítá, když se organizace sekce ujmou iniciátoři a proces vyústí ve standardní volbu předsedy sekce včetně programu
 • jednáno o centrech pro léčbu c-kit positivních stromálních sarkomů preparátem Glivec, jde o raritní nádor (cca 30/rok v ČR) s nákladnou cílenou léčbou přísně vázanou na diagnostiku prediktoru efektu, po diskusi řady aspektů centralizace dohodnuto ponechat dosavadní dvě centra (FN Motol, MOÚ Brno) fungovat do auditu ČOS v lednu 2004, poté bude jednáno o kriteriích výběru center v delší perspektivě - zdůrazněna potřebná návaznost na diagnostická a chirurgická pracoviště, které se problematikou zabývají
 • jednáno o centralizaci další cílené léčby preparátem trastuzumab (Herceptin), dosavadní stav pověření několika center je revokován návrhem na jednání o dalších pracovištích, vykazujících dostatečné celkové počty léčených nemocných s karcinomem prsu (ve stovkách ročně), též s perspektivou trastuzumabu zvýšení počtu indikovaných v pokročilých stadiích a do budoucna také v adjuvanci. Doporučujeme tedy zachovat stávající počet center s tím, že budeme usilovat o navýšení počtu léčených pacientek zvláště v centrech, kde současné limity jsou nedostatečné. V případě pražských pracovišť je nutné při jednání s pojišťovnami domluvit respektování existence Komplexního onkologického centra ( tím samozřejmě i pracoviště na Bulovce) a adekvátního navýšení limitu pro léčbu.
 • výbor podpořil námět dr. Malinové (RTO Motol) k hrazení některých úkonů spojených se zachováním fertility v průběhu onkologické léčby (kryoprezervace spermatu, specifická ochrana před zářením, LHRH agonisté ve specifických indikacích)
 • bylo upozorněno na narůstající problémy se SÚKL při schvalování účasti na studiích v EORTC a jinde, navrženo vyčkat do nastolení nových pravidel harmonizovaných v rámci EU od roku 2004, doporučeno všem, kteří mají se studiemi problémy, aby překážky připomínkovali přímo SÚKL
 • výbor vyslechl informaci o kontaktu s WHO programem na téma konzultací "cancer control activities in East European coutries", dotazník WHO byl vyplněn a cestou odbor zdrav. péče MZ odeslán centrále WHO, zdůrazněno postavení ČOS i příznivý stav organizace onkologie v ČR včetně NOR, dále zařizuje kontakty dr. Řízková z MZ
 • projednán námět LPR k orientaci na prevenci karcinomu hrdla děložního, komentováno doc. Robem-existují značné rezervy a výbor ČOS bude nesporně podporovat programy zaměřené na prevenci C53
 • výbor vyslechl informaci o dlouhodobém projektu HTA (Health Technology Assessment) v onkologii, výbor podporuje program jako dlouhodobý proces, jeho členové byli vyzváni aby se podíleli na iniciální publikaci formou souboru článků na téma HTA jako suplementa Klinické onkologie
 • výbor projednal aktuální stav NOR, včetně příležitostí, které přináší pro hodnocení racionality a kvality onkologické péče, pověřil předsedu ČOS, aby odeslal MZ ČR a ÚZIS dopis v němž se čeští onkologové hlásí k NOR jako jedinečné zdrojové databázi onkologických dat a vyslovují zájem na jeho lepším vytěžování, v tomto kontextu navrhne vznik Rady NOR pro analýzu a interpretaci onkologických dat, kam bude výbor ČOS delegovat své experty a která navrhne řadu opatření jak k modernizaci registrace tak i práci s daty jak je zpřístupňuje ÚZIS a projekt SVOD
 • výbor vyslechl sdělení MUDr. Bohumila Skály, PhD., zástupce výboru Společnosti praktických lékařů, o zájmu na součinnosti s ČOS v onkologické prevenci , léčbě a dispenzarizaci, především jde o vytvoření společné metodiky pro vedení cílených preventivních prohlídek i interpretaci paralelně vznikajících vyšetření v rámci onkologické prevence, - uloženo zpracovat návrh dohody obou společností na společném postupu v organizačním zajištění časné diagnostiky nádorů a racionální distribuci onkologicky nemocných, v podstatě jde o strukturu sítě v zajištění onkologické péče v regionech
 • diskutováno o stavu příprav DRG s ohledem na onkologii, prvním krokem bude dopis výboru ČOS zdravotním pojišťovnám a MZ ČR, v němž požadujeme registraci klinického stadia onemocnění jako součásti onkologické diagnózy a registrace všech procedur ve vztahu k diagnóze, výbor ČOS bude problematiku dále velmi intenzivně sledovat a zjišťovat možnosti odborných vstupů do tvorby systému DRG, který má v budoucnu v hrazení zdravotní péče převážit. Současná představa o DRG nerespektuje specifika oboru klinické onkologie
 • zpráva dr.Finka, pokladníka ČOS, o stavu účtu ČOS, který byl v srpnu 2003 celkem
  347 788, 90 ,- Kč, za prvních 8 měsíců roku 2003 činily příjmy za členské příspěvky
  97 388,-Kč, 300 000,- Kč činil dar LPR, byl přednesen a schválen návrh rozpočtu na rok 2004, odhadovaný v příjmové části na 400 000 Kč
 • výbor ČOS odsouhlasil poplatek za schválené užití loga ČOS pro komerční účely na minimálně 50 000 Kč
 • v dohodovacím řízení nových kódů dosud nebyla projednána položka aplikace léku do portu, což patří k základním výkonům v onkologii, urgencí pověřena dr.Přibylová
 • Doc.Abrahámová informovala o konání tradičních mammologických a urologických symposií 20.-21.11. 2003, výbor ČOS přebírá záštitu nad akcí
 • Dr.Stáhalová nabídla své pracoviště jako místo pro jednání lednového výboru ČOS - souhlas
 • Dr. Stáhalovou připomínkováno zohlednění centrálního ředění cytostatik v platbách, zainteresovaná pracoviště musejí nejprve dohodnout koordinovaný postup
 • na základě připomínky doc. Konopáska si všichni členové výboru připraví své návrhy pro dokončení harmonizace kompetencí klinických a radiačních onkologů (internistů a radioterapeutů)

Firmou Janssen Cilag byl výboru prezentován dlouhodobý projekt AMOS, který má usnadnit lékařům orientaci v problematice léčby chronické bolesti , má sekce nádorové a nenádorové bolesti, jde o měsíční interaktivní semináře vedené specialisty v 6 regionech spojené s řešením konkrétních kasuistik - pro zajištění interaktivity je maximální počet v jednom semináři 15 účastníků. Výbor ČOS pokládá projekt za užitečný a podporuje jej. V diskusi upozorněno na potřebu těchto školení také mezi praktickými lékaři. Výbor jednomyslně souhlasí s použitím loga ČOS ČLS JEP na materiál k tomuto projektu. Kontakt : MVDr. Petr Matějka pmatejka@jnjcz.jnj.com.

Další výborové schůze v roce 2003 se konají:
9.10.2003 v 15,30 hodin v Českém Krumlově u příležitosti JOD
4.11.2003 v 10 hodin na Pleši (dr. Aschermannová)
2.12.2003 v 10 hodin v Plzni (dr.Fínek)

Zapsal:
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
vědecký sekretář ČOS
Schválil:
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
předseda ČOS