Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti ČLS JEP v Dříteči (okres Pardubice) dne 25.6.2013

Přítomni: Vorlíček, Tesařová, Ryška, Kolářová, Dušek, Cwiertka, Petráková, Melichar
Omluveni: Abrahámová, Fínek, Petruželka, Prausová, Vyzula
Nepřítomen: Žaloudík
 1. Jednání výboru zahájil prof. Vorlíček. Prof. Melichar informoval o setkání Klubu mladých onkologů na Medlově (Fryšava pod Žákovou horou). Letošní ročník této již pravidelné odborné akce měl velmi kvalitní program a vysokou účast.
 2. Byly diskutovány otázky lékové politiky. Jako garanty VILP programu pro ipilimumab schvaluje výbor prim. Krajsovou a prof. Melichara. Diskutována problematika léčby v centrech v souvislosti s VILP JEVTANA a MEPACT, výbor zastává názor, že všechna KOC mají mít přístup ke všem lékům. Garantem pro jednání o VILP MEPACT navrhuje za oblast solidní onkologie dospělých prof. Melichara.
 3. Výbor navrhuje předání čestných členství v rámci JOD.
 4. Diskutována problematika předatestačního kurzu. Tato problematika již byla diskutována při a po předchozím zasedání výboru, s ohledem na vznesené připomínky bude tento kurz na jednom místě, vzhledem k místu konání atestace na LFUP v Olomouci. Kurz bude nutno akreditovat. Jako reálný termín konání kurzu se jeví 4.-15.11.2013. Prof. Melichar znovu rozešle seznam přednášek s prosbou o účast přednášejících z ostatních center.
 5. Zpráva o stavu NOR. Příslib financování není ze strany MZ ČR naplněn, budou bohužel nutná další jednání.
 6. Prof. Abrahámová iniciovala aktualizaci statutu Rady NOR tak, aby toto těleso mělo důstojnou pozici odpovídající aktuálním změnám v NOR. NOR má projít IT aktualizací a tento krok vyžaduje a bude vyžadovat velký díl práce odborníků Rady NOR. Tomu musí odpovídat statut Rady a také pozice příslušných expertních týmů. Není možné, aby např. ze strany ÚZIS docházelo k ad hoc úkolování lékařů bez plánu a pravidel.
 7. Prof. Abrahámová a doc. Dušek byli seznámeni s publikací autorů Geryk a kol. v časopise Urologie pro praxi, kde je zcela neadekvátně zpracována problematika výskytu následných malignit u nádorů varlat na základě Rady NOR. Článek má zcela nevyhovující formu a terminologii a především chybně a zkreslujícím způsobem zpracovává data NOR. Jde o poměrně vážný fakt a je otázkou, jak je vůbec možné, aby data NOR byla uvolněna pro takový účel bez adekvátní kontroly. Zpracování dat touto formou je nepřípustné, pokud by došlo např. k chybnému zpracování dat o přežití, poškodilo by to jak NOR samotný, tak i lékaře a pacienty. Prof. Abrahámová a doc. Dušek sepsali kritickou reakci pro zmíněný časopis a obecně se touto kauzou bude zabývat Rada NOR.
 8. Prof. Ryška diskutoval problematiku prediktivní diagnostiky. ČOS požádá oficiální cestou Společnost českých patologů o zavedení testování NRAS.
 9. Prof. Melichar seznámil s dopisem od prof. Žaloudíka týkajícím se problematiky onkochirurgické sekce.
 10. O záštity nebylo vzhledem k nadcházejícímu období prázdnin žádáno. Výbor vzal na vědomí informaci o připravovaném mezioborovém kongresu o problematice nádorů hlavy a krku, o záštitu bude požádáno, jakmile bude hotov program kongresu.
 11. Noví členové:

  Česká onkologická společnost:

  • MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D., ÚBEO 1. LF UK, Praha
  • MUDr. Petra Jarolímová, KOC Nový Jičín
  • MUDr. Michal Zápotocký, FN Motol, Praha

  Sekce preventivní onkologie:

  • Mgr. MUDr. Anna Žlabová, Interní oddělení, Nemocnice Říčany a.s.

  Sekce psychoonkologie:

  • Mgr. Jana Černá, Dis., Soukromá poradna, Plzeň

 12. Další výbor ČOS se bude konat 10.9.2013 v Olomouci.

Zapsal:  prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.