Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného 2.3.2004 v Thomayerově fakultní nemocnici v Praze.

 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Jelínková, Stankušová, Stáhalová, Cwiertka, Finek, Petera, Petruželka, Konopásek, Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Rob, Eckschlager, Přibylová
 1. Všemi hlasy schválen doporučený postup farmakoterapie onkologické bolesti.
 2. Výbor diskutoval hlavní body, které budou projednány zástupci výboru (Vorlíček, Vyzula, Žaloudík) 2.3.2004 odpoledne na MZd ČR za účasti ředitelky ÚZIS, ředitele odboru zdravotní péče a ředitele odboru informatiky ve věci dalšího osudu další registrace onkologických dat a nakládání s daty Národního onkologického registru pro jeho dokonalejší praktické využití.
 3. Výbor diskutoval problematiku způsobu komunikace s VZP, respektive posunu od regionální a individuální úrovně po systémové pojetí na celostátní úrovni s přímým vlivem výboru ČOS. Jde o jakousi inventuru, respektive vytvoření seznamu evidentně podhodnocených výkonů a výkonů dosud nenasmlouvaných. Pro kontakt s pojišťovnami jsou za výbor ČOS pověřeny doc. Abrahámová , prim. Aschermannová a dr. Přibylová.
 4. Podobně je zapotřebí jednotný postup onkologů v přípravě systému DRG a bude třeba v této věci vyvolat informativní schůzku se specialisty připravujícími DRG dříve, než bude DRG pro onkologii improvizovaně přijímán v menších a nespecializovaných zařízeních.
 5. Ve věci setkání s výborem České společnosti patologů, výbor ČOS vyčká volby nového výboru ČSP, které proběhnou v ČSP korespondenčně, během I. pololetí 2004.
 6. Na příští jednání výborů jsou pozváni zástupci pneumoonkologů pro upřesnění další součinnosti v rámci ČOS.
 7. Výbor ČOS projednal další postup po dohodě na SÚKL, podle kterého by měly být upraveny podmínky a zajištěna další spolupráce s EORTC.
 8. Výbor ČOS vzal na vědomí existenci publikovaných guidelines uroonkologů a vyslovil zájem na harmonizaci péče o uroonkologické pacienty.
 9. Na jednání Vědecké rady ČLK 31.3.2004 o problematice onkologie, výbor ČOS deleguje prim. Stankušovou a prof. Žaloudíka.
 10. Výbor ČOS pokračoval v diskusi o koncepci pojmenování struktury sítě pracovišť specializované péče o zhoubné nádory garantovaných ČOS. Byla vyslovena řada postřehů a návrhů, v diskusi bude výbor zatím dále pokračovat s cílem dosáhnout konsensu nejpozději během několika měsíců.
 11. Výbor schválil přijetí nových členů ČOS – Grygárková (Olomouc), Švábenský (Kyjov), Šálová (Kladno), Kašpar (Znojmo), Netočný (Ostrava), Gavalierová (Jičín), Svobodník (Brno), Šmíd (Brno), Klimeš (Brno), Pavliš ( Brno), Hornová (Liberec)