Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 11. 4. 2006 v Novém Jičíně

 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Cwiertka, Fínek, Konopásek, Petera, Přibylová, Stáhalová, Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Aschermannová, Eckschlager, Jelínková, Petruželka, Rob, Stankušová
 • Host: prof. Duda, předseda Sekce onkochirurgie, dr. Novák, místopředseda NOR

Členy výboru přivítali ředitel Komplexního onkologického centra v Novém Jičíně dr. Radina a vedoucí radioterapeutického oddělení dr. Soumarová. Z jejich prezentace vyplynulo, že v oblasti se daří vybudovat souvislou síť onkologických služeb, systém respektování odborných standardů i indikačních komisí, specializované laboratorní provozy a upravují se také vztahy s ostravským onkocentrem. Působností zasahuje KOC Nový Jičín do kraje Moravskoslezského i Zlínského.

 1. Předseda prof. Vorlíček informoval o jednání kategorizační komise 10.4.06, kde byla zrušená kategorie X zapracována do kategorie P. Klíčovým krokem nyní zůstává zohlednění integrace onkologické péče do onkocenter ve smlouvách ZP, zejména VZP, neboť je nemyslitelné péči integrovat a soustřeďovat na specializovaná pracoviště bez příslušné úhrady, kterou systém neumí dosud spojit s pacientem a závažností jeho onemocnění.

 2. Výbor se usnesl vybavit uznaná onkocentra certifikáty s nápisem "KOC (KOS) XY, pracoviště garantované ČOS ČLS JEP", jimiž bude o statutu pracovišť informována především veřejnost. O technickém zhotovení certifikátů bude jednat předseda

 3. Prof. Duda, který upozornil na specifika onkochirurgie, která je významnou součástí komplexní onkologické péče. Zhoubné nádory se dosud stále operují ve všech nemocnicích a tento stav není možno v dohledné době radikálně změnit. Situace ve výboru Chirurgické společnosti je příznivá a vstřícná. Chirurgická společnost pracuje na standardech onkochirurgické péče. Do diskuse se zapojil také prof. Žaloudík, požádal o vstřícnost pro další společný postup také výbor ČOS. Oba zástupci Sekce onkochirurgie vidí další cestu zejména ve snaze o pojmenování konzultantů (ordinářů) pro onkochirurgii na všech významnějších chirurgických pracovištích. O tento krok by měla usilovat jak ČCHS, tak i ČOS požadovat tuto informaci o kontaktních osobách na spolupracujících chirurgiích po vedení onkocenter. Teprve v okruhu chirurgických specialistů či garantů je možná dohoda na společném postupu, naplňování standardů či společných klinických studií. Výbor ČOS pokládá za účelné setkání s vedením ČCHS, nejlépe asi na některém zasedání výboru v Praze.

 4. Členové výboru zkontrolují zda prezentace onkocenter v okruhu jejich působnosti je umístěna na portáluwww.onconet.cz. O totéž výbor žádá všechny vedoucí onkocenter.

 5. První schůze Rady onkocenter se koná na XXX.BOD 11.5.2006 v 15, 00 hod. jako součást tématického bloku Onkocentra a onkosíť. Z každého onkocentra by se měl zúčastnit vedoucí nebo jim pověřený zástupce, vítáni jsou samozřejmě všichni onkologové.

 6. V předvečer XXX.BOD 10.5.2006 v 19,00 hod. ve vinárně u Elišky v Brně se koná neformální setkání s hosty z východoevropských států, kteří budou prezentovat své zkušenosti na mezinárodním tématickém bloku BOD s názvem East Euroepan Cancer Plans: Strategies and Solutions. Předseda prof. Vorlíček pozval k účasti všechny členy výboru a vedoucí onkocenter, kteří již budou v předvečer konference v Brně.

 7. Slovenská onkologická společnost oznámila změnu sponzora časopisu Klinická onkologie pro distribuci v SR, pravidla dosavadní spolupráce ČOS a SOS s redakcí KO se tedy nemění.

 8. doc. Abrahámová informovala, že novým vedoucím KSRZIS, které je v rámci MZ zodpovědné za zdravotnické registry, se stal ing. Honzík, který je zároveň ředitelem odboru informatiky. Výbor se shodl, že každého z nových ředitelů je třeba informovat o smyslu a cílech NOR i potřebách onkologů jako producentů i interpretátorů dat. Je pouze otázkou, zda setkání navrhneme ještě do června nebo až později po personální stabilizaci MZ.

 9. O jednání na schůzi IARC v Lyonu v prosinci 2005 referoval přizvaný dr. Novák. Zdůraznil, že v Evropě začíná pracovat několik plně automatizovaných registrů (Irsko, UK, Itálie) stavěných na několika zdrojových databázích. Problémy s ochranou osobních údajů (jako byly před dvěma lety prezentovány u nás ÚOOÚ ) tyto země nevidí. Dr. Novák zdůraznil, že automatizované registry jsou finančně dosti náročné a je třeba snažit se pro tento účel získat také grantové prostředky, nejlépe z EU. Výbor se usnesl o pomoc při hledání kontaktů a způsobů zajištění požádat naše zástupce v EU. Z důvodu nepřipravenosti rozhraní vázne pokrok v problematice elektronické hlášenky, a to i pro plně připravená pilotní onkologická pracoviště. Zejména o této věci je nutno jednat s novým vedoucím KRZIS ing. Honzíkem.

 10. prof. Vyzula a prof. Žaloudík referovali o jednání o screeningových programech ČR v pražské pobočce WHO dne 20. 3. 2005, kterou navštívili holandští specialisté a iniciátoři setkání z Institute of Medical Knowledge v Amsterdamu. Je pozitivní, že při tomto Holanďany indukovaném jednaní došlo k další harmonizaci názorů českých odborníků. Z jednání vyplynuly tyto závěry: Mammární screning - běží v ČR organizačně velmi úspěšně a kontrolovaně, je třeba zvýšit účast žen z dosavadní asi jedné třetiny nejméně na dvojnásobek. Kolorektální screening - je třeba zavést samostatný kód screeningové kolonoskopie, pravidelný audit a je třeba vnímat, že test okultního krvácení má jen omezenou hodnotu, přítomnost nádoru nevylučuje. Trend směřuje k preventivní kolonoskopii, která má nejen hodnotu diagnostickou a terapeutickou (snesení polypu), nýbrž i stratifikační (jsou-li přítomny polypy dysplastického typu apod.) pro stanovení dalších intervalů preventivního vyšetřování. Cervikální screening v ČR je zafixován v podobě, která nezajišťuje dostatečnou efektivitu ani shodu jednotlivých odborných a zájmových skupin. Bylo také zdůrazněno, že objektivním kriteriem fungování kteréhokoli screeningu je postupná změna v proporcích klinických stádií ve prospěch časných a následně také pokles úmrtnosti na danou diagnózu. Subjektivní hodnocení stavu screeningových programů mají podstatně nižší hodnotu.

 11. Do komise pro vakcinaci žen proti papilomaviru zřizované byli na žádost MZ předsedou prof. Vorlíčkem navrženi doc. Rob a prof. Žaloudík.

 12. Komplexní onkologické centrum Zlín požádalo o změnu názvu na Komplexní onkologickou skupinu Zlínsko. Výbor souhlasí se zdůvodněním, že tato změna názvu lépe vystihuje tamější uspořádání integrovaných onkologických služeb.

 13. Výbor vyslechl informaci o mezinárodní konferenci o screeningových programech v Evropě, která se konala koncem února 2006 v Budapešti. Zástupci mammodiagnostické skupiny tam prezentovali sdělení o stavu.

 14. Prof.Duda vznesl dotaz na fungování nedávno projednané aktivity CEBO, která má podpořit organizaci klinických studií v onkologii. Upozornil, že zájem na spolupráci v klinických studiích mají také onkochirurgové. Doc. Fínek sdělil, že aktivita je otevřená, účastní se na ní především vedoucí onkocenter a není námitek, aby se řízení aktivit CEBO účastnil také zástupce Sekce onkochirurgie.

 15. Doc.Mysliveček, předseda Společnosti nukleární medicíny vznesl písemný dotaz k užitečnosti kódovaných výkonů lymfoscintigrafie a radionavigované detekce. Výbor konstatuje, že oba jmenované výkony mají své indikace, jsou hojně využívány na pracovištích, které se systematicky zabývají problematikou detekce sentinelových uzlin u několika onkologických diagnóz. Podrobné informace o indikacích a využívání obou kódovaných výkonů může podat třeba Masarykův onkologický ústav, případně další onkocentra.

 16. Výbor vzal na vědomí dopis prof. Kolka ze sekce pneumoonkologů, kterým upozorňuje, že s integrací onkologické péče do onkocenter musí jít ruku v ruce také financování narůstajícího počtu pacientů. Výbor s názorem samozřejmě souhlasí, problém se týká integrace v celém spektru onkologických oborů a bude dále předmětem jednání s novým vedením VZP. Úsilí o vytváření strukturované sítě specializovaných pracovišť musí být spojeno s adekvátními přesuny financování onkologické péče. Jednání musejí pokračovat až do úspěšného dořešení.

 17. Výbor schválil přijetí nových členů ČOS: Šiková, Sirotek, Eber, Grell, Garajová (Brno).

 18. Příští výbor ČOS se koná 16. 5 .2006 v 10,00 hod. v Ústí nad Labem.