Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 14.2.2006 v Pardubicích

 • Přítomni: prof. Vorlíček, doc. Abrahámová, prof. Vyzula, doc. Fínek, prim. Cwiertka, prim. Jelínková, prim. Stáhalová, prim. Aschermannová, doc. Konopásek, prof. Eckschlager
 • Omluveni: prof. Žaloudík, doc. Petruželka, Dr. Přibylová, Dr. Stankušová, doc. Rob, doc. Petera

Výbor ČOS byl hostem doc. MUDr. Jaroslava Vaňáska, CSc. přednosty Oddělení radiační onkologie. Schůzi zahájil předseda ČOS prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Členové výboru ČOS byli přivítáni čelnými představiteli Pardubického kraje a Krajské nemocnice. Jako první pohovořil vicehejtman Ing. Roman Línek, posléze předseda okresního sdružení ČLK MUDr. Karel Šťastný, pak ředitel KN Pardubice MUDr. Jan Feřtek, MBA a nakonec MUDr. Jan Calta, ředitel společnosti Mediscan. Výbor ČOS byl seznámen s organizací onkologické péče v kraji, přičemž KN Pardubice je sídlem KOC, jehož vedoucím je doc. Vaňásek. Řízenými pracovišti jsou ambulantní onkologická pracoviště ve Svitavách, Chrudimi a Ústí nad Orlicí. O zařízení radiační technikou (akcelerátor, simulátor, plánovací systém) se zasloužila firma Mediscan. Technika je užívána (na smluvním podkladě) Oddělením radiační onkologie, kde je také umístěna.

 1. Po projevech oficiálních představitelů se slova ujal doc. Vaňásek, který členy výboru seznámil s dějinami a vývojem onkologické péče a Oddělení radiační onkologie v Pardubicích.

 2. Prof. Vorlíček zkontroloval zápis z minulé schůze, který byl schválen.

 3. Doc. Abrahámová informovala o zasedání Rady NOR. Stav hlásnosti zhoubných chorob za rok 2004 dosud není uspokojivý, a tudíž uvedený rok nelze zatím statisticky uzavřít. Za tento stav není možné vinit regionární správce dat, kteří logicky mohou spravovat jen data, která obdrží. Za onkologickou hlásnost jsou zodpovědní vedoucí zdravotnických zařízení a zdravotní radové. Na půdě ÚZIS ve spolupráci s paní ředitelkou Mgr. Mazánkovou byl vypracován dopis adresovaný uvedeným zdravotnickým představitelům. Dopis připomíná zodpovědnost za hlásnost, která je zákonnou povinností. Znění dopisu bylo jednomyslně schváleno členy Rady NORu. Dopis byl schválen přítomnými členy výboru ČOS. Tento byl podepsán předsedou výboru ČOS prof. Vorlíčkem, předsedou výboru SROBF doc. Peterou a předsedkyní Rady NOR doc. Abrahámovou. V příštím týdnu budou dopisy rozeslány.

 4. Doc. Abrahámová informovala o konečné verzi onkologické hlášenky, o konečné verzi Metodiky a o dokončení příprav (datové rozhraní) pro elektronickou hlášenku. Tisky hlášenek, které vystačí cca 5–6 měsíců, byly pořízeny za finance KSRZIS a byly rozeslány krajským správcům NOR. Po vyčerpání zásob si je každé zařízení musí pořizovat na vlastní náklady. Členové výboru ČOS se seznámí s Metodikou na www.uzis.cz a své poznámky dají najevo do dvou dnů. V pátek 17.2. 06 je třeba ÚZIS informovat o schválení Metodiky výborem ČOS

 5. Prof. Vorlíček informoval o tiskové konferenci o KOC/KOS, která se konala v Praze v hotelu Adria dne 25.1.06 za účasti některých vedoucích KOC. Zúčastnilo se asi 30 novinářů a informace o důvodech založení KOC/KOS proběhly tiskem. Konference byla úspěšná.

 6. Prof. Vorlíček informoval o vývoji portálu KOC a KOS, který není dosud hotov a vyzval vedoucí onkocenter k poskytnutí řádných a ilustrativních informací o svých pracovištích, jakmile bude portál k dispozici.

 7. Do podzimu letošního roku by měla začít fungovat Rada onkocenter, která by měla nastavit pravidla hry, způsob komunikace s pojišťovnami, spolupráci s MZ. Důležitá je samozřejmě prezentace vlastních výsledků. Do příští schůze si členové výboru připraví obecně pojatý program, který by byl pro Radu onkocenter vhodný. V řadě onkocenter budou kromě 18 KOC/KOS i 2 centra pediatrické onkologie a 7 center hematoonkologických.

 8. Prof. Vyzula informoval o plánovaných BOD. Den 11.5.2006 bude věnován tématu „East European Cancer Plans“. Předpokládá se účast onkologů ze zemí nově přistoupivších členů EU. Předpokládá se též prezentace jejich výsledků. Dohodnuto, že z naší strany je třeba prezentovat NOR, SVOD, NOP, mamární skríning, preventivní programy. Členové výboru jsou vyzvání k aktivní účasti. Jednání bude v angličtině, přihlášku je třeba zaslat do konce února, summary v angličtině do konce března.

 9. Prof. Vorlíček informoval, že v rámci RASO poslali všichni zúčastnění své výsledky, pouze řešitelé dvou prací z ÚRO na Bulovce požádali o odklad do konce února. Výsledkům RASO bude věnováno samostatné číslo Klinické onkologie.

 10. Dne 3.3. se bude konat na zámku Štiřín jednodenní farmakoekonomické sympozium s názvem „Správná péče správnému pacientovi“. Bylo iniciováno ČOS. Sponzorem je firma Jansen-Cillag. Jde o setkání představitelů ČOS ( aktivní účast mají prof. Žaloudík, prof. Vorlíček, prof. Vyzula) s představiteli pojišťoven, MZ, pacientských organizací a ekonomů. Všichni členové výboru a vedoucí KOC/KOS jsou srdečně zváni.

 11. Doc. Fínek informoval o programu CEBO (centrum evidence based oncology). Tento program by měl být důstojnou protiváhou podobných organizací v zahraničí (např. CECOG, BCIRG, aj.).
  Materiální rozjezdové zázemí poskytne firma Novartis (Dr. Vydlák). Organizace usiluje o transparentní výzkum, který není organizovaný farmaceutickými firmami a dále o výzkum podle všech kautel tak, aby v konečné fázi výsledky byly publikovatelné v impaktovaných časopisech.
  CEBO bude mít svou vědeckou radu, své statistické zázemí a bude pracovat pod Masarykovou univerzitou. Předpokládá se aktivní spolupráce všech onkocenter. Prof. Vyzula upozornil, že jde o úkol a závazek velmi zodpovědný. Všichni přítomní členové hlasovali pro ustavení CEBO, o jeho náplní i organizaci bude třeba ještě vést kvalifikovanou diskuzi.
  Doc. Fínek sepíše podrobné informace o organizaci CEBO do 19.2.2006 a zašle prof. Vorlíčkovi.

 12. Prof. Vorlíček informoval o činnosti kategorizační komise, jejímž předsedou je doc. Němeček. Usiluje se o navýšení prostředků na nové léky pro onkocentra, nejpozději od druhého pololetí 2006.

 13. Výbor ČOS souhlasí s poskytnutím záštity nad akcí: „50leté výročí založení Onkologického oddělení Pardubice“.

 14. Prof. Vorlíček a prof. Žaloudík vypracovali Návrh podpory onkologických skríningových programů z preventivních fondů zdravotních pojišťoven. Návrh se týká skríningu rakoviny prsu, skríningu rakoviny hrdla děložního a skríningu rakoviny tlustého střeva a konečníku. Všichni členové dostali materiál s předstihem a s předloženým materiálem souhlasí.

 15. Poslanec MUDr. Jozef Kubinyi se písemně dotázal prof. Vorlíčka jako předsedy ČOS na to, jaký význam mají u onkologických nemocných rekondiční pobyty u moře a na horách. prof Vorlíček odpověděl, že tyto pobyty průběh onemocnění ani sklon k relapsům neovlivní. Jde však o užitečnou psychosociální rehabilitaci.

 16. Prof. Blahoš, předseda prezidia ČLS JEP, poskytl plnou podporu ustaveným onkocentrům.

 17. Prof. Eckschlager informoval o zasedání ČLK Na Homolce, kde prim. Šmelhaus prosazoval do indikace pro lázeňskou péči onkologických nemocných formulaci o vhodnosti lázeňské léčby pro nemocné s pomalu progredujícím nádorovým onemocněním.
  Členové nesouhlasí s touto formulací a to takto: 9 hlasů proti, 1 hlas pro (prof. Eckschlager).

 18. Prof. Eckschlager informoval o zasedání Transplantační sekce, kde byla schválena akreditace českých transplantačních center na rok 2006.

 19. Dne 20.2. 06 se koná schůzka na MZ s předsedy všech společností ČLS JEP.

 20. Výbor odsouhlasil písemnou formu garance ČOS jmenovaným KOC/KOS.

Zapsala: Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
V Praze dne 15.2.2006