Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 14.3.2006 v Ostravě

 • Přítomni: prof. Vorlíček, prim. Aschermannová, prim. Cwiertka, prof. Eckschlager, prim. Jelínková, doc. Konopásek,doc. Petruželka, doc. Petera, prim. Stáhalová, Dr. Stankušová, prof. Vyzula, prof. Žaloudík
 • Omluveni: doc. Abrahámová, doc. Fínek, Dr. Přibylová, doc. Rob

Výbor ČOS přivítali ředitel Fakultní nemocnice Ostrava dr. Němeček a nedávno nově jmenovaný přednosta Radioterapeutického oddělení FN Ostrava MUDr.David Feltl, Ph.D., kteří seznámili přítomné s proměnami pracoviště a jeho dalšími záměry jako Komplexního onkologického centra.

 1. Provedena kontrola zápisu z minulého jednání v Pardubicích.

 2. Výbor ČOS diskutoval další osud spolupráce České onkologické společnosti a Slovenské onkologické společnosti ve vztahu k časopisu Klinická onkologie, kde trvá pocit asymetrie. Předseda prof. Vorlíček byl pověřen, aby vešel v kontakt s vedením Slovenské onkologické společnosti k ujasnění dalšího společného postupu v oblasti obsahové, organizační i finanční.

 3. Vyhodnocení RASO ( roční analytické studie v onkologii, grant Běhu T. Foxe) z roku 2005 : výsledky práce již jsou nebo v tomto roce budou v duchu zadání soutěže publikovány, zajistí redakční rada Klinické onkologie sdružením prací do logických celků ve více číslech. Práce však dosud nedodali Dr.Kubeš z Ústavu radiační onkologie Bulovka a Dr.Pavel Lisý z Chirurgické kliniky FN KV. Výbor pověřuje předsedu prof. Vorlíčka, aby splnění úkolu naléhavě vyžadoval, nemají-li být tyto dva projekty pokládány za nesplněné s dalšími důsledky. Celkově však výbor hodnotí zadání RASO v roce 2005 jako úspěšné a případně se k němu vrátí v roce 2007. Letos byly granty věnovány v souladu s požadavkem organizátorů BTF do soutěže o přístroje pro onkologický výzkum a inovace.

 4. Byl podrobně diskutován stav všech tří screeningových programů v ČR, přičemž za skutečný screening je možno pokládat pouze screening mammární. Screening je obecně vázán na dvě podmínky: jasné označení samostatného kódu vyšetření asymptomatického pacienta a audit na označených (akreditovaných) vyšetřovacích pracovištích s datovými výstupy. Bráno z tohoto hlediska nemáme relevantní důkaz o fungování screeningu u kolorektálního karcinomu ani karcinomu čípku děložního už také proto, že na rozdíl od mammárního karcinomu stagnují první stadia a nezlepšuje se trend mortality. Myslet je třeba také na optimální organizaci časného záchytu rakoviny prostaty, což může perspektivně přejít i v organizovaný screening, budou-li naplněny uvedené podmínky. Bylo také konstatováno, že nezbytná je podpora screeningového programu ministerskou vyhláškou a stanoviskem pojišťoven. Časný záchyt nádorů je samozřejmě jediným účinným nástrojem snižování mortality na onkologická onemocnění a ČR má v tomto směru značné rezervy. Navíc při každé změně ministerské garnitury a vedení pojišťoven začínáme s vysvětlováním záměrů a požadavků na screening jakoby znovu, což je nejen vyčerpávající, ale málo efektivní.

 5. Výbor vedl diskusi o hlavních funkcích Rady onkocenter v této první etapě : Patří sem sjednocování stanovisek v těchto tématech:
  a) financování nákladné a kombinované léčby v onkocentrech, spolupráce se ZP, 
  b) metodická spolupráce při tvorbě lokálních sítí pro základní a dispenzární onkologickou péči,
  c) spolupráce s MZ při tvorbě metodiky hodnocení kvality péče v onkologii 
  d) vytváření podmínek pro multicentrické klinické studie v onkologii.

 6. Výbor diskutoval stav příprav akreditačních řízení školících pracovišť a shodl se, že je třeba striktně postupovat podle Zák. 95/2004. Vyslovil znepokojení, že akreditační komise pro klinickou onkologii se pracovně dosud nesešla než pouze při svém ustavení. Dále vyslovuje podiv nad aktivitami IPVZ, jehož role není v Zák .95/2004 nijak zmíněna, stejně jako zanikající role dřívějších kateder. Zdá se, že některá pracoviště se hodlají akreditovat jakoby dvakrát, jednou za svou nemocnici, podruhé pod hlavičkou IPVZ, který hodlá čerpat ze smluvních ujednání s některými nemocnicemi a působí v systému jako nový typ virtuálního zdravotnického zařízení nakupující služby ze státních dotací v nemocnicích. Podle poslední zprávy bude zasedání akreditační komise pro klinickou onkologii 30. března na MZ.

 7. Předseda prof. Vorlíček referoval o semináři "Správná péče správnému onkologickému pacientovi" ve Štiříně 3.3.06. Obsahem byla akce zajímavá a užitečná, je otázka zda bude užitečná svým dopadem, byť se účastnili zástupci VZP a MZ.

 8. Zpráva předsedy prof. Vorlíčka z Kategorizační komise : Kategorizační komise neexistuje, je ministrem zrušena. Komise se nicméně dále schází. Cytostatika kategorie X jsou v této fázi schvalována revizními lékaři a placena paušálem. Současná situace ovšem neznamená, že lék bude v rámci celkového limitu pojišťovnou proplacen, byť byl schválen revizním lékařem. Přidělené počty nemocných k léčení vybranými lékovými přípravky (například Herceptin) se nemění.

 9. Je třeba, aby výbor ČOS již nyní do voleb vysvětloval vedení ZP a MZ, že důsledkem obecně žádoucí sítě onkocenter je samozřejmě soustřeďování nemocných na uvedená pracoviště, která pak stěží mohou redukovat péči dle úhradové vyhlášky. Pro ZP jde ovšem pouze o redistribuci nemocných, protože pacient léčený v onkocentru není léčen v nespecializované nemocnici. Péče v onkocentru je nesporně efektivnější.

 10. Výbor projednal nabídku Medical Tribune distribuovat MT všem členům ČOS za výhodnou cenu, která bude celkově pokryta z jejich stávajícího členského příspěvku.

 11. K dopisu Lázní Velichovky výbor ČOS konstatuje, že obecně podporuje lázeňskou léčbu onkologických pacientů v rámci platných indikací. Preference léčby v těch či oněch lázních je věcí indikací, kvality nabízených služeb a aktuální spokojenosti pacientů.

 12. Výbor ČOS byl osloven Českým svazem žen, nadace Žena a je připraven ke spolupráci, budou-li dohodnuty konkrétní prospěšné body.

 13. Ministerstvo informatiky oznámilo, že příští rok vyjde poštovní známka s onkologickou problematikou, což výbor vítá jako jednu z veřejných podpor onkologickému programu.

 14. Předsedové ČOS prof. Vorlíček a SROBF doc. Petera požádali ministra zdravotnictví dr. Ratha již 15.2.06 o pracovní schůzku, na níž by společně vysvětlili své záměry v účelné integraci onkologické péče.

 15. Výbor ČOS se jednomyslně shodl, aby vědecký sekretář prof. Žaloudík podal presidentovi ČLS JEP prof. Blahošovi návrh na udělení letošní Purkyňovy ceny ČLS předsedovi ČOS prof. Vorlíčkovi.

 16. Výbor s potěšením přijal návrh prof. Vyzuly, ředitele MOÚ, aby na letošních XXX. Brněnských onkologických dnech bylo 5 nejlepších posterů mladých odborníků do 30 let oceněno částkami po 10 000,- Kč. Výběr zajistí zvolená komise ve složení Finek, Petera, Petruželka, Cwiertka, Vyzula a výsledky budou oznámeny v závěru prvního dne konání BOD 11.5.06 na večerním setkání.

 17. Výbor projednal přihlášky a přijal do ČOS tyto nové členy: Vydlák (Praha), Babjuk (Praha), Koubková (Praha), Loudová (Hradec Králové), Váňová (Beroun), Kubecová (Praha), Kawaciuk (Praha), Jarolím (Praha)