Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 14.6.2005 v Liberci

 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová ,Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petera, Stáhalová, Stankušová ,Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Přibylová, Petruželka, Rob, Stankušová
 • Hosté k bodu 2: dr.Šťastný, dr.Nedvěd, ing.Vojtíšek

Členy výboru uvítal v liberecké nemocnici prim. MUDr. Jiří Bartoš a stručně charakterizoval onkologickou situaci v kraji, o níž pak bylo ještě dále jednáno na tiskové konferenci po skončení výboru.

Kontrola zápisu - návrh připravených inovovaných doporučených postupů zašle doc. Vyzula do konce týdne k připomínkování všem členům výboru ČOS, k 1.7.2005 budou připraveny k vydání.

 1. Projednáván návrh kriterií pro přiznání statutu komplexního onkologického centra/skupiny (KOC/KOS) garantovaného ČOS. Kriteria byla bod za bodem diskutována a doplněna, finální verze je přiložena k zápisu. Kriteria pro garanci KOC/KOS Českou onkologickou společností budou předána vedení VZP a odboru zdravotní péče MZ ČR do konce června.

 2. Předseda Vorlíček uvítal dr. Štastného, dr. Nedvěda, ing. Vojtíška a výbor vyslechl jejich osobní a nedokladované připomínky k přiznávání akreditací mamodiagnostickým pracovištím pro screening. Jmenovaní vznesli závažná zpochybnění regulérnosti procesu. Zpochybnili také kriterium minimálního počtu screeningových vyšetření 5000 za rok. Výbor ČOS pro objektivizaci stížnosti požádá MZ o protokoly k akreditaci screeningových pracovišť stěžovatelů a doplní si informace o celém procesu akreditaci a reakreditací vedeném MZ ČR. Všichni přítomní se shodli na užitečnosti mammárního screeningu a potřebě podpořit jeho další a nezpochybnitelné fungování.

 3. Výbor vyslechl informaci výkonné redakce časopisu Klinická onkologie, ocenil, že časopis vychází kontinuálně v dobré kvalitě a v pravidelných intervalech bez problémů. Výbor vyzývá všechny členy ČOS k publikování v Klinické onkologii, zejména pokud jde o originální výsledky grantových projektů a odborné práce onkologických pracovišť. Projekty podpořených granty BTF mají publikaci výsledků v Klinické onkologii jako podmínku úspěšného splnění.

 4. Výbor odložil bod náplně preventivních onkologických prohlídek na příští jednání s tím, že budou ještě shromážděny podklady od praktických lékařů.

 5. Výbor odsouhlasil zaplacení každoročního členského příspěvku pro Sekci onkochirurgie ve World Federation of Surgical Oncology Societies.

 6. Dr.Aschermannová podala zprávu revizní komise, která neshledala nedostatky v hospodaření. Stav účtu ČOS je 385 750 Kč.

 7. Prof. Vorlíčkem byl vznesen námět na potřebu vzniku Sekce psychoonkologie, dr.Fínek námět na vznik Sekce uroonkologie v rámci ČOS. Výbor vyzývá členy ČOS takto specializované nebo zajímající se o tyto problematiky, aby se aktivně přihlásili předsedovi ČOS a pomohli při vzniku sekcí.

 8. Sekce diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie ČOS pořádá ve dnech 9.až 10.12.2005 konferenci ve Zlíně, podrobnější informace budou zveřejněny na www.linkos.cz , výbor ČOS přebírá nad konferencí záštitu.

 9. Nadále trvá úkol výboru ČOS jednat s praktiky a gastroenterology o screeningu kolorektálního karcinomu, neboť v jeho organizaci, popularizaci i monitoringu jsou dosud značné rezervy.

 10. Výbor schválil přijetí nových členů : Dr.Kubala (Ostrava-Poruba), Dr.Štipl (Jindřichův Hradec)

 11. Doc.Petruželka připraví na jednání výboru ČOS v září 05 návrh stanoviska výboru k aplikacím erytropoetinu u solidních nádorů na podkladě platných vyhlášek a mezinárodních guidelines.

 12. Termíny výborů ČOS na podzim 2005:
  20.09. - České Budějovice
  11.10. - Zlín - pozor změna proti původní domluvě
  15.11. - Hradec Králové - pozor změna proti původní domluvě

  13.12.- Praha - Motol