Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 15. 11. 2005 v Hradci Králové

 • Přítomni: Vorlíček, Aschermannová, Eckschlager, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petera, Petruželka, Přibylová, Rob, Stáhalová, Stankušová, Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Abrahámová, Cwiertka
 • Hosté: Dr.Medková, Dr.Siráková (za okresní onkologická pracoviště Hradeckého kraje)

V úvodu podal doc.Petera, přednosta hradeckého onkologického pracoviště, komplexní informaci o situaci v onkologii v kraji po stránce epidemiologické, organizační i kvalifikační a seznámil přítomné s plány do budoucna.

 1. Kontrola zápisu - opatření v časopise Klinická onkologie splněna.

 2. Postgraduální vzdělávání v klinické onkologii. Byl diskutován dosavadní vývoj, současný stav, rozpory mezi dikcí Zákona 95/2004 a možným vývojem podle připomínek expertů EU, upozorněno na smlouvu, kterou nesystémově uzavřela 1.LF UK s IPVZ. Byl citován dopis tajemníka AK prof. Škrhy z posledních dnů, kterým se odsouvá termín akreditací, avšak očekává se práce na původním konceptu implementace nového zákona a především ujasnění financování mezd školenců po dobu jejich dlouhodobých praxí ve školících zařízeních.

 3. ČOS vyhlašuje soutěž o příspěvky na přístroje pro onkologický výzkum a rozvoj z letošního grantu Běhu T.Foxe s termínem odevzdání do konce roku 2005. Přihláška formulovaná na jedné straně musí obsahovat pojmenování přístroje, stručnou charakteristiku jeho funkce a použití, předpokládanou cenu a podíl, kterým se bude organizace žadatele na zakoupení podílet (v procentech), samozřejmě adresu pracoviště, jméno žádají osoby s kontaktními údaji a podpis statutárního zástupce organizace, z níž žádost pochází. Rozdělována bude částka asi 2,5 mil Kč.
  Do konce roku 2005 mají být odevzdány zprávy o řešení projektů RASO (roční analytické studie v onkologii) z roku 2005, podmínkou je také odevzdání práce k publikaci do Klinické onkologie.
  Po dohodě s poskytovatelem grantu z Běhu T.Foxe a Kanadským velvyslanectvím budou i nadále ob jeden rok střídány projekty typu RASO a granty typu příspěvku na přístroje . Výběr provede v lednu 2006 výbor ČOS.

 4. Byl upřesněn postup stran garance KOC na základě přihlášek, které mají být zaslány předsedovi ČOS do konce listopadu. Následující etapou bude pojmenování onkosítě v regionech za pomoci KOC, která se zavazují převzít starost o pojmenování a organizace sítě v okruhu své působnosti. Regionální sítě nebude již ČOS garantovat, její chod je v kompetenci krajského zdravotnictví ve spolupráci s KOC. Dále je třeba upřesnit specializovanou část ve struktuře onkocenter, představují již řadu let dvě pediatrickoonkologické skupiny (POS) v Praze a Brně a šest hematoonkologických skupin (HOS) v Plzni, 2 v Praze, v Hradci Králové, Brně a Olomouci které budou v současném procesu potvrzeny garancemi v součinnosti s vedením Pediatrické sekce a České hematologické společnosti.

 5. V reakci na současné diskuse na MZd se výbor ČOS jednoznačně shoduje, že lékovou kategorii X je pro okruh protinádorových preparátů třeba zachovat. ČOS dlouhodobě usiluje o racionální využívání prostředků na onkologickou farmakoterapii i pro reprodukci a rozvoj onkologických technologií. ČOS má dlouhodobě zveřejněny doporučené postupy onkologické péče a zásady cytostatické terapie, organizuje pravidelná setkání odborníků pro racionální využívání nových nákladných protinádorových léků (příkladem je třeba společná celostátní databáze pro trastuzumab, podobně se diskutuje o cetuximabu a bevacizumabu). Efektivitu nákladné onkologické terapie zvýší také garance Komplexních onkologických center, budou-li pojišťovnami respektována jako partneři pro nejnákladnější onkologickou péči. ČOS významně podporuje a stimuluje preventivní programy, které mohou snížit náklady na léky záchytem v časných stádiích. Je třeba také relativně samostatně posuzovat náklady v jednotlivých odlišných okruzích onkologie, tedy potřeby a náklady péče v dětské onkologii, v hematoonkologii a onkologii solidních nádorů dospělých.

 6. Předseda prof. Vorlíček jménem výboru ČOS a po dohodě se zástupci výboru SROBF (doc.Petera, dr.Stankušová) zašle dopis ing. Mazánkové, ředitelce ÚZIS, v němž ji sdělí, že obě kompetentní společnosti velmi důrazně trvají na svých recenzích všech článků v odborných, zejména zahraničních časopisech, v nichž pracovníci ÚZIS interpretují či komentují údaje o onkologické a radioterapeutické péči. Dr.Stankušová citovala z článku dr. Aimové, která charakterizuje přístrojové kapacity české radioterapie dosti zmateným způsobem. Podobně zástupci ÚZIS nekvalifikovaně komentovali údaje o výsledcích onkologické péče pro Eurocare 3 v minulosti. Nekvalifikované komentáře mohou u zahraničních odborníků poškozovat obraz české onkologie, již proto, že čtenáři nemusí být zřejmé, že nejde o komentář psaný administrativou ÚZIS bez vědomí onkologických odborných společností. ČOS pokládá ÚZIS za blízkého spolupracovníka, avšak správce onkologických dat, nikoli reprezentanta české onkologie a radioterapie.

 7. Žádost o akreditaci školících akcí u ČLK zašle s potřebnou dokumentací předseda prof. Vorlíček cestou ČLS, jak je požadováno předsedou ČLS prof. Blahošem.

 8. Výbor ČOS vzal na vědomí písemnou informaci o vzniku občanského sdružení "Diagnóza CML"(chronická myeloidní leukémie).

 9. Připomínkování návrhu na změny v systému poskytování lázeňské péče: zajistit ucelené spektrum diagnóz, ujasnit opakování indikací v dalších letech.
  Je prospěšné, že v novém návrhu indikují lázeňskou léčbu v onkologických indikacích specialisté, klinický onkolog a další Návrh obsahuje i možnost opakování komplexní lázeňské péče v intervalu 1 roku.

 10. Výbor ČOS schválil přijetí nových členů: Vlčková (Brno), Hrstka (Hradec Králové), Juřičková (Rajhrad), Hora (Plzeň), Otevřelová (Znojmo), Kalvodová (Brno), Škrobánková (Olomouc), Vaněk (Nový Jičín)

 11. Pokladník ČOS doc. Finek informoval, že ČOS má nyní na účtu 388 tis. Kč, vydavateli Klinické onkologie bude převeden roční příspěvek na odborý časopis 60 tis. Kč , zůstane tedy 328 tis. Kč. Výbor ČOS postupně zváží náměty na účelné čerpání těchto prostředků pro rozvoj nových aktivit ČOS.

 12. Předseda prof. Vorlíček zajistí všem členům výboru elektronické týdenní přehledy článků z tisku o onkologii.

 13. Dr.Stankušová informovala o vzdělávacím kurzu brachyterapie ESTRO v březnu 2006 v Praze, pro české účastníky je možno domluvit i snížený poplatek, podrobnější informace podá zájemcům na požádání.

 14. Doc.Rob informoval o kurzu onkogynekologie European School of Oncology (ESO) konaném v červnu 2006 v Praze , podrobnější informace podá zájemcům na požádání.

 15. Výbor ČOS rozhodl vyhlašovat u příležitosti Brněnských onkologických dnů Soutěž o nejlepší poster pro mladé autory do 30 let , nejlepší poster vybraný na akci zástupci výboru bude odměněn částkou 10 000 Kč.

 16. Podobně jako vloni, i letos dostanou všichni členové ČOS diář České onkologické společnosti se seznamem všech onkologických akcí v roce 2006. Diář je opět doprovázen reprodukcemi obrazů a soch.

Příští jednání výboru ČOS věnované především garancím KOC bude 20.12.2005 od 10h ve FN Motol.