Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 15. 2. 2005 v Jihlavě

 • Přítomni: Vorlíček, Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petera, Přibylová, Petruželka, Rob, Stáhalová, Stankušová, Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Abrahámová
 • Hosté: Roztočil, Stejskal, Hyll
 1. Zástupci vedení jihlavské nemocnice prof. Roztočil a přednosta jihlavského oddělení radiační onkologie prim. Stejskal seznámili členy výboru ČOS se strukturou onkologické péče v kraji Vysočina. Byly prezentovány také příklady nesprávné péče o onkologické pacienty, ukazující na rezervy v komplexnosti a organizaci onkologické péče, byl vznesen požadavek na převzetí odpovědnosti za data NOR v kraji. Kritické vyjádření primáře Stejskala patrně zároveň pojmenovalo obecnější problémy nesystémovosti péče i na jiných místech České republiky. Požadavek kraje Vysočina na samostatné krajské centrum NOR zasluhuje podporu a bude projednán s regionálním centrem NOR v MOÚ Brno, které historicky sdružovalo okresy bývalého Jm kraje, tedy i oblast současného kraje Vysočina a kraje Zlínského.

 2. Prim.Stankušová informovala o konferenci ve Vídní o managementu onkologické péče pořádaný Atomovou agenturou 31.1.-1.2.2005, zejména pak pro oblast léčby nádorů ionizujícím zářením. Požadavky konference, tedy vytvoření Národního onkologického programu, standardizace a kontroly kvality onkologické péče jsou shodné s požadavky dřívějších konferencí WHO, UICC a OECI, výbor ČOS se jimi již řídí a jedním z výsledků je již rok platný Národní onkologický program ČR. Modelový mezinárodní audit radiační onkologie a komplexnosti péče bude proveden zahraničními zástupci AA v Masarykově onkologickém stavu v Brně - zodpovídají doc. Šlampa a ředitel MOÚ doc. Vyzula.

 3. Potřeba stanovení struktury onkologické sítě je nepochybná, existuje neformální podpora její definice v pojišťovnách, existuje podpora ČLK. Dále tedy výbor dlouze diskutoval jednotlivé body pracovního materiálu Návrh struktury sítě onkologické péče v ČR. Byla vznesena celá řada připomínek, námětů a pozměňujících návrhů. Materiál bude dále dopracováván v e-mailovém kontaktu členů výboru a na dalších výborových jednáních až do finální verze. Cílem je seznámit pojišťovny i veřejnost se sítí pracovišť doporučených v několika kategoriích pro poskytování onkologické péče Českou onkologickou společností a Společností radiační onkologie, biologie a fyziky.

 4. Prof. Žaloudík informoval o přátelské pracovní schůzce na téma screening karcinomu hrdla děložního v ČR, která je svolána s podporou ředitelky dr.Šteflové do kanceláře WHO v Praze na 25.2.2005 na 9:30 hod. Zúčastní se jí zástupci gynekologů, patologů, cytologů, referenční laboratoře pro papilomaviry a onkologů. Cílem je pokus o odborný konsensus a společný postup zainteresovaných společností.

 5. Výbor vzal na vědomí nedávné stanovisko ministryně zdravotnictví doc. Emmerové, jímž snad má být zpochybňován současný stav mammárního screeningu v ČR a vyslovil nad tímto postojem hluboký podiv. Současná podoba mammárního screeningu v ČR na mamodiagnostických pracovištích, která jsou akreditována podle transparentních kriterií kvality totiž pomáhá MZd naplňovat právě jím deklarovanou starost a povinnost zajistit srovnatelnou kvalitu péče o občany. Screening je pravidelně auditován, má svoje webové zpravodajství, s jeho organizací jsou spokojeny zdravotní pojišťovny, ženské organizace, podporu organizaci screeningu vyslovil také Státní ústav jaderné bezpečnosti. Výbor České onkologické společnosti stav mammárního screeningu pravidelně sleduje a jednoznačně se staví za udržení jeho dosavadní kvality, kontinuity, nesnižování akreditačních požadavků a diagnostické úrovně.

 6. Bylo jednáno o nově připravovaném bodovém hodnocení výkonů ve VZP. Předseda prof. Vorlíček a doc. Vyzula zašlou vedení VZP žádost o poskytnutí návrhu nového bodového ohodnocení, k němuž by se výbor ČOS mohl vyjádřit dříve než vejde v platnost.

 7. Výbor ČOS podpořil návrh informační spolupráce Českého statistického úřadu a odborných institucí z oblasti onkologie a environmentálních věd a shledal tuto spolupráci prospěšnou.

 8. Výbor ČOS schválil přijetí nových členů ČOS : Dr.Pšíkalová (Kroměříž), Dr.Keitlová (Praha). Dr.Dia Mamadou (Jevíčko), Dr.Zimulová (Zlín), Dr.Svoboda (Plzeň), Dr.Otavová (Benešov)

Příští jednání výboru ČOS se koná 15. 3. 2005 ve FN Motol v Praze.