Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 15. 3. 2005 v Praze

 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager, Jelínková, Konopásek, Petera, Přibylová, Petruželka, Rob, Stáhalová, Stankušová
 • Omluveni: Fínek, Vyzula, Žaloudík
 1. Diskutovány priority výboru ČOS. Výbor je před polovinou funkčního období, proto je třeba provést inventuru aktuálních problémů, které jsou a budou v popředí zájmu ČOS.
  1. je třeba věnovat pozornost stavu naplňování jednotlivých bodů NOP. Prim. MUDr. Aschermannová cítí potřebu popularizovat NOP v laické veřejnosti, informovat je více o problémech v onkologie a zainteresovat sdělovací prostředky
  2. pozornost je třeba obrátit na postgraduální vzdělávání, zejména na vzdělávání specialistů v oborech (MUDr. Stankušová)
  3. prof. Vorlíček v této souvislosti informoval o tom, že je ustavena komise při MZd, která má zpracovat návrh způsobu realizace nového systému postgraduálního specializačního vzdělávání. Jde zejména o vyjasnění kompetencí pro pregraduální studium akreditovaných LF a FN na straně jedné a IPVZ na straně druhé. Nový zákon ovšem neřeší řadu problémů, mezi jiným zejména otázku finanční (např. hrazení pobytu atestanta na akreditovaném pracovišti a další).
  4. ČOS se musí nadále zabývat léčebnými standardy v onkologii (doc. Abrahámová). Doc. Rob naléhavě upozornil, že označení "standardy" není vhodné, jde o "guidlines" nebo ještě lépe "navržené léčebné postupy". Tyto navržené postupy je třeba novelizovat po určitém časovém úseku, např. za 1-2 roky. Viz ještě bod 13.
 2. Prof. Vorlíček informoval o projektu Abreast, který zaslala ČOS firma Sanofi - Aventis. Výbor bere informaci na vědomí. Pracoviště, které se chce studie účastnit, bude kontaktovat uvedenou firmu.

 3. Proběhla diskuse týkající se onkologické sítě. Podkladem pro pokračující diskusi byl tentokrát materiál vypracovaný členy KOC Praha. Síť by měla respektovat regionální aspekt a je třeba vytvořit model oblasti a zajistit rovnovážné rozdělení (doc. Konopásek, prim. Aschermannová, prof. Vorlíček). Bylo diskutováno o možných kompetencích. Doc. Petera upozorňuje na poměrně velký počet radiačních center s nehodnotitelnou kvalitou. Konstatováno, že neexistují pravomoci na řízení a event. podřízenost či nadřízenost pracovišť vzájemně. Nutné jsou nepochybně smluvní dohody na vytvoření týmů s regionální působností tak, aby nebyla popírána svobodná volba lékaře. Pro nás by mohl být vhodný model belgický či skotský. Doc Petruželka nabídl uspořádání semináře s odborníkem ze Skotska. Organizaci sítě je třeba dát do souladu s pojišťovnami, které nepochybně podpoří vytváření velkých center. Konstatováno, že ne všichni onkologičtí nemocní mají u nás adekvátní léčebnou péči. S vytvářením onkologické sítě souvisí i organizace paliativní onkologické péče a vytváření týmů paliativní péče v nemocnicích. Prof. Vorlíček informoval, že ve FN Brno na pracovišti v Bohunicích bude letos zřízeno v rámci Interní hematoonkologické kliniky oddělení paliativní péče, které může sloužit jako modelové pro další možná podobná zařízení. Toto oddělení paliativní péče nemůže fungovat podle zásad platných pro zařízení následné péče ale také ne jako akutní lůžko. Společně s VZP bude hledán jiný model financování. Na příští schůzi budou diskutovány podmínky pro onkologická centra I. II. a III. typu - návrh zašle doc. Petruželka.

 4. Prof. Vorlíček informoval o jednání v kategorizační komisi. Připravují se opatření, která výhledově povedou ke zrušení kategorie X a převedení dotčených lékových přípravků do kategorie P s navýšeným paušálem ve zdravotnických zařízeních, nejspíše až v roce 2006 spolu s novými smlouvami s pojišťovnami. Problém může být mimo jiné, zavádění nových, zvláště drahých léků. Definování center onkologické péče je i zájmem zdravotních pojišťoven.

 5. Prof. Vorlíček informoval o schůzce s prezidentem republiky Václavem Klausem na téma podpory Národnímu onkologickému programu dne 24.2.2005, které se zúčastnil i vědecký sekretář prof. Žaloudík. Pan prezident přislíbil, že NOP autoritou hlavy státu podpoří a na toto téma uspořádá tiskovou konferenci.

 6. Diskutováno o skríningových programech. Mamární skríning je nepochybným úspěchem. Výbor ČOS odpověděl předsedovi ČLS JEP na základě podnětu paní ministryně a za skríning se jednoznačně postavil s podrobným vysvětlením důvodů podpory, včetně citací z věstníků MZd ČR z roku 2002 a 2004, kde jsou pravidla skríningu uvedena a odkazu na www.mamo.cz, kde je uvedena komplexní veřejnosti přístupná informace. Dopis obdrželi pro informaci mailovou poštou všichni členové ČOS. Jeden z kritiků mammárního skríningu chirurg Dr. Šťastný posílá předsedovi ČOS dopisy s kritickými podněty. Rozhodnuto pozvat Dr. Šťastného a Doc. Daneše, zástupce Komise mammodiagnostiků a Komise pro skríning nádorů prsu na některou z příštích schůzi výboru ČOS.

 7. Pokračuje jednání týkající se cervikálního skríningu. Minulý měsíc se setkali ke společnému jednání patologové, gynekologové a onkologové. Doc. Rob vysvětlil stanovisko ke klasické cytologii, vakcinaci a profylaktické vakcinaci dívek. Prof. Žaloudík, ač nepřítomen na schůzi výboru ČOS, se ozval e-mailem: v České republice se diskutuje o přijatých zákonech, vyhláškách a metodických opatřeních, jakoby neplatily a zpochybňují je sami vydavatelé, především ministerstvo (viz mamární skríning). Pravidla pro cervikální skríning jsou stanovena metodickým opatřením, které vyšlo ve Věstníku MZd již v červenci 2004. V něm se hovoří třeba o minimu 15 000 vyšetření pro cytologické laboratoře, která se účastní ve skríningu. Stačilo by bez dalších diskusí pouze naplnit toto existující metodické opatření MZd. Dne 13.4.2005 se bude konat v hotelu Corynthia Towers v Praze seminář věnovaný připravovaným vakcinacím pro HPV jako prevenci cervikálního karcinomu.

 8. Schůzka Rady NOR se nekonala, ale přípravy elektronické hlášenky zhoubného novotvaru pokračují (doc. Abrahámová).

 9. Společnost všeobecného lékařství požádala ČOS o oponování jejich programu týkajícího se možností včasného záchytu rakoviny prsu. Do této spolupráce se zapojí as. Dr. Přibylová.

 10. Prim. Dr. Aschermannová jako členka revizní komise informovala, že zpráva o stavu účtu bude k dispozici v dubnu t.r.

 11. Dne 26.4.05 se bude konat v Motole schůze onkologynekologických center, organizuje doc. MUDr. L.Rob, CSc.

 12. Výbor ČOS schválil přijetí nových členů: Dr. Dulíková (Nová Ves pod Pleší), Dr. Šmakal (Nová Ves pod Pleší), Dr. Vydra (Nová Ves pod Pleší), DIS Beštová (Plzeň), Ing. Jelínková (Praha), Dr. Benešová (Praha), Dr. Minárik (Praha), Dr. Srovnal (Olomouc).

 13. Na závěr se jednání stočilo ještě jednou k tématu doporučených léčebných postupů. Do příští schůze si všichni připraví své názory a poznámky k jednotlivým nádorovým lokalizacím, event. pošlou své návrhy e-mailem předem. Budeme diskutovat, zda je vhodná revize a kam se vlastně v této oblasti ubírat.
  Minulý výbor ČOS vydal v nakladatelství Galen publikaci s doporučenými diagnosticko-léčebnými nepodkročitelnými pravidly. Prof. Vorlíček požádá ředitele Houdka o elektronický přepis. Novější guidelines visí na webu www.mou.cz, stačí se vyjádřit co je špatně, případně se můžeme pak domluvit na korigování a dát potom odkaz na www.linkos.cz, kde to pak bude k dispozici stále a všem.

 14. Všechny informace o ESMO Breast Cancer Course 25. až 28. května 2005 v Bratislavě jsou na www.linkos.cz. Informace podá také Danica Brendlová tel. 421 517 745 934 nebo doc. MUDr. Mária Wagnerová, Košice.

Příští schůze výboru ČOS se bude konat 19.4.05 v Mostě, kde se organizace ujme prim. MUDr. Alena Jelínková.

Sledujte www.linkos.cz - denně nové informace nejen o onkologii.