Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 16. 1. 2004 v Brně.

 • Přítomni: Vorlíček, Cwiertka, Fínek, Jelínková, Petera, Petruželka ,Přibylová, Rob, Stáhalová, Stankušová,, Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Abrahámová, Aschermannová, Eckschlager, Konopásek
 • Hosté: Bartoňková, , Daneš, Skovajsová
 1. Výbor schválil přihlášky nových členů: Gorbunov (I.chir.Brno), Salvét (RTO Plzeň), Zimovjanová )Onk.Klin.VFN Praha), Stríž (Nové Město),Hofman (K.Vary),Křen (PAÚ FN Brno), Uvírová (Ostrava),Čoupková (FNUSA Brno), Dvořáčková (patol.lab.Ostrava), Heřmánek (Kutná Hora), Kordíková (Praha),Janásová (Lysá n. L), Dvořák (Onkol.klin. Hradec Králové)
 2. Na jednání vystoupili jako hosté zástupci Komise odborníků pro mammodiagnostiku doc. Daneš, dr. Skovajsová a dr.Bartoňková a podrobně referovali o pravidlech, fungování a průběžném hodnocení stavu mammárního screeningu v ČR. Své sdělení dokumentovali prezentací kriterií pro akreditaci screeningového pracoviště a dosavadních výsledků screeningu v ČR. Každá žena vyplňuje před vyšetřením dotazník pro vyhodnocení rizik C50, je zajištěno napojení a onkogenetická vyšetření v případě zvýšeného hereditárního rizika. Screening je monitorován systémem jednotného parametrického auditu s podporou specifického sofwarového programu MaSc. Kontrola po roce práce proběhla již na 44 pracovištích akreditovaných pro screening, 4 pracoviště požadavkům nevyhověla. Zástupci KOMD zároveň prezentovali koncepci další práce ve screeningovém programu. Členové výboru pak diskutovali k různým aspektům organizace screeningu a zdůraznili potřebu kontroly návaznosti screeningových pracovišť na kvalifikovanou péči u zachycených případů karcinomu prsu, což je jedním z prijatých akreditačních kriterií.
  Výbor ČOS vyslovil spokojenost s dosavadním průběhem mammárního screeningu v ČR. Velmi moderní organizace screeningu v ČR je ovšem z části pokryta pouze iniciativou KOMD a hledáním sponsoringu pro udržování datového auditu. Do budoucna bude muset toto krytí nákladů na hodnocení kvality screeningu systémvé krýt VZP nebo dotace MZd. Vedení auditu totiž nepochybně odpovídá to záměrům HTA v onkologii a standardům, které budeme muset naplňovat po vstupu do EU. Výbor ČOS podporuje všechna jednání KOMD upřesňující rozsah nutné podpory screeningu.
 3. Problematika návrhu Národního onkologického programu, schváleného na minulé schůzi: Výbor vyslechl souhlasný dopis náměstka MZd dr.Špačka a jeho návrh zařadit tento bod do programu VR MZd. Mezitím se spontánně k programu hlásí různé společenské organizace. Výbor ČOS rozhodl NOP upravit po schválení VR MZd do podoby letáku v češtině i angličtině pro další jeho popularizaci a získávání podpory.
 4. Předseda ČOS informoval o jednání komise výboru, která rozhodla o přidělení grantu z prostředků Běhu T. Foxe: viz příloha
 5. Byla opět vedena diskuse o stavu registrace onkologických dat v NOR a jejich využívání. Výbor bude po projednání a schválení zákona o registraci medicínských dat v rámci nové podoby zákona usilovat, aby zpracovaná onkologická data dostávala automaticky pracoviště, z nichž data pocházejí a aby všechna pracoviště dostávala kumulovaná a samozřejmě anonymizovaná data krajů a republiky , aby je mohla užívat za pomocí sw SVOD. Sebehodnocení struktury, kvality a výsledků onkologické péče bude nesporně v blízké budoucnosti součástí kriterií pro akreditace onkologických pracovišť pro specializovanou onkologickou péči, jejichž koncepci v návrhu výbor ČOS postupně připravuje.
 6. Výbor dále jednal o problematice pravidel pro klinická hodnocení (ať již jde o klinické studie lékové či jiné, komerční či akademické) v kontextu změn indukovaných SÚKL na základě Direktivy EC 20/2001. Diskutoval také v širším evropském kontextu stanovisko OECI publikované v Lancet Oncology. Tam jsou komentována nebezpečí nepochopení smyslu této direktivy členskými zeměmi a nebezpečí blokády firemního, zejména akademického výzkumu v Evropě a nekompetitivnosti Evropy přemírou byrokratické aktivity. Podmínky v ČR jsou nyní nastavovány zbytečně zničujícím způsobem a interpretace Direktivy EC je krátkozraká a přehnaná. Doc. Vyzula poznamenal, že je také o souvislost s multidisciplinárními etickými komisemi, jejichž ustavování je také netrasparentní. Předseda ČOS a další zástupci výboru budou jednat v této věci s ředitelem SÚKL 2.2.2004.
 7. Předseda ČOS informoval o úspěšném jednání s doc. Emmerovou o významu registrace a zpracování údajů v onkologii a následném kladném stanovisku Poslanecké sněmovny k této věci z prosince 2004, byť po diskusích a odkladech.
 8. Výbor ČOS schválil materiál připravený pro ČLS JEP o historii ČOS. Tento materiál bude ještě dále propracován pro víceučelové využití v spolupráci s doc.Linhartovou z oddělení historie medicíny při LF MU.
 9. Předseda ČOS podal Informaci o žádosti ředitelky ÚZIS o úvodník k novému vydání TNM klasifikace. Dále byla podána informace o odmítnutí úvodníku k Ročence NOR, neboť takovéto záštitě výborem ČOS musejí předcházet koncepční ujednání o systémové spolupráci výboru ČOS a ÚZIS. Úvodníky dosud zpracovával, stejně jako celou strukturu ročenky ÚZIS. Výboru ČOS jde o faktickou, nikoli jen formální spolupráci při využívání dat NOR.
 10. Dr.Stankušová informovala o jednání VR ČLK s tématem onkologické péče a spolupráce s praktiky. Na základě této informace i na základě zápisu z VR LK, který obdržel předseda Vorlíček, bylo konstatováno, že je nutno oddělit spolupráci ČOS s praktiky v preventivní péči a vedení preventivních onkologických prohlídek od problematiky struktury a kvality onkologické péče jako takové. Pravděpodobně bude na VR ĽK vyvoláno další vysvětlující jednání za účasti předsedy ČOS.
 11. Dr. Jelínková upozornila na znevýhodnění k němž dochází při platovém zařazování onkologických sester v novém katalogu prací. Výbor se shodl že jde o kompetenci vedení nemocnic a odborů, případně Společnosti sester, nikoli o problematiku v kompetenci výboru ČOS.
 12. Byla podána informace o konferenci 7. Setkání mladých onkologů, které organizují dr. Novotný dr. Janků, výbor ČOS se seznámil s programem a přebírá záštitu

Příští zasedání výboru ČOS se koná v Radioterapeutickém ústavu FN Bulovka v Praze dne 3.2. 2004 v 9:00.