Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 16. 5. 2006 v Ústí nad Labem

 • Přítomni:Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Eckschlager, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petera, Přibylová, Rob, Stáhalová, Stankušová
 • Omluveni:Cwiertka, Petrželka, Vyzula, Žaloudík
 • Hosté:prim. Lysý, přednosta Oddělení radioterapie a onkologie, prim. Nálos, nám.ředitele nemocnice pro LPP

Schůzi zahájil předseda výboru ČOS prof. J. Vorlíček, CSc. a předal slovo hostiteli výboru, panu prim. MUDr. Milanu Lysému, přednostovi Oddělení radioterapie a onkologie Masarykovy nemocnice v Ústí n.Labem.

 1. Prim. MUDr. M. Lysý členy výboru přivítal a svou přednášku, která následovala, věnoval historii ústecké nemocnice a historii a současnosti vlastního oddělení. Podal přehled činnosti onkologického oddělení, které má 90 lůžek, 4 ambulance, stacionář k aplikaci cytostatik, dále radioterapii (lineární akcelerátor 18 MeV, simulátor, - obojí fy Siemens, kobaltovou bombu Teragam, brachyterapii LDR, plánovací konzoli atd.). Přehled o počtech nejčastěji léčených diagnóz a přehled o každoročně léčených nových případech svědčí o velmi dobré práci oddělení. 
  O perspektivách Masarykovy nemocnice posléze pohovořil náměstek ředitele nemocnice pro LPP prim. MUDr Daniel Nálos. Z jeho řeči vyplynulo, že vedení nemocnice si vlastního onkologického oddělení váží a plánuje v budoucnu přestěhování do vlastního areálu nemocnice. Nyní je oddělení vzdáleno od nemocnice cca 1 km. Nemocnice již není řízena MZ ČR ale je pod řízením krajským.Pan náměstek sdělil, že vztah vedení nemocnice k hejtmanovi kraje je vynikající a potřeby nemocnice jsou vcelku dobře chápány.
 2. Prof. MUDr. J. Vorlíček,CSc. pak pokračoval v řízení vlastní schůze kontrolou zápisu z posledního zasedání. Chybí pouze vytvoření certifikátů pro KOC/KOS, které prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc. stvoří do příště. 

 3. Velká část schůze byla věnována postgraduálnímu vzdělávání.
  • V současné době proběhla akreditace pracovišť pro obor klinická onkologie. Prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc. zdůraznil, že akreditace je proces kontinuální a je možno (po splnění daných podmínek), aby žádala pracoviště další, či pracoviště původně odmítnutá.
  • V podmínkách je zakotvena nutnost akademické hodnosti pro alespoň jednoho školitele na pracovišti. Tuto podmínku členové výboru zcela akceptují. Na druhou stranu jednoznačně a jednohlasně nesouhlasí s podmínkou pětileté praxe pro školitele a to od získání atestace z klinické onkologie. Při splnění této podmínky by bylo čím dále obtížnější získat kvalifikované školitele. Získání atestace z klinické onkologie je samozřejmé a tato podmínka je v pořádku.
  • V akreditačních podmínkách se hovoří o pracovních úvazcích školitelů.Tento aspekt je zcela scestný. Není totiž vůbec jasno k jaké instituci je tento úvazek vztažen, jinými slovy kdo bude vlastně školitele platit.
  • Při současně daných pravidlech dalšího vzdělávání není vůbec jasné jak budou školenci školeni a jak bude jejich další vzdělávání financováno. Členové výboru jsou přesvědčeni, že příslušné finance by měly jít za školencem a školící pracoviště by mělo být honorováno podle počtu školenců. Nutno se však vyhnout současné praxi známé u frekventantů Ph.D. Tam sice peníze přicházejí za frekventantem, ale v případě jeho neúspěšnosti se finance nekrátí. V případě adeptů klinické onkologie, při neúspěšnosti by měl frekventant alespoň část prostředků na něho vynaložených vrátit. Členové výboru konstatují, že původní systém docela dobře fungoval bez větších problémů.
  • Současný systém naproti tomu povede pouze k vymírání klinických onkologů přirozenou cestou.Noví se budou vytvářet jen ztuha, neboť po předchozí interní praxi bude velmi obtížné získat lékaře ke studiu zcela nového oboru. Současný systém může s jistými výhradami fungovat jen u velkých oborů. Radioterapie (doc.Petera) chápe tato opatření ve svém oboru jako příznivá, neboť jsou nástrojem redukce malých radioterapeutických pracovišť a tím vytváření centralizace oboru ve velkých nemocničních celcích.
   V pediatrické onkologii (prof. Eckschlager) jsou ekonomické problémy stejné. Vzhledem centralizaci oboru pouze do dvou center, obor personálně určitě neutrpí.
  • Akreditovaná centra je třeba legislativně ošetřit a velmi dobře upravit jejich vztah k pojišťovnám a k hostitelské organizaci.
  • Další diskuse byla kolem zkoušek z klinické onkologie. Zkušební komise by se měla skládat nejméně ze tří examinátorů, při čemž pouze jeden by byl z pracoviště zkoušeného uchazeče.
   Postavení současného ILFu není jasné. Musí nepochybně požádat o akreditaci. V budoucnu bude s největší pravděpodobností pověřen vedením doškolovací a atestační agendy.
 4. O současném stavu NOR referovala doc. MUDr. J. Abrahámová, DrSc. V současné době není zcela jasná situace na KSRZIS. Po vyjasnění personálních vztahů (cca po létě) bude předsedkyně rady NOR žádat výbor ČOS o vydatnou morální pomoc při dalším probojovávání elektronické hlášenky. 

 5. Prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc. informoval o faktické neexistenci kategorizační komise. V současné době jsou veškeré platby za léky v paušálu a je tedy zcela obtížné, ne-li nemožné financovat a pacientům podávat řadu drahých ale indikovaných léků. Novelizovaná vyhláška je velmi nesrozumitelná.V praxi se jedná o velmi zásadní omezení a zhoršení péče o onkologické pacienty. Členové výboru chápou funkci revizních lékařů v současném systému jako zbytnou. Navíc jejich odborná erudice je u většiny při nejmenším velmi problematická. 

 6. Kód „aplikace cytostatika do portu“ byl sice opakovaně na příslušných místech úspěšně projednán, není však dosud proplácen a navíc pojišťovny jej odmítají nasmlouvat (prim. Aschermannová). 

 7. Členové výboru dostanou přednášku z BOD, týkající se právní odpovědnosti lékaře v elektronické podobě (prof.Vorlíček). Bude též zaslán zápis o NOP a jeho přidružených programech. 

 8. Doc. MUDr. J. Abrahámová, DrSc. oznamuje, že termín onkologických sympozií, konaných každoročně v Policejní akademii se z technických důvodů posouvá na 30.11. – 1.12.2006. 

 9. Účetnictví: pokladník doc. MUDr. J. Fínek, Ph.D. a předsedkyně revizní komise prim. MUDr. A. Aschermannová konstatují, že stav účtu na konci fiskálního roku činí 393 019,33 Kč. Členové revizní komise dále konstatují, že veškerá jednání předsedy a místopředsedy ČOS i dalších členů výboru byla v souladu s platnými předpisy. 

 10. Prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc. konstatuje, že v ČR existuje 120 lékařských časopisů a žádný pravděpodobně nebude nikdy impaktovaný, přesto se klube na svět nový - Postgraduální onkologie. Doc. MUDr. J. Petera, Ph.D. navrhuje publikovat v polském časopise Oncology and radiotherapy vydávaném v angličtině, který bojuje o impakt faktor. 

 11. Doc. MUDr. J. Petera, Ph.D. informuje o opětovné žádosti prof. Niederle o podporu ve vybudování hadronového centra. Členové výboru jsou v podstatě proti, vzhledem k očekávanému odčerpávání prostředků finančních i personálních na úkor rutinní radioterapie a klinické onkologie. Na příští schůzi bude referovat MUDr. H. Stankušová, CSc. o využití radioterapie u nás, jak si sama vyžádala. 

 12. Nově přijatí členové ČOS:
  Lenka Slámová, Beata Benecsiková, Radomír Pilný, Lukáš Pochop, Denis Princ, Miloš Holánek, Jiří Vyskočil, Lenka Kristková, Mária Zvaríková, Dagmar Minaříková, Alexandr Poprach, Lucie Nagyová, Alena Žídková, Jana Plesníková, Tomáš Frgala, (všichni MOU), Jiří Prokop (Ostrava), Veronika Langová (Praha), Petra Kubánková (Benešov), Petra Garnolová (Nová Ves pod Pleší), Jana Mikulcová (Břeclav).

Zapsala: doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.