Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 17. 1. 2006 v Praze - FN Královské Vinohrady

 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petruželka, Petera, Přibylová, Rob, Stáhalová, Stankušová, Žaloudík
 • Omluveni: Cwiertka, Eckschlager, Vyzula

Členy výboru přivítala na svém pracovišti prim. MUDr. M. Kubecová a seznámila přítomné se strukturou a vybavením pracoviště i hlavními problémy, které spočívají především v nedostatku ozařovacích přístrojů v poměru k počtu výkonů.

 1. Byla diskutována všeobecná nedostatečnost vybavení radioterapeutickou technikou v ČR i důsledky nové úhradové vyhlášky (restrikce fungování nových kapacit, limit v mammárním screeningu apod.) Ve vyhlášce č. 550/2005 z 30.12.2005 jde zejména o negativní důsledky bodů týkajících se 30% využití nových kapacit - viz Příloha 1, odst.b, částka 5, a limitů pro prevenci - viz Příloha 6/odstavec a.

 2. Přizvaný prof. MUDr. P. Arenberger, DrSc. navrhl vznik dermatoonkologické sekce ČOS s argumentací styčnými tématy dermatologů a onkologů. Byl vysloven souhlas k přípravám organizace sekce s tím, že budou členové sekce členy ČOS a přípravnou skupinou budou osloveni všichni, kteří se na léčbě melanomu podílejí, tedy i chirurgové a onkologická centra.

 3. Soutěž o grantový příspěvek na přístroj z "Běhu T.Foxe"
  1. FN Brno IHOK - Multifunkční systém pro luminiscenci, fluorescenci a UV/VIS absorbanci v biologických vzorcích (požadováno 500 tis. Kč 50% účast)
  2. VFN Praha - Onkol. klinika - LightCycler 1.5 PCR Instrument Roche Daignostics (požadováno 600 tis. Kč 40% účast)
  3. MOÚ Brno - digitální gelový zobrazovací systém (požadováno 420 tis. Kč 25% účast)
  4. FN Olomouc - patologie - mikroskop s integrovaným PC pro digitální virtuální tkáňovou banku ( požadováno 350 tis. Kč 80% účast FN)
  5. FDN Brno - KDO - hlubokomrazící skříňový box -86° C pro banku dětských nádorů (160 tis. Kč 34% spolúčast)
   Zadání grantové soutěže (dle výboru BTF má být přístroj určený pro výzkum ) nesplňují:
  6. FN Hradec Králové - urologie - bioptické zařízení (40 tis. Kč) - jde o rutinní zařízení
  7. FN Motol Praha - radiační onkologie - Somavision Workstation - jde o zařízení pro rutinní radioterapii, navíc vysoká finanční náročnost (požadován 1 mil.Kč), nelze vyhovět

 4. Vyhodnocení výsledků grantového programu BTF 2005 RASO bude provedeno v termínu do 31.1.2006. Většina pracovišť již podala zprávy, celá akce se jeví jako úspěšná po stránce obsahové, avšak mnohými řešiteli nebylo respektováno zadání, že zpráva má mít podobu manuskriptu k publikaci v Klinické onkologii. Pouze jednomu řešiteli již práce podpořená grantem RASO v KO vyšla, další dodal v publikovatelné podobě. Všichni ostatní tedy budou znovu vyzváni, aby zprávu podali v podobě již publikovatelné v časopise Klinická onkologie, kde bude standardně zajištěno i recenzní řízení.

 5. Na žádost předsedy ČLS JEP prof. MUDr. J. Blahoše, DrSc. po jednání s p. ministrem D. Rathem zpracovali prof. MUDr J. Žaloudík, CSc., prof. MUDr. R. Vyzula ,CSc. a prof. MUDr. J. Vorlíček, CSc. koncepci onkoprevence s názvem Onkoprevence pro Českou republiku, která již byla rozeslána členům výboru a je zveřejněna na www.linkos.cz. Výbor vyslovil podporu zpracovanému materiálu a pokládá ho za oficiální program onkoprevence pro ČOS. Náměstek ministra zdravotnictví MUDr. A. Pečenka již písemně potvrdil, že materiál bude použit jako podkladový materiál pro záměry.

 6. Tisková konference na téma onkocenter se uskuteční v Paláci Adria, Jungmannovo nám. 25.1.2006 v 11 hod.Všichni členové výboru byli vyzváni, aby se podle svých možností zúčastnili.

 7. Národní onkologický program a onkocentra budou předmětem dvoudenního jednání organizovaného Nadací P.Janssena 2 .- 3. 3. 2006 ve Štiříně.

 8. Instrukce k další práci na webovém portálu onkocenter byly v písemné podobě předány všem členům. Výbor, vycházeje také z výsledků porady 6. 1. 2006 v Brně, souhlasí s postupem dalších prací na webovém portále onkocenter. Členové výboru s návrhem portálu po prostudování podkladů souhlasí, stejně jako souhlasí s účastí firmy Astra Zeneca jako generálního partnera tohoto projektu.

 9. Na schůzi výboru se dostavil MUDr. M. Oliverius z IKEM Praha, který ve spolupráci s MUDr. P. Studeníkem z CKTCH Brno žádá o společný postup onkologů a transplantologů ve věci indikací transplantace jater u nemocných s diagnózou hepatocelulárního karcinomu. Při zhruba 400 případech ročně v ČR bylo za celá poslední léta z této indikace transplantováno jen 14 případů. V diskusi byla shledána užitečnost popularizace této potenciálně kurativní léčebné metody, kterou lze provést v IKEM Praha nebo CKCHT Brno - konzultace možná e-mailově přes www.linkos.cz , do něhož propojí transplantologové indikační formulář, aby potenciálně vhodný případ mohlo konzultovat kterékoli pracoviště v republice. K sekundárním nádorům jater, především metastázám kolorektálního karcinomu, kde je situace v aktivní chirurgické léčbě podobně neuspokojivá, bude jednáno na příštím výboru za účasti doc. MUDr. A. Ferky, CSc. v Pardubicích v únoru 2006.

 10. Prof. MUDr. J. Žaloudík, CSc. podal informaci o záměru věnovat blok přednášek na BOD 2006 tématu East European Cancer Plans s pozvanými zástupci onkologie z Polska, Maďarska, Slovenska, Slovinska, Litvy, Lotyšška a Estonska. V organizaci a krytí nákladů pomáhá firma AstraZeneca.
 11. Kongres UICC ve Washingtonu v červnu 2006 se pokusí za ČOS navštívit prof. MUDr. J. Žaloudík, CSc. s prezentací popularizující některé organizační aspekty české onkologie.
 12. Prof. MUDr. J. Abrahámová, DrSc. za vedení NOR upozornila na výrazné zhoršení situace ve sběru dat NOR v roce 2005 ve srovnání s referenčním rokem 2003. Byla připravena podrobná tabulka deficitů podle okresů a krajů. Výbor pokládá situaci za vážnou a předsedkyně NOR spolu s předsedy ČOS i SROBF rozešlou dopisy ministerstvu, ředitelům přímo řízených organizací a krajským zdravotním radům s upozorněním, že hlášení zhoubného novotvaru je zákonnou povinností každého pracoviště, které převzalo odpovědnost za léčbu onkologicky nemocného. Toto zhoršení hlásitelnosti se paradoxně objevuje v době, kdy se podařilo NOR softwarově zpřístupnit laické i odborné veřejnosti a připravuje se forma elektronické hlášenky. Znovu připomínáme, že za stav NOR zodpovídají jednotliví ředitelé zdravotních zařízení.

 13. Byla podána informace o současném stavu akreditací pracovišť ke specializačnímu vzdělávání podle Zákona 95/2004. Výbor aktivity akreditační komise pro specializaci v klinické onkologii vedené prof. MUDr. P. Klenerem, DrSc. uvítal a upozornil na postup jak je uveden v dopise ministra zdravotnictví a instrukcích na www.mzcr.cz.

 14. Výbor ČOS vzal na vědomí návrh vědeckého sekretáře Společnosti nukleární medicíny dr. Záhlavy, který soudí, že by měla být podpořena instalace PET v každém z nově garantovaných onkocenter. Výbor ČOS pokládá tento návrh za ideální, nicméně zcela mimo současné možnosti českého zdravotnictví. Přivítá, když postupně proběhnou aspoň instalace dalších 3 - 5 PETů geograficky rozložených tak, aby byly přístupné několika onkocentrům v okolí.

 15. Do ČOS byli přijati tito noví členové : Štukavec (Praha), Bartoš (Bílovec), Grim (Hradec Králové), Salášková (Plzeň), Bakala (Zlín), Škrovina (Žilina), Šmardová (Brno), Maňášek (Brno), Man (Jablonec),Vraný (Jablonec), Smetka (Bzenec), Mendreková (Český Těšín), Feltl (Ostrava), Kliková (České Budějovice),Pacík (Brno), Slavíček (Jihlava)