Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 19.4.2005 v Mostě

 • Přítomni: Vorlíček, Cwiertka, Abrahámová Eckschlager, Jelínková, Konopásek, Přibylová, Petruželka, Rob, Stáhalová, Stankušová , Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Finek, Aschermannová, Petera
 1. V úvodu představil mosteckou nemocnici její ředitel ing.Vopelka. Pan ředitel při této příležitosti předal předsedovi ČOS prof. Vorlíčkovi příslib podpory mostecké nemocnice Národnímu onkologickému programu stvrzený svým popisem. Prim. Jelínková poté referovala o problematice vývoje nádorové incidence v okrese Most a stručně informovala o organizaci onkologické péče v celém Severočeském kraji.

 2. Doc.Abrahámová referovala o novinkách z jednání o NOR s ÚZIS a KRZIS. Vyšla nová publikace statistiky ZN za rok 2002.
  Hlavním tématem NOR je nyní postupný přechod na elektronickou hlášenku ZN. Bude zaveden pilotní projekt zkusmého provozu elektronické formy hlášení ZN. Byla diskutována strategie dvoudobého systému - hlášení části epidemiologické a verifikační (histologické potrvzení, stadium) do 30 dnů po stanovení diagnózy a stadia, hlášení druhé klinické části charakterizující léčbu bude odesláno po skončení primární léčby, nejdéle však do 6 měsíců po odeslání epidemiologického hlášení. Cílem ne naplnit znění vyhlášky 187/2004 z 5. 11. 2005, v níž povinnost hlásit ZN přechází na pracoviště, která převzala odpovědnost za péči o onkologciky nemocného. Dosavadní stav, kdy jednu diagnózu hlásí stovky i tisíce subjektů je neúnosný a jakékoli podrobnější hodnocení údajů ZN je dosavadním stavem omezeno a znehodnocováno.
  Členové výboru byly vyzváni, aby ve svých nemocnicích a ústavech projednali s ředitelem zájem o účast v pilotním projektu elektronické hlášenky a oznámili to předsedovi ČOS do týdne, tedy do 26.4.2005. Pilotní projekt je otevřen i zájemcům z dalších nemocnic, které projeví vůli a schopnost přejít na elektronickou formu hlášení ZN.
  S ZP musí být projednán signální kód existence hlášenky, protože případy nehlášené by neměly být propláceny. Doc.Vyzula upoznornil na potřebu propracovat zejména hlášenky a spojení s ÚZIS/KRZIS přes internet. Zároveň bylo hovořeno o potřebě revidovat při obsah parametrů klinické části hlášenky tak aby odpovídaly době i reálným potřebám.

 3. Dále v souvislosti s NOR informoval prof. Žaloudík o stavu SVOD v návaznosti na úkoly dohodnuté na výše uvedeném jednání na ÚZIS.
  1. Byl diskutován návrh zpřístupnit epidemiologickou část HZN a strukturu diagnosticko-léčebné péče bez označení pracovišť a výsledků na webu pod www.linkos.cz. Návrh členové výboru ČOS jednomyslně odlsouhlasili.
  2. Dále byl diskutován návrh zpřístupnit údaje o počtu léčených s danou diagnózou a analýzy přežití pro dané pracoviště, příslušný kraj a celou republiku hlásícímu zdravotnickému zařízení pouze na vyžádání statutárním zástupcem u ÚZIS. Součástí tohoto kompletního SVOD na CD bude také přehled počtu léčených s danou diagnózou na všech pracovištích, která jsou ovšem kryta kódovým označením. Odkódováno může být pouze pracoviště žadatele. Srovnání údajů z pracovišť bude tedy možné pouze po vzájemné interní dohodě zástupců pracovišť z jejich vlastního rozhodnutí. Také tento návrh výbor ČOS jednomyslně schválil.
  Tyto závěry jednání výboru ČOS budou oznámeny ÚZIS a odboru zdravotní péče MZd, kde lze předpokládat podporu těmto zásadním inovačním krokům ve využívání všech dat NOR, a . to především v grafické podobě podle aktuálních potřeb uživatelů.
  Členové výboru projevili zájem o praktické školení v práci se sw SVOD.

 4. Problematika diagnosticko-léčebných standardů. Je třeba odlišit doporučený medicínský standard, který se postupně aktualizuje, od daného stavu možností proplácet výkony a léky tou či onou pojišťovnou. Doporučené standardy nejsou odrazem možností plateb pojišťovnou. Zpravidla se pojišťovny k tomuto optimu i v rozvinutých ekonomikách podle svých možností pouze dotahují. Standard doporučený ČOS může být tedy odlišný a jít nad rámec od standardu placeného zdravotním pojištěním. Bylo dohodnuto, že není účelná forma peridických publikací odborných standardů. Tyto jsou v aktualizované podobě přístupny na internetu. Kromě amerických a britských zdrojů může sloužit jako základ v českém jazyce přehled diagnostickou léčebných standardů OÚ na www.mou.cz, který je přístupný připomínkám i průběžné inovaci. Takovýto systém je dostatečně flexibiní a nevylučuje ani pořízení písemné formy ad hoc, pokud to zájemce potřebuje. Zásady cytostatické léčby vydané ČOS spolu s VZP a MZ vyjdou letos již potřetí k 1. 7. 2005.

 5. Problematika struktury onkologické sítě v ČR. Dosaženo konsensu o struktuře sítě pracovišt onkologické péče v ČR na základě již přijatých a opakovaně diskutovaných kriterií, kterou garantuje Česká onkologická společnost. V tomto směru proběhnou další jednání s VZP a MZd ČR pro dosažení věstníkové podoby dohodnutého.

 6. Výbor ČOS schválil přijetí nových členů ČOS: Dr.Lehanka (Havlíčkův Brod), Dr.Csóka (Dunajská Streda,SR), Dr.Štuková (Lomnice n/P)

 7. Předseda ČOS referoval o stavu kategorizace léků, resp. problémech s ní v současném období spojených.

 8. Prof.Žaloudík vyzval jménem Sekce onkochirurgie a jménem presidenta kongresu prof. MUDr.M.Rysky, CSc. členy ČOS k aktivní účasti na XV. Světovém kongresu Mezinárodní asociace chirurgů a gastroenterologů (IASG), který se koná 7.-10. 9. 2005 v Praze a jehož tématy bude také onkologická problematika. Bližší informace lze získat na iasg2005@uvn.cz