Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 2. 12. 2003 v Plzni.

 • Přítomni: Vorlíček, Finek, Aschermannová, Stáhalová, Eckschlager, Rob, Vyzula, Cwiertka, Petera, Žaloudík
 • Omluveni: Petruželka, Stankušová, Konopásek, Přibylová, Jelínková, Petera
 • Hosté: Geryk, předseda Rady NOR
 1. Kontrola bodů z minulé schůze - úkoly jednání na WHO, se SÚKL a NOR - jsou předmětem dalších bodů programu
 2. Informace o jednání zástupců výboru prof. Vorlíčka a prof. Žaloudíka s ředitelkou ÚZIS dr. Mazánkovou k NOR, kde dosaženo shody ve všech bodech, tedy důrazu na využívání registru formou SVOD, modernizace sběru dat vývojem elektronické hlášenky, změny v organizaci Rady NOR rozdělením na správní a interpretační složku. Informace o stavu řešení registru ve zdravotním výboru Poslanecké sněmovny, kde bod o zdravotních registrech zatím odročen, nicméně k 1.1.2004 vyprší dosavadní legislativa, další pro pokračování registrace chybí - shoda výboru, že prof. Vorlíček bude kontaktovat doc. Emmerovou, předsedkyni Zdravotního výboru PS a nabídne jednání o NOR se zástupci ČOS pro podporu nové racionální legislativní normy
 3. Prof. Žaloudík informoval o konzultačním jednání WHO v Ženevě ve dnech 25.-28.11.03, kterého se zúčastnil za ČOS spolu prof. Dienstbierem (LPR) a dr.Řízkovou (MZČR). Byla zdůrazněna celková připravenost ČR pro formulování Národního onkologického programu podle pravidel a požadavků kladených na National Cancer Control Programs jak jsou podporovány ve WHO, UICC i strukturách EU. Jednání se zúčastnilo asi 20 evropských států a mnoho celoevropských odborných a koordinujících institucí. V závěru prezentace pak byl ve výboru předložen prof. Žaloudíkem návrh textu, který dále prodiskutován a schválen jako Národní onkologický program pro Českou republiku, byly dohodnuty formy jeho šíření v institucích a organizacích i další popularizace. Počítáno je s podporou MZ ČR, LPR, odborných, ovšem i společenských a pacientských institucí. Osloveny budou také kraje a poslanci. Přijatý Národní onkologický program je přílohou zápisu.
 4. Výbor ČOS vyslechl informaci dr. Geryka o současném stavu NOR a aktuálních i přetrvávajících problémech. Nejakutnější je otázka zachování registru vůbec, neboť dosavadní legislativní norma pozbývá platnost koncem roku a nová není přijata.. V podrobné diskusi bylo zdůrazněno, že problém NOR má tři roviny, uhájit existenci s další stabilitu registru legislativním ukotvením, protože je nezbytný pro dohled nad stavem a kvalitou onkologické péče, slouží zájmům nemocných a je podporován mezinárodními odbornými institucemi WHO, UICC, IARC pro zajištění potřebné úrovně zdravotnictví a mezinárodní operace v onkologii . Dále je zde problém další správy registru, což jsou placené činnosti v kompetenci krajů, ÚZIS a servisních organizací jako je v současnosti ICZ. Třetí oblastí, pro kterou se cítí kompetentní odborná onkologická veřejnost organizovaná v ČOS, jsou interpretace a využívání dat NOR a má ČOS připraven funkční specifický software SVOD (systém pro vizualizaci onkologických dat). Tento je však dosud daty naplňován s obtížemi pro řadu administrativních bariér, přestože jde o data anonymizovaná. Dále byla diskutována dostupnosti dat NOR v čase bez zbytečného několikaletého prodlení, i když je zřejmé, že je možno uvádět již v následujícím roce data aktuální a dodatečně po 2-3 letech i kompletizovaná. Výbor se usnesl, že je v zájmu nemocných i rozvoje oboru aby byla veřejně dostupná veškerá data vyplývající z hlášenky NOR týkající se struktury diagnostiky a terapie. O analýze přežití výbor ČOS soudí, že je opět prospěšné pro pacienty i zdravotnické pracoviště, aby analýzu svých výsledků obdrželo aspoň dané zdravotnické zařízení spolu s průměrem kraje a republiky. Jde o příspěvek k sebekontrole kvality zdravotní péče každým pracovištěm. Je však nutno zajistit nápravu, aby do hlášenky byla uváděna výhradně pracoviště s odpovědností za léčebné výsledky, nikoli pracoviště formálně registrující.
 5. Ve věci faktické blokace klinických studí a mezinárodní odborné spolupráce v ČR pravidly SÚKL výbor ČOS konstatuje, že obdržená odpověď ředitele SÚKL dotaz výboru ČOS nevysvětluje ani problém neřeší. Je tedy třeba dále jednat osobně s vedením SÚKL a zjistit, proč pravidla ČR jsou náročnější než v okolních zemích, takže ČR se stává pro mezinárodní organizace problematickou zemí pro spolupráci.
 6. Z fondu Běhu T. Foxe bylo pro podporu projektů ČOS věnováno Obcí sokolskou 2 miliony Kč. Grantové přihlášky BTF jsou shromážděny a oponovány, závěrečné pořadí stanoví vyhodnocením oponetur komise výboru ČOS na zvláštním jednání v Brně 7.1.2004 (členové komise Vorlíček, Cwiertka, Abrahámová, Vyzula, Žaloudík).
 7. Výbor ČOS vyslechl informaci z dopisu ředitele Dr. Březovského, kterým příznivě reaguje na žádost výboru ČOS, že je počítáno se zařazením navigačních kódů stadií zhoubných nádorů do pravidel DRG. Toto opatření výbor ČOS vítá, nicméně je třeba dále ujasnit jak toto opatření bude dále zapracováno a realizováno v praxi. Výbor ČOS pověřil získáním doplňujících informací doc.Vyzulu a prof. Žaloudíka, kteří se v této věci spojí přímo s dr.Březovským.
 8. Pokladník ČOS dr. Finek dostal pokyn provést revizi majetku ČOS, s tím, že podle záznamů ČLS se v majetku ČOS nachází počítač a tiskárny staršího data v původní ceně 194 tis. Kč. Tento majetek nebyl pokladníkem minulého výboru dr. Fischerem předán a dosud čekáme na odpověď bývalého předsedy prof. Klenera, kterému byl zaslán doporučený dopis s dotazem.
 9. Soustředit léčbu varlat do onkologických center 1. typu dle koncepce oboru Klinické a Radiační onkologie, která mají zabezpečený program kvality pro tuto diagnózu a dostatečný počet pacientů. Centra musí svým technickým a personálním vybavením splňovat podmínky radikální radioterapie (viz koncepce oboru radiační onkologie na http://www.srobf.cz, protože součástí protokolů u časných stádií seminomu je radioterapie s kurativním cílem.
 10. Dr. Stáhalová informovala o recentní randomizované studii publikované v časopisu Lancet, v níž skupina ozařovaná při aplikaci erytropoetinu dosáhla horších výsledků než skupina ozařovaných bez erytropoetinu. Výbor ČOS to pokládá za významnou signální informaci, kterou bude třeba dále prověřovat, včetně analýzy v tuzemských sestavách.
 11. Doc. Vyzula informoval o požadavku firmy Roche přemístit referenční laboratoř pro potvrzující vyšetření HER2 metodou FISH z FN Olomouc do MOÚ Brno.Tento požadavek firma Roche vznáší, protože tuto diagnostiku v referenční laboratoři pro druhá potvrzující vyšetření, dotuje a má k tomu metodické důvody. Výbor ČOS vzal tuto informaci na vědomí bez připomínek.
 12. Výbor ČOS se shodl na svém zájmu o stav skríningových programů v ČR, které mohou být významným nástrojem redukce mortality u vybraných diagnóz. Proto postupně požádá osoby odpovědné za skríning mammární, kolorektální a cervikální o prezentace a besedy na svém jednání. První prezentace bude připravena o auditu mammárního skríningu pro jednání výboru ČOS 16.1.2004 v Brně. Dále bude odeslán dopis paní ministryni s požadavkem, aby členem komise pro kolorektální skríning, která byla nedávno jmenována, byl také zástupce výboru ČOS. Podobně pak bude účast svého zástupce požadovat i v případě cervikálního skríningu, bude-li takováto komise jmenována.
 13. Výbor ČOS schválil přihlášky prof. Peška a dr. Baláže za členy ČOS.
Zapsal:
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
vědecký sekretář ČOS
Schválil:
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
předseda ČOS