Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 20. 12. 2005 v Praze - Motole

 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petera, Petruželka, Přibylová, Stáhalová, Stankušová, Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Rob
 • Hosté: doc. Dušek (CBA)

V úvodu členy výboru ČOS přivítal přednosta KDO prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. a seznámil přítomné stručně se strukturou pracoviště.

 1. Doc. Dušek představil výboru ČOS návrh webového portálu Národního onkologického programu NOP ON-LINE, který může představovat základní informační i komunikační platformu sjednocující onkologii v ČR, včetně odkazů na již existující četné webové onkologicky orientované zdroje. Jde vlastně o pracovní odnož www.linkos.cz, která může především prezentovat stav plnění NOP, datovou základnu a dílčí projekty NOP a aktivity garantovaných onkocenter a zobrazovat i celou onkosíť (road map). Členové výboru po širší diskusi podpořili tuto sjednocenou informační platformu a doporučili, aby návrh byl dále rozpracován pro realizaci již na počátku roku 2006. Schůzka přípravné skupiny pro portál NOP ON LINE se uskuteční 6.1.2006 v 16h v Kongresovém centru BVV Brno. Zváni jsou všichni zájemci, kteří by se chtěli na práci pro portál NOP ON LINE systematicky podílet.

 2. Výbor ČOS projednal přihlášky o statut komplexního onkologického centra (KOC) či komplexní onkologické skupiny (KOS) na základě deklarovaných kriterií a po hlasování udělil garanci následujícím pracovištím (uvedeny jsou oficiální názvy KOC/KOS, jméno vedoucího a výsledek hlasování - hlasování se zdrželi členové výboru z projednávaného pracoviště):

  KOC FN Plzeň, vedoucí doc. Fínek, hlasů: 14 pro, 0 proti, zdržel se 1 - doc. Fínek

  KOC Nemocnice Chomutov, vedoucí dr. Kůta, hlasů: 15 pro, 0 proti

  KOC Masarykova nemocnice Ústí n/L, vedoucí dr. Lysý , hlasů: 15 pro, 0 proti

  KOC Nemocnice Liberec, vedoucí dr. Bartoš, hlasů: 15 pro, 0 proti

  KOC FN Hradec Králové s kooperativní skupinou Hradecko, vedoucí doc. Petera, hlasů: 14 pro, 0 proti, zdržel se doc. Petera

  KOC Nemocnice Pardubice, vedoucí doc. Vaňásek, hlasů: 15 pro, 0 proti

  KOC Nemocnice České Budějovice, vedoucí dr. Fischer, hlasů: 15 pro, 0 proti

  KOC Nemocnice Jihlava s kooperativní skupinou Vysočina, vedoucí prim. Slavíček, hlasů: 15 pro, 0 proti

  KOC FN Olomouc, vedoucí prof. Mihál, hlasů: 14 pro, 0 proti , zdržel se dr. Cwiertka,

  KOC Nemocnice Zlín s kooperativní skupinou Zlínsko, vedoucí dr. Kohoutek, hlasů: 15 pro, 0 proti

  KOC Nový Jičín, vedoucí dr. Soumarová, hlasů: 15 pro, 0 proti

  KOC FN Ostrava, prozat. vedoucí dr. Dokulil (upřesnění po konkursu), hlasů: 15 pro, 0 proti

  KOC Masarykův onkologický stav Brno, vedoucí prof. Vyzula, hlasů: 13 pro, 0 proti, hlasování se zdrželi prof. Vyzula a prof. Žaloudík

  KOC FN Brno, vedoucí dr. Kiss, hlasů: 14 pro, 0 proti, zdržel se prof. Vorlíček

  KOC FN U Svaté Anny Brno, vedoucí dr. Spurný, hlasů: 15 pro, 0 proti

  KOC FN Praha-Motol s kooperativní skupinou ÚVN a Nemocnicí Na Homolce, vedoucí: dr. Prausová, hlasů: 13 pro, 0 proti, zdrželi se dr. Stankušová a prof. Eckschlager

  KOC FN Královské Vinohrady Praha, vedoucí dr.Kubecová, hlasů: 15 pro, 0 proti

  KOS Praha a Středočeský kraj (Onkologická klinika VFN 1. LF UK, Ústav radiační onkologie FNB 1. LF UK, Onkologické oddělení FTN 1. LF UK, Ústav onkologie a pneumologie Pleš) vedoucí doc. Petruželka, hlasů: 9 pro, 0 proti, zdrželi se doc. Abrahámová, doc. Petruželka, doc. Konopásek, dr. Ashermanová, dr. Stáhalová,, dr. Přibylová

  Žádost o přihlášení se ke statutu KOS podanou z Diagnosticko-terapeutického centra Praha 4 výbor doporučuje řešit navázáním součinnosti s některým z KOC či KOS v Praze.

  Žádost o statut KOC s garancí ČOS Onkologické ambulance Bruntál výbor neschválil, neboť pracoviště nenaplňuje všechna potřebná kriteria KOC, avšak doporučuje navázat součinnost s některým z regionálních KOC.

  Žádost o statut KOC s garancí ČOS Slezské nemocnice Opava, resp. její onkologické ambulance výbor neschválil, neboť pracoviště nenaplňuje všechna potřebná kriteria KOC, avšak doporučuje navázat součinnost s některým z regionálních KOC.

  Žádost o statut KOC s garancí ČOS Nemocnice Přerov výbor neschválil, neboť pracoviště nenaplňuje všechna potřebná kriteria KOC, avšak doporučuje navázat součinnost s některým z regionálních KOC.

 3. Doc. Abrahámová informovala výbor ČOS o nové verzi hlášenky zhoubného novotvaru inovované při přechodu na pilotní elektronické hlášení. Formulář se nyní nazývá Incidence a léčba novotvaru a došlo v něm ke korekci některých diskrepancí z minulosti. Výbor ČOS vzal existenci nového typu formuláře na vědomí.

 4. Prof. Žaloudík informoval o celodenní konferenci výročního auditu mammárního screningu ČR, který se konal za účastí zástupců všech akreditovaných mammodiagnostických pracovišť a zástupce IARC z Lyonu dne 9.12. 2005 v Brně. Připomněl, že screening je systematicky monitorován jednotným software MaSc a komplexní informace o screeningu je veřejně k dispozici na www.mamo.cz. Za datově kompletizované dva roky mammárního screeningu 2003-2004 bylo preventivně vyšetřeno 487 203 žen a u 2 142 byl zachycen karcinom. V 77% šlo o nádory T1 nebo Tis, tedy potenciálně dobře vyléčitelné. Celá cílová populace žen ve věku 45-69 čítá přes 1,6 miliónu. Prošetřenost žen je tedy za první dva roky screeningu kolem 30%. Značně se liší prošetřenost při srovnání krajů, nejvyšší je v Jihomoravském kraji (46,4%) a v kraji Vysočina (35,7%) , nejnižší v Ústeckém kraji (17,3%) a v kraji Karlovarském (17,9%). V Praze činí screeningová prošetřenost žen 23,4%, ve Středočeském kraji 24,4%. Prošetřenost žen klesá s věkem, resp. s věkovou kategorií následovně: 45-49let: 31,7%, 50-54let: 29,4%, 55-59 let: 26,2%, 60-64 let: 23,0%, 65-69 let: 16,1%. Nejvyšší počet screningových vyšetření byl proveden v Mammacentru DTC v Praze 4. Výše uvedená nově garantovaná onkocentra budou vyzvána, aby se o stav mammárního screeningu ve své oblasti zajímala a vytvářela všestranné podmínky pro navázání užší spolupráce s akreditovanými mammodianostickými pracovišti v okruhu své působnosti i pro zvýšení účasti žen ve screningu.

 5. Výbor ČOS doporučuje vytvoření stránek onkologických pacientů na www.linkos.cz

 6. Námět prof. Arenbergera na ustavení sekce dermatoonkologie při ČOS bude ještě vyžadovat projednání a posouzení argumentů za účasti navrhovatele na výborové schůzi v lednu 2006.

 7. Výbor ČOS přijal s uspokojením informaci VZP, že při platbách onkologické léčby hodlá pojišťovna dbát na zásadu nutné verifikace onkologické diagnózy a stanovení stadia onemocnění jako její nedílné součásti, což se dosud nedělo.

 8. Výbor ČOS převezme záštitu nad konáním následujících odborných akcí:
  Mladí onkologové 16. - 18. 6. 2006 v Medlově,
  Hradecké dny v březnu 2006,
  Central European Lung Cancer Conference 16. 3. 2006,
  Kongres patologů v Olomouci 4.- 6. 5. 2006, který je věnován onkopatologii.

 9. Dne 25.1. 2006 bude v Praze uspořádána tisková konference o onkocentrech (KOC/KOS)

 10. Ve dnech 2. - 3. 3. 2006 se bude konat ve Štiříně dvoudenní diskusní soustředění o onkocentrech (KOC/KOS) za účasti zástupců zdravotních pojišťoven, politiků a zástupců pacientů. Členové výboru byli vyzváni, aby se zúčastnili.

 11. Hlavní hygienik dr. Vít požaduje doporučení stran indikací k vakcinacím proti chřipce u onkologických pacientů. Byla zadána příprava odborného návrhu, který bude odeslán.

 12. Předseda prof. Vorlíček spolu s doc. Peterou oznámili, že LF UK v Hradci Králové získala nově akreditaci pro doktorský studijní program klinická a radiační onkologie v jazyce českém i anglickém.

 13. Výbor schválil doplnění dispenzarizačních protokolů dle požadavku ředitele odboru zdravotní péče MZ dr. Štrofa. Shodl se, že doporučené intervaly dispenzarizace je třeba individualizovat podle rozsahu onemocnění, stavu pacienta, typu provedené léčby a rizika progrese nemoci a že vyhovuje dosavadní širší stanovený rámec 3-12 měsíců.

 14. Prof. Dienstbier zaslal výboru brožuru k 15-letům trvání Ligy proti rakovině Praha. Výbor ČOS Lize proti rakovině Praha k tomuto výročí úspěšné práce pro českou onkologii gratuluje.

 15. Výbor ČOS s lítostí oznamuje, že 9.12.2006 náhle zemřel známý moravský onkolog, dlouholetý přednosta RTO Ostrava a dřívější předseda Rady NOR prim. MUDr. František Beška. Oceňujeme jeho činnost v onkologické oblasti a vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Plánované schůze výboru ČOS v roce 2006:
17.1. FN KV Praha
14.2. Pardubice
14.3. Ostrava
11.4. Nový Jičín
16.5. Ústí n/L
13.6. Chomutov