Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 20. 9. 2005 v Českých Budějovicích

 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Fínek, Konopásek, Petera, Přibylová, Petruželka, Stáhalová, Žaloudík
 • Omluveni: Rob, Cwiertka, Eckschlager, Jelínková, Stankušová, Vyzula
 • Hosté: Fischer

V budějovické nemocnici přivítal členy výboru prim. MUDr. Fischer, přednosta onkologického oddělení.

 1. Prezentace doc. Duška kompletizaci SVOD (software pro vizualizaci onkologických dat) s předáním manuálu k webovému portálu a uživatelské příručky k sw SVOD. Nabídkou webového portálu lze trvale zpřístupnit veškeré epidemiologické údaje NOR 1977-2002 a v dalších letech již průběžně, pro všechny onkologické diagnózy. Toto softwarové zpřehlednění více než 1,2 milionu případů anonymizovaných onkologických záznamů za více než čtvrtstoletí je významným úspěchem české onkologie a informatiky, které snese nejnáročnější mezinárodní srovnání. Po delší diskusi o způsobech využívání SVOD došel výbor ČOS hlasováním k těmto závěrům:
  • výbor ČOS přebírá garanci nad dalším vývojem SVOD a jeho využíváním v ČR a zahraničí
  • výbor souhlasí s ustavením Rady garantů SVOD (ČOS, SROBF, ČHS, Rady NOR, UZIS, ČSU, MZ CR, CaK SZU, aj.), do příštího jednání bude připraven jmenný seznam Rady
  • výbor ČOS schválil veřejné zpřístupnění epidemiologických dat NOR ve SVOD na webovém portálu www.cba.muni.cz/svod
  • klinická data NOR bez identifikace zdravotnického zařízení budou dostupná pouze v lokální (CD) databázi a jejich distribuce lékařům bude předmětem dalšího vývoje podle poptávky, perspektiva je v převedení na krytou webovou zónu
  • data s identifikací daného zdravotnického zařízení budou formou kryté zóny přístupná na certifikovanou žádost ředitele tohoto zařízení, který je může srovnávat pouze s průměry krajů a ČR
 2. Prof. Žaloudík prezentoval z nového SVOD trendy incidence a mortality v relativních hodnotách evropského standardu s věkovou korekcí pro 16 nejčastějších onkologických diagnóz. Souhrnně lze konstatovat, že od poloviny devadesátých let riziko úmrtí na žádnou z těchto diagnóz nestoupá, buď zůstává stacionární nebo klesá. Upozornil, že v odborných i mediálních prezentacích je nutno přísně odlišovat trendy absolutních hodnot, v nichž se projevuje i stárnutí populace, od relativních hodnot udávajících riziko vzniku nádoru nebo úmrtí na nádor především v produktivním věku. Článek na toto téma jako kolektivní dílo MOÚ, ČOS, Rady NOR a CBA MU bude publikován v Medical Tribune a v Klinické onkologii, aby se předešlo desinterpretacím onkologických trendů zejména v kontextu srovnávání v rámci EU.

 3. Inventurou stavu financování časopisu Klinická onkologie bylo zjištěno, že ČOS dosud nepřispěla k chodu časopisu. Slovenská strana přispívá formou grantu BMS. Výbor rozhodl o spolufinancování časopisu částkou 60 tis. Kč ročně, což je příspěvek zhruba 100 Kč na jednoho člena ročně. Dále výbor rozhodl dát časopisu na ediční činnost jednorázově 60 tis. Kč. Časopis prosperuje a příspěvek ČOS, kterou časopis reprezentuje, přispěje k jeho dalšímu rozvoji.

 4. Prostředky sbírky Běhu T. Foxe budou na přání pořadatele sbírky letos věnovány na přístroje pro onkologický výzkum a představa výboru je taková, že by se účel sbírky střídal. V dalším roce by peníze šly opět podle konceptu RASO na financování onkologických studií a analýz dat na onkologických pracovištích.

 5. Výbor ČOS rozhodl pokročit dále v budování onkosítě ČR. V nejbližší době budou k dispozici jednoduché dotazníky, na jejichž základě se mohou pracoviště hlásit jako Komplexní onkologické skupiny nebo centra. Ta pak budou mít za úkol pojmenovat strukturu sítě ve své oblasti či okruhu své působnosti. KOS či KOC musejí naplňovat již schválená kritéria vybavenosti a komplexnosti onkologické péče. Budou však rovněž zodpovídat za strukturovanou péči ve svém okruhu, regionu či kraji. Předpokládáme přihlášky do měsíce po zveřejnění.

 6. Dr.Aschermannová prostuduje a podá pro výbor ČOS do 14 dnů návrh připomínek k novele důchodového pojištění, jak je po ČOS požadováno.

 7. Doc.Abrahámová seznámila členy s inovovanou formou hlášenky zhoubných novotvarů i změněným režimem jejího odesílání. Je zapotřebí zajistit kontrolu platbou z VZP, protože neexistují jiné vymáhací nástroje odesílání hlášení v potřebném termínu i kvalitě. Výbor ČOS odsouhlasil inovovanou verzi hlášenky. Všechny identifikační údaje včetně adresy jsou součástí hlášenky po dobu její existence ve zdrav. zařízení jako součást zdrav. dokumentace. Pro ÚZIS je hlášenka zbavena identifikačních znaků dle platného zákonného ustanovení.

 8. Prof. Starý informuje o přednášce prof. Altera z NCI Rockville, USA na téma "Cancer-prone rare genetic syndromes - how do they instruct us ?", která se koná 5.10.2005 v 11 hodin ve FN Motol.

 9. Výbor přebírá záštitu nad onkologickými odbornými konferencemi:
  • JOD Český Krumlov 12.-14.10.2006;
  • Symposiem onkogynekologie Brno, 6.-7.1.2006;
  • Staškovy dny Praha 31.3.-1.4.2006;
  • BOD Brno 11.-13.5.2006.
 10. Firma Novartis hodlá uspořádat kurzy angličtiny pro lékaře s rodilými mluvčími, výbor tuto aktivitu vítá a souhlasí.

 11. Výbor ČOS ocenil odeslání dopisu předsedy ČOS předsedovi Senátu ČR o boji proti kouření - členové text dostali na vědomí emailem. Text dopisu najdete zde.

 12. Pro ustavení nových sekcí ČOS Sekce psychoonkologie a Sekce uroonkologie byli jmenováni garanti Mgr. Kalvodová, doc. Abrahámová, kteří připraví zřízení sekcí i volby do jejich výborů.

 13. Výbor ČOS schválil přijetí nových členů: Lavryšinová (Nový Jičín), Vlásek (Praha), Kozel (Ostrava), Švandová (Praha), Roman Svoboda (Pliva), Hrstka (Brno).

 14. Dr.Stáhalová upozornila, že podmínky pro přístup pacientů k onkologické léčbě jsou na různých pracovištích různé, což lze doložit řadou příkladů. Jde o rozdíly v ekvitě a rozpory mezi medicínskými indikacemi a následné dostupnosti financování. Tento rozdíl v přístupu k onkologické léčbě je způsoben především rozdílným přístupem zdravotních pojišťoven k hrazení léčby. Výbor dospěl k názoru, že na toto téma je možné i potřebné zahájit širší diskusi v odborném tisku nebo na relevantních fórech. Možnosti řešení přímo na výboru ČOS jsou omezené.

 15. Byla projednávána nová pravidla pro podávání erytropeotinu, vzhledem k tomu, že nebyl přítomen doc. Vyzula, který má k dispozici další relevantní materiály, bude konečné znění doporučení uveřejněno později a rozesláno členům emailem. Doporučení bude uveřejněno i v Klinické onkologii.

 16. Prof. Vorlíček zaslal řediteli České pošty a Ministerstvu informatiky žádost o vydávání poštovních známek s onkologickou, hlavně preventivní, problematikou. Odpověď Ing. Jiřího Řeholy, ředitele odboru poštovních služeb Ministerstva informatiky najdete v příloze.

Členové výboru ČOS po jednání diskutovali s ředitelem budějovické nemocnice dr. Novákem o aktuální problematice financování onkologické péče a zodpověděli jeho cílené dotazy.

Příští výbor ČOS bude v úterý 11. října 2005 ve Zlíně.