Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 21. 9. 2004 v Olomouci

 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Cwiertka, Jelínková, Konopásek, Petruželka, Petera, Stáhalová, Stankušová, Žaloudík
 • Omluveni: Rob, Vyzula, Přibylová, Finek, Eckschlager

Přítomné členy výboru ČOS přivítal na jednání v zasedací místnosti děkanátu LF UP spectabilis prof. MUDr.Z.Kolář,CSc., který je rovněž členem ČOS

 1. dr.Hajdúch referoval o výsledcích voleb do nově vzniklé Sekce diagnostické a prediktivní onkologie, z 45 členů SDPO volilo 39, z prvních pěti členů s nejvyšším počtem hlasů se funkce ve výboru sekce vzdali prof. Žaloudík (20), dr.Cwiertka (19) a prof.Kolář (13). Výbor SDPO byl tedy zvolen ve složení Dr.Hajdúch (37), doc.Ehrman (20), Dr.Petráková (19), dr.Janků (14) a dr.Netočný (13).
 2. Podle požadavku MZd bude za ČOS do komise pro revizi vyhlášky o lázeňské péči delegován dr. Vladimír Mach , onkolog a lékařský ředitel Františkových Lázní, člen ČOS.
 3. Pro medializaci podpory Nadace Běhu T.Foxe onkologickému výzkumu se organizátorce BTF v organizaci Sokol p.H.Wichové ohlásí nositelé grantů dr.Tesařová (Praha) a dr.Hajdúch (Olomouc). Zajistí doc.Petruželka a dr.Cwiertka.
 4. Výbor ČOS vzal na vědomí oznámení Krajského úřadu Karlovarského kraje o obsazení funkce klinického onkologa v Sokolově MUDr. Petrem Frydrychem.
 5. Výbor ČOS vyslechl návrh na Roční analytické studie v onkologii (RASO) jako pravidla využití prostředků Běhu Terry Foxe rozdělovaných v gesci ČOS. Členové výboru souhlasí s vyhlášením soutěže za podmínek, které jsou uvedené v příloze tohoto zápisu, aby pravidla mohla fungovat pro rozdělování grantu BTF již v tomto roce. Vyhlášení soutěže a pravidla budou publikována v časopise Klinická onkologie a na www stránkách ČOS.
 6. Předseda prof. Vorlíček informoval o dopise Českého svazu žen ZO Olomouc, který nabízí součinnost v primární i sekundární prevenci karcinomu prsu. Pro kontakt s touto organizací jsou určení především olomoučtí onkologové, tedy prof. Macháček, za výbor ČOS pak dr.Cwiertka.
 7. Na jednání výboru ČOS se dostavili zástupci České urologické společnosti prof. Pacík z Brna a doc. Fiala z Olomouce k projednání účasti urologů na Národním onkologickém programu. Došlo k dohodě o přístupu ke zlepšení časné diagnostiky karcinomu prostaty ve spolupráci s praktickými lékaři, došlo ke shodě, že nejsou podmínky pro formu screeningu.
  Problém je především s akceptací proplácení preventivních vyšetření, včetně PSA, u VZP. 
  Dále bylo jednáno o kategorizaci LHRH agonistů v léčbě karcinomu prostaty, což se týká zhruba 500 pacientů ročně. Bylo upozorněno, že z pohledu onkologů jde také o indikace u premenopauzálních žen s karcinomem prsu. Existuje shoda, že v kategorizaci léku jsou rezervy obecně a potřebný je soustředěný tlak několika odborných společností, a to jak zařazování nových, tak na vyřazování méně zdůvodněných preparátů. Byla ustavena pracovní skupina pro řešení problematiky onkourologie doc. Fiala, doc.Odrážka, doc.Abrahámová, která podá zprávu o připravených materiálech do příští výborové schůze.
 8. Do akreditační komise pro nový systém atestačního vzdělávání podle Zák. 95/2004 jsou za ČOS navrženi prof. Vorlíček, doc. Vyzula a doc. Petruželka.
 9. Prof. Žaloudík seznámil přítomné s návrhem jednostránkového materiálu vzešlým z MOÚ a v důsledku porady na MZd jako návodu praktikům, který se jmenuje Naše ordinace přispívá k boji s rakovinou a sumarizuje úkoly a možnosti první linie v naplňování Národního onkologického programu. Tento jednostránkový návod má být vyvěšen v ordinacích a je vlastně informací pro pacienty a klienty co mohou od praktika očekávat.
 10. Prim.Stankušová informovala o aktivitách Centra pro správu doporučených postupů pro praktické lékaře Společnosti všeobecného lékařství. Kontaktem pověřen za ČOS doc. Vyzula a prof. Žaloudík.
 11. Pro řešení požadavků vedoucí odboru zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy ve věci koncepce onkologických činností pověřen výborem doc. Petruželka.
 12. Byla vedena rozsáhlá diskuse o další účasti onkologů ve zkvalitňování NOR, nadále existuje shoda na potřebě revize a rekonstrukce základních principů a metodologie NOR. Výbor ČOS podporuje vedení nové Rady NOR s předsedkyní doc. Abrahámovou, místopředsedou dr. Novákem a dr. Beškou.
 13. Výbor ČOS vzal na vědomí obsah projektu Mgr. Spurné, který má zkoumat kvalitu života pracovníků v onkologii.
 14. Výbor ČOS schválil přijetí nových členů Dr. Mirossaye (SR-Košice), dr. Štanlichová (Klatovy), dr. Pospíšilová (Brno).
 15. Byl projednán stav šíření a naplňování Národního onkologického programu.
 16. Doc. Petruželka upozornil na některé kontroverze ve vydaných Zásadách cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění. Připomínky je třeba dodat písemně předsedovi ČOS pro korekci příštího vydání, které se plánuje k 1.7.05.
 17. Prof. Žaloudík připomněl za výkonnou redakční radu časopisu Klinická onkologie členům výboru ČOS, aby na svých pracovištích a v okruhu svého vlivu více podporovali vyšší publikační aktivitu v časopise Klinická onkologie. Vyzýváme k této publikační činnosti všechny členy ČOS.

Další schůze výboru ČOS se koná ve středu 27. 10. 2004 v 10,00 v Brně , LF Kamenice 3 (v sousedství FN Brno-Bohunice)