Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 23.11.2004 v Praze

  • Přítomni: Vorlíček, Eckschlager, Finek, Jelínková, Přibylová, Stáhalová, Petruželka, Stankušová, Konopásek, Petera, Vyzula, Žaloudík , Abrahámová, Cwiertka, Rob
  • Omluveni: Aschermannová
  1. Národní onkologický program a jeho reflexe v českém zdravotnictví a celé ČR. Dosud se podpisem k NOP přihlásilo asi 70 subjektů. Jejich seznam spolu s opakováním znění NOP uveřejníme ve Zdravotnických novinách. Zejména je třeba jednat s krajskými zdravotními rady, z nichž se dosud k NOP nepřihlásil nikdo. O NOP bude jednat také tisková konference pořádaná po jednání výboru.
  2. K diskusi nad koncepcí zdravotnictví zašle předseda paní ministryni NOP s upozorněním, že problematika boje proti zhoubným nádorům nesmí ve finálním materiálů chybět.
  3. Předseda ČOS informoval o jednání o prostředcích Běhu T.Foxe s vedením Obce sokolské. V příštím roce bude BTF organizovat Český olympijský výbor a Česká sportovní AS, se zástupci bude jednáno po volbách do jejich výboru. V letošním roce má ČOS k dispozici 2 miliony korun. V rámci grantové soutěže RASO došlo výboru 20 přihlášek tématicky odpovídajících zadání. Výbor ČOS rozhodl podpořit všechny přihlášky poměrnou částkou 100 000 Kč a znovu zdůraznil, že zpráva musí mít formu práce publikovatelné v časopise Klinická onkologie s odkazem, že práce je podpořená z grantu T.Foxe. Nedodržení této podmínky bude hodnoceno jako nesplnění podmínek udělení grantové podpory. Organizátoři běhu T. Foxe a garantující Kanadské velvyslanectví požadují anglický překlad přihlášky včetně životopisu (CV) hlavního řešitele, jde o podmínku nutnou pro vyplacení finančních prostředků. O nutnosti poslání tohoto anglického textu emailem budou všichni dotčení individuálně informováni.
  4. Prof. Žaloudík referoval o 4. World Congress of Cancer Organisations UICC konaném 17.- 19.11.2004 v Dublinu. Bylo zdůrazněno, že ČOS musí těmto akcím věnovat větší pozornost a lépe zmapovat toky informací o onkologických datech, které z republiky odcházejí do mezinárodních institucí bez konzultací s ČOS. Stav v ČR není v mnoha aspektech zdaleka špatný, v mnohém lze aspirovat i na mezinárodní uznání, naším problémem je však nedostatečná či na zcela jasná a srozumitelná prezentace reprezentativních celonárodních dat.
  5. Kurzy komunikačních dovedností pro onkology vedené lektorkou Mgr. Šárkou Dynákovou připravuje prim. MUDr. Vladimíra Stáhalová (vladimira.stahalova@fnb.cz), termín prvního kurzu je 12. a 13. února 2005 od 9 do 17 hodin. V první etapě půjde o kurz pro 15 zájemců. Kurzy budou probíhat v Praze v Ústavu radiační onkologie l.LF a FNB, Na Truhlářce 100, pavilon B,l. patro, zasedací místnost. Cena kurzu je 1 200,- Kč na osobu, ubytování a stravování si každý zajišťuje a hradí sám. Na konci kurzu bude vyplněn dotazník pro zpětnou vazbu. Každý účastník dostane potvrzení o platbě a o účasti na kurzu. ČOS poplatek za kurz účastníkům proplatí na základě potvrzení o absolvování. Potvrzení o platbě odevzdejte přímo na kurzu prim. Stáhalové, od které získáte i další informace na její emailové adrese. Přihlášky posílejte také na emailovou adresu prim. Stáhalové co nejdříve, o vašem přijetí do kurzu budete rychle informováni a pak zaplatíte poštovní poukázkou kurzovné.
  6. Doc.Rob informoval o stavu screeningu cervikálního karcinomu (C53) v ČR. Cervikální screening v ČR dosud není prováděn optimálním způsobem. Máme poměrně neefektivní preventivní gynekologické prohlídky. Existuje komise pro screening C53 při MZd, kde není zastoupena ČOS. Pilotní studie jsou teprve plánovány. Výbor ČOS je odhodlán dopátrat se k informacím a) kdo je za přípravu screeningu C53 odpovědný, b) jaká je jeho závazná metodika, c) která pracoviště budou screeningová vyšetření provádět a d) jak jsou monitorována screeningová data. Stav hodnotíme jako velmi neuspokojivý protože C53 je preventabilním nádorem a mortalita na něj je stejná jako v závěru sedmdesátých let.
  7. Výbor ČOS vzal na vědomí stanovisko Společnosti nukleární medicíny, že 1 PET-CT má být plánován na 1 milion obyvatel a nemá k němu připomínky. Rozložení přístrojů by mělo zajistit všeobecnou dostupnost.
  8. Výbor ČOS se shodl, že dosud není důvod pro zmnožování center pro léčbu Herceptinem. Doc. Vyzula připomněl, že systémové řešení je v pojmenování struktury sítě, od ní se pak odvíjí léčba a užívání nových léčebných přípravků.

Po skončení zasedání výboru se konala tisková konference k reflexi Národního onkologického programu českou společnosti.