Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 26.5.2004 v Brně u příležitosti XXVIII. Brněnských onkologických dnů.

 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager Finek, Jelínková, Konopásek, Petruželka, Přibylová, Stáhalová, Stankušová,, Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Petera
 1. Výbor ČS schválil přijetí 49 nových členů (!):
  Beneš, Šváchová, Straková, Ehrmann, Finkášková, Malíková, Knillová, Hudínková , Klementová, Spurná, Bermannová, Mlčochová, Vydra, Gajová, Zlevorová, Švébišová, Cincibuch, Javořík, Krejčí, Čecháček, Hlobílková, Škarda, Bouchal, Kolář (Olomouc) , Zemanová, Michalová, Březinová , Šindelářová, Ransdorfová, Janatová, Zikán, Kleibl, Matouš, Radvanská, Janků, Zatloukal, Vydra, Marel (Praha), Richterová, Sobotka, Holubová, Radina (Nový Jičín), Vaňásek (Pardubice), Kepák , Svoboda, Neumannová (Brno), Prochoda (Kolín), Štěpánek (Opava), Skála (Hradec Králové)
  O tento příliv členů se z větší části zasloužila nově ustavená Sekce a diagnostické a prediktivní onkologie, která představuje nový rozměr práce ČOS a její výrazné omlazení
 2. Předseda ČOS blahopřál doc. Abrahámové a doc. Duškovi k udělení Ceny České lékařské společnosti JEP za jejich knihu Časná diagnostika a screening karcinomu prsu
 3. Výbor ČOS vzal na vědomí dopis Sekce pediatrické onkologie ČOS zaslaný ministru zdravotnictví a VZP, v němž jsou uvedeny důvody, proč v oblasti dětské onkologie není vhodná aplikace systému DRG.
 4. Výbor vyslechl informaci o jednání zástupců výboru ČS Vorlíčka, Vyzuly a Žaloudka s ředitelkou ÚZIS Mgr.Mazánkovou, na němž bylo dosaženo dohody o další součinnosti ÚZIS a ČOS. Ředitelka Mazánková provede personální změny v Radě NOR, uvolněn bude dr. Geryk, na vlastní žádost prof. Žaloudík. Dále p. ředitelka ustaví Radu pro interpretaci dat NOR na základě návrhu výboru ČOS. Bude aktualizováno jednání o přechodu na elektronickou hlášenku ZN. Data NOR pro zpracování ve SVOD budou předávána za všechny diagnózy a co nejdříve pro kompletizaci předsedovi ČOS. Ročenka Zhoubné novotvary bude vydávána s výrazně menším prodlením, do konce roku 2004 budou vydány přehledy za léta 2001 a 2002. Dále pak vždy do dvou let po uzavření daného roku. Do formulace nové vyhlášky bude zapracována povinnost hlášení ZN pracovištěm, které převzalo odpovědnost za léčbu onkologického pacienta.
 5. Výbor ČOS navrhne ředitelce Mgr.Mazánkové ustavit Radu pro interpretaci dat NOR v následujícím složení, respektujícím regionální rozložení a účast nejvýznamnějších subjektů systému onkologické péče v ČR.
  Za specializovaný resortní ústav: doc. Vyzula (MOÚ)
  Za fakultní a krajská onkologická pracoviště: doc. Petruželka (KOC Praha) doc. Abrahámová (FTN Praha), Kovařík (FNKV), prim. Prauzová (FN Motol), prim.Aschermannová (Středočeský kraj), prim. Finek (Plzeň), prim. Vosátka (Cheb), prim.Lysý (Ústí n/L), prim. Bartoš (Liberec), doc.Petera (Hradec Králové), doc.Vaňásek (Pardubice), prim. Fischer (České Budějovice), prim. Stejskal (Vysočina), prof. Žaloudík (UOC Brno), prim. Cwiertka (Olomouc), prim. Kohoutek (Zlín), prim.Vodvářka (Ostrava)
  Za Centrum biostatistiky a analýz MU a sw podporu SVOD: doc. Dušek BR> Za hematookologická pracoviště: prof. Indrák
  Za onkogynekologická pracoviště: doc. Rob
  Za Sekci pediatrické onkologie ČOS: prim. Šmelhaus
  Za Sekci onkochirurgie ČOS: prof. Duda
  Za uroonkologii: doc. Novák
  Za Pneumoonkologickou sekci: prof. Pešek
  Za Českou onkologickou společnost: prof. Vorlíček
  Toto odborné grémium o 23 členech se bude setkávat 1-2x ročně k řešení koncepčních otázek práce s onkologickými daty ČR a podpory rozvoje a využívání NOR.
 6. Prim. Stankušová a doc. Rob informovali o událostech v EORTC, odkud byla ČR vyřazena pro nadměrné procedurální požadavky SÚKL při relativně nízké participaci pracovišť ČR na klinických studiích EORTC. Byly diskutovány možnosti nápravy, včetně garancí výborem ČOS. Nejprve budou oslovena pracoviště s tradičním zájmem o participaci v mezinárodních studiích EORTC a teprve pode zájmu zdola přikročeno k případným jednání s EORTC.
 7. Výbor ČOS vzal na vědomí informaci prim. Aschermannové o tvorbě normativů onkologické sítě ve Středočeském kraji.
 8. Pro aktivní účast na UICC Word Conference of Cancer Organisations v Dublinu 17.-19.11.2004 byl za ČOS schválen prof. Žaloudík.
 9. Předseda prof. Vorlíček informoval o nabídce Agentury I.L.M. spolupracovat při osvětové onkopreventivní kampani organizované formou přednášek na středních školách napříč republikou. Výbor ČOS vyslovil souhlas s poukazem, že jde zároveň o jednu s forem naplňování bodu 1 Národního onkologického programu. Vyslovil však podmínku udržení kontroly nad obsahem sdělovaného a přístupu k údajům které vzniknou z dotazníků o stavu informovanosti o onkoprevenci pro frekventanty kurzů.
 10. Předseda Vorlíček a vědecký sekretář Žaloudík předložili členům výboru návrh struktury onkologické péče v ČR zaměřenou na pojmenování kooperativních skupin v jednom nebo více úzce spolupracujících zdravotnických zařízeních, které mohou vytvořit síť doporučenou a garantovanou Českou onkologickou společností. Návrh, nazvaný zkratkou OS systém v němž onkologické společnosti pojmenovávají doporučenou onkologickou síť specializovaných onkologických služeb poskytovaných onkologickými skupinami, které disponují potřebnými onkologické specializacemi v celém rozsahu péče diagnostické, léčebné i dispenzární obsahuje:
  - 2 pediatrické onkoskupiny (POS)
  - 6 hematoonkologických onkoskupin s transplantačními centry (HOS)
  - 15-20 komplexních onkoskupin pro péči o solidní nádory dospělých (KOS) rozmístěných na regionálním a krajském principu, které si samy pojmenují síť spolupracujících lokálních onkospecialistů (LOS)
  - úkol ujasnit případné superspecializované onkoskupiny integrující péči o vybrané vzácnější diagnózy (gestační choriokarcinom, osteosarkomy) (SOS)
  Je reálný předpoklad, že pojmenování struktury onkologické péče v ČR se sítí pracovišť garantovaných odbornou společností bude přijato a respektováno zřizovateli i plátci zdravotní péče a přispěje k transparenci onkologických služeb pro nemocné i kontakty v EU. Výbor ČOS se k tomuto budu znovu vrátí po připomínkování a připojí také základní kriteria a požadavky na onkoskupiny, jejichž služby má ČOS doporučovat.
 11. Doc. Vyzula upozornil na přetrvávající neujasněnost systému multicentrických etických komisí v ČR, jejich vztah a kompetence k jednotlivým pracovištím či oborům. Výbor ČOS se bude k problematice vracet během jejího vyjasňování.
 12. Doc. Vyzula informoval o jednání kooperativní skupiny, která se ve spolupráci s VZP zabývá účelnou alokací zdrojů pro léčbu Herceptinem, upozornil na rozšíření indikace do I.linie HER2+ karcinomu prsu v pokročilém stadiu a dohodnuté navýšení roční kvóty o 6 pacientek pro MOÚ Brno a 4 pacientky pro KOC Praha. Skupina bedlivě monitoruje indikace i výsledky léčby a je modelem pro racionální regulaci nákladné cílené onkoterapie.

Zapsal: Žaloudík
Schválil: Vorlíček