Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 26. 9. 2006 v Brně v KOC Fakultní nemocnice U Svaté Anny

 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager, Fínek, Jelínková, Konopásek, Petera, Stáhalová, Stankušová, Vyzula, Žaloudík, Přibylová
 • Omluveni: Petruželka, Rob

Členy výboru přivítali ředitel FN u sv. Anny MUDr. R. Kraus, MBA a vedoucí KOC FN u sv. Anny prim. MUDr. Vladimír Spurný, CSc., který také seznámil přítomné se současným stavem vybavení, s programy, odbornými návaznostmi a dalšími záměry pracoviště.

 1. Předseda Vorlíček seznámil přítomné s dopisem prof. Žaloudíka, který oznámil své rozhodnutí ukončit k 1.10. 2006 práci ve funkci vědeckého sekretáře a člena výboru ČOS. Dopis je v příloze. Následovala krátká diskuse.

 2. Předseda Vorlíček informoval o tiskové konferenci předsedy a zástupců výboru ČOS konané 23.8.2006, která měla v závěru srpna značný ohlas na MZ ČR i v médiích.

 3. Výbor podrobně a s několika výhradami diskutoval ke znění věstníku o síti onkologických pracovišť ze srpna 2006. Shodl se jednomyslně, že je zapotřebí korigovat postavení Masarykova onkologického ústavu v seznamu KOC/KOS, názvy některých pracovišť a rovněž se shodl, že není důvod do tohoto materiálu uvádět Centrum protonové terapie, které má vzniknout až v roce 2009. Ostatně i k samotnému návrhu na vznik Centra v ČR se záporně již v minulosti vyjádřil výbor ČOS i výbor SROBF. V hlasování zda na návrh prof. Vyzuly a prof. Žaloudíka požadovat na MZ ČR zrušení defektního Věstníku nebo pouze jeho opravu ve výše zmíněných bodech výbor většinou hlasů rozhodl pro snahu o opravu, nikoli zrušení (dva hlasy pro zrušení, ostatní proti).

 4. Byl projednán návrh na ustavení Onkourologické sekce při ČOS, vzešlý z onkourologického symposia 8.9.2006 v Olomouci s garanty doc.Abrahámová, doc.Kawaciuk, doc. Jarolím, Dr.Dušek. Výbor ČOS s návrhem jednomyslně souhlasí.

 5. Bez ohledu na podpůrná stanoviska zástupců Svazu pacientů výbor ČOS nepodporuje financování různých programů ozdravných pobytů pro některé onkologické pacienty z omezených zdrojů zdravotního pojištění, neboť je třeba využívat pro financování protinádorové léčby.

 6. Výbor zamítl žádost Pneumoonkologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice o statut onkocentra a doporučuje, aby toto pracoviště fungovalo jako součást příslušného KOC.

 7. Výbor ČOS na základě prvního podnětu zástupkyně výboru Společnosti lékařské genetiky dr. Foretové vítá další prohloubení spolupráce s genetiky a pozve vedení SLG na jednání výboru ČOS k jednání o konkrétních bodech.

 8. Výbor ČOS projednal žádost ředitele odboru MZ ČR Dr. Štrofa o vyjádření k rozšíření center dětské onkologie o šest dalších pracovišť, která v praxi léčí některé fáze dětské leukémie. Výbor ČOS konstatuje, že rozhodování v této věci přesahuje kompetenci výboru ČOS a je potřebné především stanovisko hematologů a pediatrů. Výbor obecně hájí účelnou integraci onkologické péče do specializovaných center v počtu přiměřeném rozsahu dané problematiky v ČR.

 9. Výbor ČOS projednal dopis dr. Pechy a DTC Praha k podpoře pracoviště specializované péče o nemocné s karcinomem prsu mimo rámec KOC. Byť toto pracoviště v návaznosti na mammodiagnostické a screeningové centrum DTC vykazuje každoročně vysoké počty léčených nemocných, opakuje výbor ČOS svou výzvu jednat o funkční propojení s pražskými KOC či KOS, neboť DTC nedisponuje adekvátní lůžkovou kapacitou, vlastní radioterapií a je třeba také řešit návaznosti při systémové progresi. Nebude-li taková spolupráce dokladovatelně možná v rámci pražských zařízení, lze jednat i s ostatními KOC, jakkoli by to bylo méně logické a méně výhodné.

 10. Prostředky z Běhu T. Foxe budou letos poskytnuty ve výši asi 1 milionu Kč a na podnět organizátorů mají být určeny pro výzkumné přístrojové vybavení nejlépe jen jednoho onkologického pracoviště, které nejlépe uspěje ve veřejné soutěži. Výbor ČOS tedy takovou soutěž pro rok 2006 vyhlašuje s uzávěrkou přihlášek do 30.10.2006. Přihlášky mají být zaslány předsedovi ČOS prof. Vorlíčkovi a obsahovat stručnou specifikací přístroje, výzkumného cíle jemuž má přístroj sloužit, uvedení ceny a případného vlastního podílu pracoviště na financování.

 11. Výbor ČOS diskutoval stav mammárního screeninu v ČR. Bylo upozorněno, že při celkově dobré organizaci auditovaného screeningu a jeho počínajícím příznivém vlivu na vzestup časných stádií a redukci mortality trvá problémy nízké účasti žen ve screeningu. Nejvyšší účast přes 50% je v Jm kraji, naopak v některých krajích se pohybuje jen kolem 20%, což je dlouhodobě pro efektivní screening neúnosné. Je zjevné, že vyhláška vážící přístup žen ke screeningu na doporučení praktického lékaře nebo gynekologa vytváří zbytečnou administrativní překážku vyšší účasti žen, lze ji však interpretovat volněji jako neblokující doporučení také jinými lékaři, zejména onkology, případně ženami samotnými. Prof. Žaloudík doporučil, aby se zástupci výboru ČOS zúčastnili jednání mammodiagnostiků na každoročním auditu v závěru roku a společně hledali cesty k propagaci screningu a zvýšení účasti. Je zřejmé, že rozšíření dopadu screeningu by měla věnovat pozornost v dosahu své působnosti také KOC.

 12. Doc. Abrahámová informovala o jednání Rady NOR. Doc. Dušek a Stapro oznámili novou iniciativu pro pomoc implementaci elektronické hlášenky do nemocničních informačních systémů, ať již z provenience Stapro či jiné. Na KSRZIS nastoupil nový vedoucí a bude nutno znovu vyjasnit roli KSRZIS v chodu a inovacích NR. K vyzkoušení experimentální elektronické hlášenky se již hlásí více pracovišť - VFN, FN Bulovka, TFN, FN Brno, FN Olomouc a MOÚ. Prof. Žaloudík upozornil, že k dispozici je již updatovaný SVOD s údaji za rok 2003 a je na jednotlivých KOC jak se k využívání jeho jednotlivých částí , tedy veřejné i lékařské, postaví.

 13. Prof. Vyzula důrazně upozornil na zjevné chyby v indikačních kriteriích v poslední lékové vyhlášce, žádost o opravu zaslal dopisem MZ i VZP. Podle zákona nemožno léčit než jinak než podle vyhláškou stanovených kriterií, některá jsou ovšem zcela chybná. Prof. Vyzula požádal , aby výbor zaujal stanovisko. Dále se členové výboru shodli, že nelze akceptovat, aby centra byla určována ve vazbě na ten či onen lék, neboť jejich role je v komplexní léčbě a nikoli v izolovaném používání toho či onoho preparátu. Naopak KOC musejí mít rovný přístup k řádně indikované léčbě.

 14. Doc. Petera podnítil v souvislosti s výše uvedeným bodem návrh, aby byl ve zdravotnickém periodiku jasně formulován názor ČOS, že neakceptuje tvorbu center ve vazbě na jednotlivé léky, ale pouze centra pro komplexní roli v onkologické péči. S tímto názorem výbor jednomyslně souhlasil.

 15. V odpovědi na písemnou žádost pana Sodomky z Czechopress Agency , aby výbor ČOS garantoval nový časopis Referátový výběr z onkologie, výbor rozhodl, že záštitu neuděluje a vyčká jak se bude vyvíjet příprava, kvalita a spotřeba tohoto zatím jen navrhovaného časopisu.

 16. Bylo shváleno přijetí nových členů do ČOS: Skřička (MOÚ), Arenbergerová (Praha), Arenberger (Praha), Csoka (Dunajská Streda), Folber (Brno), Frydrychová (Liberec), Lašková (Břeclav), Roubalová (Brno), Říčková (Brno), Slabý (Brno), Svobodová (Ostrava), Vantuchová (Ostrava), Vejrová (Ostrava), Zachoval (Praha), Stuchlík (Pardubice), Přívozník (Prachatice), Machovcová (Praha), Mendelová (Praha), Kelbl (Jindřichův Hradec)

 17. Prof. Eckschlager pochválil časopis Klinická onkologie, že začal autorům posílat informaci o obdržení rukopisu a kopii recenzního posudku.

 18. Příští výbor bude 24.10.2006 v Průhonicích v hotelu Tulipán.