Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 27. 10. 2004 v Brně

 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager, Finek, Jelínková, Přibylová, Stáhalová, Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Petera, Rob, Petruželka, Stankušová, Konopásek
 1. Výbor ČOS projednal další postup popularizace Národního onkologického programu, k němuž se písemně přihlásilo již několik desítek organizací a institucí. Bude uspořádána tisková konference po příští výborové schůzi 23. 11. 2004 v Praze.
 2. Výbor se seznámil s články v Lidových novinách a Hospodářských novinách uveřejněných dne 27. 10. 04, které zcela zavádějící formou informují veřejnost o úmrtnosti na zhoubné nádory dýchací soustavy a vyvozují kvalitu zdravotní péče v jednotlivých regionech či dokonce nemocnicích. Proti této nekvalifikované a zavádějící formě používání onkologických údajů výbor ostře protestuje a distancuje se zcela od čísel veřejnosti sdělovaných, neboť jde o údaje nesprávné.
 3. Předseda ČOS prof. Vorlíček spolu s místopředsedkyní doc. Abrahámovou, navrženou výborem za předsedkyni Rady NOR požádají o další harmonizační schůzku ředitelku ÚZIS ve věci dalšího vedení a chodu NOR. Půjde zejména o tyto otázky:
  1. vedení NOR
  2. chod registru v nových podmínkách vyhlášky s údaji bez adres
  3. stav přípravy a implementace elektronického HZN
  4. vztah hlásitele HZN k případu - hlásit by mělo pracoviště odpovídající za výsledek léčebného postupu
  5. nakládání s údaji o hlásících zdravotnických zařízeních
  6. financování NOR a odstranění zpoždění plateb
 4. Metodika účasti praktických lékařů na plnění NOP navržená výborem ČOS bude projednána s výbory obou relevantních společností všeobecných praktiků, včetně způsobu distribuce.
 5. Příprava jednání se Společností patologů - pro jednání o obligátním dvojím čtením histologických preparátů bude ČOS navrhovat tyto onkologické diagnózy: lymfomy, sarkomy kostí i měkkých tkání, germinální nádory, vybrané ovariální nádory, karcinoidy, moly a choriokarcinom, malignity v těhotenství, nádory nejasného origa. Projedná také konzultace z titulu nízké frekvence onkologické diagnostiky na menších patologických pracovištích.
 6. Výbor ČOS vzal na vědomí dopis firmy Pliva-Lachema o zrušení registrace preparátu oxaliplatina Pliva-Lachema
 7. O upřesnění podmínek použití prostředků z Běhu T. Foxe bude jednat s organizátory BTF ČR předseda prof. Vorlíček v Praze 19. 11. 2004.
 8. Výbor ČOS vzal bez připomínek na vědomí dopis Hepatologické společnosti o standardech léčby hepatocelulárního karcinomu u dospělých nemocných.
 9. Výbor se shodl, že umísťování aktuálních informace na nové webové stránky ČOS www.linkos.cz budou provádět podle potřeby všichni členové výboru a předsedové sekcí Duda, Eckschlager, Hajdúch a předseda pneumoonkologů (bude zvolen) přímým kontaktem na webmastera RNDr.Petru Novákovou -petra.novakova@roche.com. Všichni ostatní členové ČOS mohou své příspěvky umísťovat na www.linkos.cz po konzutaci s předsedou ČOS.
 10. Výbor schválil přijetí nových členů ČOS: Lísová (Olomouc), Turyn (Praha), Zíková (Ostrava), Salmáš (Břeclav), Mach ( Frant.Lázně) , Lovas (Zvolen), Soumarová (Nový Jičín), Kubátová (Praha), Řiháčková (Brno)
 11. Prim. Cwiertka referoval o úspěšném jednání s předsedkyní Svazu žen v Olomouci paní Součkovou, olomoucká organizace žen stojí o úzkou spolupráci při naplňování NOP.
 12. Prim. Dr. Ashermannová referovala o dohadovacích řízeních s VZP, projednávat se budou pouze položky na jednáních, v nichž bude pojišťovna vyzyvatelem a které projdou příslušnou odbornou komisí. Onkologická žádost ohledně výkonu aplikace cytostatika do portu byla již projednána pracovní skupinou a má být zařazena do příštího dohodovacího řízení.
 13. Předseda ČOS požádá přednostu katedry IVPZ prof. Klenera o návrh požadavků a pravidel pro specializační vzdělávání v oboru klinická onkologie v rámci implementace Zák.95/2004.
 14. Prim.Stáhalová navrhla, aby se výbor ČOS zasadil o podporu kurzů komunikace zdravotníků s nemocnými zaměřené na onkologickou péči. Výbor vyhlásí pro 15 členů ČOS granty financující absolvování kurzů tohoto typu.
 15. Výbor ČOS schválil rámcový návrh MOÚ témat programu XXIX. Brněnských onkologických dnů, který se uskuteční synchronně ve třech sálech hotelu Voroněž ve dnech 26. - 28. 5. 2005:
  Čtvrtek 26. 5.
  Prevence nádorových onemocnění
  Pokroky v biologii nádorů
  Meze onkochirurgické radikality
  Sekce sester a laborantů
  Pátek 27. 5.
  Chyby v diagnostice a léčbě nádorů
  Informatika a telemedicíny v onkologii
  Minimalizace vedlejších účinků radioterapie
  Hormonálně aktivní nádory
  Sekce sester a laborantů
  Sobota 28.5.
  Novinky v klinické onkologii
  Zhoubné nádory ledvin
  Praktický staging nádorů z pohledu radiologa (kurz IVPZ)
 16. Stav účtu ČOS činí k 27. 10. 2004 323 tis. Kč. Inventarizací majetku ČOS byl pověřen prim.Finek

Další jednání výboru se koná 23. 11. 2004 v 9,00 hod. v Praze.