Zápis z jednání výboru České onkologické společnosti konaného dne 3. 2. 2004 v Praze.

 • Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Aschermannová, Cwiertka, Eckschlager Finek, Jelínková, Konopásek, Petruželka, Přibylová, Stáhalová, Stankušová, Vyzula, Žaloudík
 • Omluveni: Petera, Rob

Prim. Stáhalová přivítala členy výboru ČOS na pracovišti Radioterapeutického ústavu FN Bulovka a stručně je seznámila s pozoruhodnou historií i současností pracoviště.

 1. Předseda Vorlíček informoval o projednávání Národního onkologického programu ve VR MZ ČR 2.2.2004. Národní onkologický program byl Vědeckou radou MZ jednomyslně schválen. Výbor ČOS se shodl na dalších krocích, bude připraven profesionální leták v češtině i angličtině a rozesílán výborem relevantním organizacím a institucím, aby se přihlásily k účasti na realizaci programu a dokladovaly ochotu ke spolupráci podpisem pod NOP.
 2. Byly podány informace o jednání zástupců výboru ČOS Vorlíčka, Roba, Vyzuly, Finka a Cwiertky s ředitelem SÚKL 2.2.2004. Ředitel SÚKL přislíbil napsat do EORTC dopis, ve kterém vysvětlí postoje SÚKL tak, aby nebyly postiženy již probíhající i nové studie. Bylo hovořeno o korekcích dosavadního postupu, který vytváří standard nad rámec požadavků EU. Pracovníci SÚKL sdělili, že nemají kompetence pro studie nelékové a není tak úplně jasné jak má být postupováno v případě tohoto druhu studií (radioterapie, chirurgie, zdravotnické prostředky?). Má je schvalovat MZ ČR?
 3. Jednáno bylo o multicentrických etických komisích. Výbor se shodl, že je třeba vytvořit či vyprofilovat multicentrické komise, které budou s celostátním dopadem řešit celou specifickou onkologickou problematiku. Cílem je zajistit kvalifikovaný postup sjednocený pro relativně malou populaci České republiky. Výbor ČOS podpoří profilaci pro onkologickou problematiku multicentrické komise v Praze - Bulovka a multicentrické komise v Brně - MOÚ.
 4. Webové stránky ČOS www.linkos.cz nutno více profesionalizovat a zkvalitnit. Jde zároveň o smluvní aktualizaci sponzora a redaktora stránek. Dr. Stankušová připomněla, že existují webové stránky www.srobf.cz .
 5. K novému překladu TNM klasifikace je třeba sepsat kvalifikovaný úvod, který zohledňuje změny a rozdíly oproti klasifikaci předchozí. Zajistí předseda ve spolupráci s překladateli původního anglického textu.
 6. Výbor ČOS vzal na vědomí dopis předsedy Společnosti patologů s vědomím potřeby užší spolupráce s patology, kteří představují hlavní onkodiagnostiky. S jednáním vyčkáme po 21.2.04, kdy má dojít k jednání patologů o možných organizačních změnách v jejich společnosti.
 7. Výbor ČOS vyslechl informaci o aktivitách sekce onkochirurgie a sekce pediatrické onkologie. Hlavním výstupem práce Sekce onkochirurgie má být překlad německé komplexní monografie Onkochirurgie, který bude v krátké době finalizován a vyjde v nakladatelství Grada. Pravidelně má Sekce onkochirurgie svůj blok v rámci BOD. Sekce pediatrické onkologie se zaměřuje na udržování a rozvoj společných protokolů. Výbor ČOS pokládá obě sekce za funkční a přínosné pro celou ČOS. Sekce diagnostické a prediktivní onkologie by měla uspořádat své aktivní členstvo a korespondenční volby výboru sekce v I. pololetí 2004.
 8. Doc. Vyzula navrhl věnovat se více ekonomice onkologické péče, včetně historicky podhodnocených výkonů, které trvale nepříznivě ovlivňují celkové kalkulace. V širším kontextu sem patří výkony jiných odborností, přímo zúčastněných na komplexní onkologické léčbě. Do příštího výboru bude připraven seznam požadavků v kontextu s odborností 402 i dalšími odbornostmi zásadně zúčastněnými na onkologické péči.
 9. Doc. Eckschlager a dr. Finek informovali o dopisu doc. Šnajderové a komplexní ochraně reprodukčních funkcí s důsledky pro opatření v onkoterapii mladých pacientů, zejména dívek a žen. Jednání ve věci indikací gonadoliberinů budou pokračovat za spolupráce výboru ČOS.
 10. Výbor ČOS se shodl na potřebě v nejbližších měsících definovat síť specializovaných onkologických pracovišť komplexní péče doporučených výborem ČOS. Doporučení má být poskytnuto praktickým lékařům a pacientům, aby se zhoubnými nádory kontaktovali především tato specializovaná pracoviště. V žádném případě není popíráno právo svobodné volby pacientem.