Zápis z výboru České onkologické společnosti dne 18. 1. 2011 ve FNB Praha

 • Přítomni: Vorlíček, Stáhalová, Petruželka, Vyzula, Aschermannová, Fínek, Bartoš, Petera, Abrahámová, Cwiertka, Feltl, Jelínková 
 • Omluveni: Žaloudík, Přibylová 
 • Hosté: MUDr. Kubáčková (Komise pro orphan drugs), PhDr. Nováková (správce www.linkos), prof. Ryska - Česká chirurgická společnost 

Zápis z jednání v PDF

 1. Prof. Vorlíček přivítal přítomné a zahájil schůzi výboru ČOS. 
 2. Za FNB přivítala účastníky výboru ČOS prof. Abrahámová. 
 3. Prof. Vorlíček provedl kontrolu zápisu z minulé schůze výboru ČOS. 
 4. Dr. Nováková - informace o linkos.cz, zvyšování přístupů, rozšiřování množství informací. Výbor ČOS si vysoce cení činnosti dr. Novákové. 
 5. Dr. Nováková informuje o možnosti předvolební kampaně do výboru ČOS na internetu. 
 6. Dr. Nováková referuje Portál Moje medicína - multimediální, mezioborová spolupráce, připravuje se živé přenášení přednášek, nyní je na webu uloženo 100 přednášek a 1000 statí. Od března bude vyvěšen na www.mojemedicina projekt na téma vyšetřovací metody pro pacienty a laiky. 
 7. Prim. Aschermannová - volby do ČOS budou korespondenční a dvoukolové. Volební kampaň musí být ukončena měsíc před zahájením volebního aktu. 
 8. Dr. Kubáčková: informace o vzácných onemocněních a orphan drugs. Vzácné onemocnění má prevalenci méně než 5/10 000 obyvatel. Orphan drugs musí prokázat benefit buď v účinnosti či kvalitě života. Je stanovena Národní strategie pro vzácná nemocnění. Návrh přes hraniční spolupráce v léčbě vzácných onemocnění - musí být přednostně získán souhlas plátce - zatím připomínkové řízení na úrovni Evropského parlamentu. 
 9. prof. Ryska - předvádí standard léčby karcinomu pankreatu České chirurgické společnosti, přijatelná perioperační mortalita je 5%. Za high volume institution je považováno splnění alespoň 10 radikálních resekcí za rok na tomto pracovišti. Dokument bude zaslán členům výboru ČOS. 
 10. Nemocnice na Homolce společně s Nemocnicí FN Motol se dohodly na spolupráci v rámci jednoho KOC, bude diskutováno po změně Věstníku MZ. 
 11. Doporučený postup pro léčbu průlomové bolesti v onkologii - výbor ČOS schvaluje. 
 12. Poskytování lázeňské péče onkologicky nemocným - výbor ČOS nenavrhuje žádné změny. 
 13. Dopis doc. Urbana, předsedy České hepatologické společnosti, žádost o podporu léčby hepotocellulárního karcinomu. Výbor ČOS aktivity podporuje. 
 14. Kritéria KOC návrh - diskutována kritéria, kritéria připravovaná do nové vyhlášky. Diskuze bude pokračovat, znovu bude na programu příští schůze. 
 15. Prim. Aschermannová - návrh členů do volební komise: Petráková, Büchler, Cwiertka, Holíková, Konopásek, Hesová, Svoboda (Plzeň), Prausová, Šafanda, Aschermannová, Přibylová. 
 16. Prof. Abrahámová - Národní kongres o kolorektálním karcinomu. Další jednání je 24.1.2011. 
 17. Technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení - výbor ČOS souhlasí. 
 18. Založení Společnosti pro digestivní onkologii JEP - výbor ČOS bere na vědomí. 
 19. Noví členové: PharmDr. Šárka Kozáková, MBA, MOÚ Brno. 
 20. Různé: prof. Vyzula referuje - k 1.2.2011 bude nové vydání Modré knihy v listinné podobě.