Zápis ze 12. zasedání výboru ČOS konaného dne 21. 10. 2000

 1. Kontrola zápisu: výbor zápis z 11. zasedání schválil bez připomínek.
  1. vypracování podmínek pro reklamu na www.linkos.cz , jednání s ČLS JEP trvá, řeší se právní stránka.
 2. Pod záštitou ČOS se v roce 2001 konají tyto akce:
  Domácí odborné akce 2001:
    20. března 2001 (úterý) VI Den profesora Vladimíra Staška, - Možnosti predikce radiosenzitivity, využití v praxi. Radioterapie mozkových nádorů dospělého věku včetně metastáz.
    30. května - 1.června 2001 XXV. Brněnské onkologické dny a XV. Konference SZP, Onkologie založená na průkaznosti - přehled klinických studií v ČR
    18. - 21.října 2001 VIII. Jihočeské onkologické dny, Diagnostika a léčba nádorů hlavy a krku.
    5.října 2001 (pátek) VII. Brněnský den paliativní medicíny, Komplexní pojetí paliativní medicíny, (léčebné postupy, ošetřovatelské postupy, sociální a duchovní péče, výuka a výzkum)
  Odborné akce 2001 s mezinárodní účastí:
    3. - 6. června 2001 7th Central European Lung Cancer Conference, Současný stav a novinky komplexní léčby karcinomu.

  ČOS nepřebírá záštitu nad:
  • Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii, Ostrava,MUDr. Vodvářka - přes doporučení výboru ČOS pořádat tyto akce v sudé roky v kombinaci s brněnským dnem paliativní medicíny, který by se měl konat v liché roky, byl výbor znovu požádán o záštitu na rok 2001. Výbor záštitu nepřebírá.
  • Onkologie v gynekologii a mammologii, Brno, MUDr. Nemanová, pro velké množství akcí konaných v ČR s gynekologicko onkologickou problematikou výbor záštitu nepřebírá. Výbor doporučuje organizátorům těchto akcí v rámci zefektivnění a navázání spolupráce tyto akce také vzájemně střídat. Pro rok 2001 výbor záštitu nepřebírá. Pro sudé roky výbor záštitu přislíbil. Vyřídí Tomková.
 3. Doporučené postupy pro praktické lékaře, které si vyžádala ČLS zašlou jednotliví autoři do 31.10. 2001 sekretářce ČOS.
 4. Korespondence:
  1. Výbor ČOS bere na vědomí informaci firmy Galena o registrasci PAXENU stejně i informaci Bristol Myers Squibb o přípravku PACLITAXEL.
  2. Žádost prof. Antoše o zřízení chirurgického onkocentra výbor ČOS nedoporučuje s odůvodněním, že centra se zřizují pro komplexní řešení problematiky a ne k provádění jen některých metod léčby. Odpověď zašle prof. Klener.
  3. Výbor ČOS byl požádán ČLS JEP o navýšení členského příspěvku o 150,- Kč. Tato částka je určena jako příspěvek pro JEP. Vyřídí prim. Fischer.
  4. UZIS - provádění statistiky 2001, problematiku prostuduje a odpoví prim. Jelínková.
  5. Výbor vzal na vědomí informaci prof. Seemanové o změnách výkonů v SZV, které jsou uveřejněny na www.cls.cz .
  6. Žádost o revizi rozhodnutí o onkologickém centru v Benešově - stanovisko výboru ČOS se nemění, odpověď vypracuje prof. Klener.
  7. Žádost dr. Štrofa o zpracování standardů průměrné ambulance v oboru vypracuje do 31.10.2000 prim. Jelínková.
  8. Výbor ČOS bere na vědomí informaci firmy NOVARTIS o jejím sponzorském podílu na akci FORUM 2000.
  9. Výbor bere na vědomí informaci Ligy proti rakovině o činnosti v roce 2000.
  10. Výbor ČOS nemá připomínek k materiálům zaslaným UICC, odpoví doc. Petruželka.
  11. SANOFI žádost o stanovisko společnosti k PSApack - výbor doporučuje firmě vyžádáni expertního posudku, stanovisko zatím nezaujímá. Odpoví prof. Klener.
 5. Přijati noví členové:
  1. MUDr. Radek Lakomý
 6. Různé:
  1. Doc. Žaloudík informoval o jednáních na MZČR stran mammografického screeningu, další jednání proběhne na MZČR 7.11.2000. Zúčastní se doc. Žaloudík.
  2. Stanovisko k péči o adolescenty v onkologii, vypracuje prof.Koutecký, doc.Kavan.
  3. Doc. Kavan informoval o zasedání Pediatrické sekce COS. Byly ustanoveny pracovní skupiny. Informace o pracovních skupinách a standardech pediatrické péče onkologicky nemocných budou uveřejněny na www.linkos.cz, zajistí doc. Kavan, Tomková.
  4. Doc. Žaloudík informoval výbor o rozšíření informace o vzniklé chirurgické sekci ČOS na Chirurgickém dni v Olomouci.
  5. Prof. Klener informoval výbor o konání Pražského Hematologického dne 22.března 2001, téma: Mnohočetný myelom.
  6. Prof. Klener přednesl zprávu z jednání vědecké rady ČLK. Byla zřízena oborová komise ČLK - Komise alternativní medicíny. Složení komise MUDr. J. Hnízdil - předseda, prof. MUDr. J. Heřt, MUDr. J. Šavlík - členové. Výbor vzal informaci na vědomí.
 7. Termín dalšího zasedání 12.12. 9,30 I.interní klinika 1.LFUK VFN, Praha.

Za ČOS:

doc.MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
vědecký sekretář
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
předseda

Český Krumlov, 21. 10. 2000.