Zápis ze 13. zasedání výboru ČOS konaného dne 12. 12. 2000

 1. Kontrola zápisu: výbor zápis z 12. zasedání schválil.
  1. Prof. Koutecký vpracuje do dalšího zasedání stanovisko k péči o adolescenty v onkologii pro MZČR.
  2. Doc. Žaloudík podal informaci o jednáních mammografickém screeningu.
  3. Hostem zasedání byl prof. MUDr. F. Antoš, DrSc. - chirurgická klinika FN Bulovka. Prof. Antoš podal vysvětlení své žádosti na MZČR o finanční podporu zřízení centra pro léčbu nádorů peritonea. Výbor zaujal následující stanovisko: Podporuje koncentraci těchto výkonů na specializovaném pracovišti FN Bulovka, a uznává potřebu jistých finančních prostředků, nemění však své záporné stanovisko k vybudování centra zabývajícího se pouze touto metodou.
 2. Korespondence:
  1. Náměstek ministra zdravotnictví MUDr. A. Malina žádá o vyjádření výboru k žádosti zřízení PET centra ve FN Brno. Výbor podporuje vznik druhého centra v ČR. Odpoví prof. Klener.
  2. Liga proti rakovině požádala výbor o jmenování zástupce ČOS do výběrové komise pro rozdělení finančních prostředků získaných prostřednictvím nadace běhu Terryho Foxe. Výborem byla jmenována prim. Jelínková. Odpoví prof. Klener.
  3. Projekt HOPE - PhDr. H. Jungová požádala výbor o jmenování odborného garanta pro konzultaci témat k projektu setkání mladých specialistů v onkologii ze zemí východní Evropy. Jmenován byl prof. Vorlíček, který zašle odpověď.
  4. MUDr. J. Novotný požádal výbor o převzetí záštity, kontrolu programu a jmenování odborného garanta pro IV. Setkání Klubu mladých onkologů, které se koná 8. - 10.června 2001 na téma:Sarkomy měkkých tkání, endokrinní nádory, prevence nádorů. Výbor program schválil, záštitu nad tímto setkáním přebírá a odborným garantem byl jmenován doc. Petruželka.
  5. RNDr. P. Kozel zaslal k posouzení překlad manuálu PRO KLINICKÝ VÝZKUM A LÉČBU RAKOVINY PRSU 4. Vydání PRACOVNÍ SKUPINA PRO RAKOVINU PRSU PŘI EORTC Vydáno při příležitosti 2. Evropské konference o rakovině prsu, Brusel, 26.-30. září 2000. Výbor kladně hodnotí tuto aktivitu a podporuje distribuci české verze členům ČOS.
  6. Mgr. V. Mazánková zaslala výboru překlad V. vydání TNM klasifikace v elektronické podobě. Bude zveřejněno na www.linkos.cz.
  7. Prof. MUDr. S. Tůma, CSc. MZČR informoval o akceptování návrhu dalšího vzdělávání v onkologii, podaný výborem ČOS. Byl plně respektován v návrhu prováděcí vyhlášky k zákonu o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.
  8. Prezident ČLK MUDr. D. Rath požádal výbor ČOS o odpověď na dopis manželů Vlčkových, týkající se "metody devitalizace nádoru". Odpoví prof. Klener.
  9. Zdravotní výbor parlamentu ČR poslankyně Doc. MUDr. M. Emmerová, CSc. Zaslala soubor reakcí na pořad Klekánice s problematikou týkající se "metody devitalizace nádoru" a žádá o další případné zprávy o vývoji této kauzy.
 3. Různé:
  1. doc. Žaloudík informoval výbor o podání žádosti chirurgické sekce ČOS o přijetí do World Federation of Surgical Oncology Societies. Výbor schválil žádost o sponzoring vstupního a ročního poplatku.
  2. Doc. Petruželka informoval výbor o změně termínu konání VI. Dne profesora Vladimíra Staška. Nový termín konání konference je 27.března 2001 (úterý) na téma Možnosti predikce radiosenzitivity, využití v praxi. Radioterapie mozkových nádorů dospělého věku včetně metastáz.
  3. Kurz ČLK ve spolupráci s ČOS Současné přístupy k léčbě ca plic byl přesunut na rok 2001. Termán konání zveřejní ČLK.
  4. Prof. Vorlíček informoval výbor o změně kategorizace vinorelbinu a gemcitabinu na "X".Žádost o změnu kategorizace erytropoetinu výbor podporuje. Odpoví Doc. Petruželka.
  5. Výše členského poplatku členů ČOS se nemění - důchodci a středoškolští 60,- Kč, ostatní 100,- Kč. Výše příspěvku za členství v ČLS JEP 150,- Kč. Na ČLS JEP zaslal prim. Fischer.
  6. Soutěž o podporu onkologického výzkumu onkologů do 35 let o 3x 50 000,- Kč vypsanou firmou Galena prodlužuje termín pro zaslání přihlášky do konce prosince 2000. Přihlášky zasílejte na sekretářku ČOS: stručný popis výzkumu ve formě grantové přihlášky, stručný životopis. Přihlášky budou vyhodnoceny na dalším zasedání výboru ČOS.
  7. Od 1.1.2001 má výbor ČOS novou sekretářku paní Janu Schweinerovou. Adresa: sekretářka ČOS ČLS JEP, VFN 1. LF UK, U nemocnice 2, 128 08 Praha 2, tel: (02) 2496 2034, e-mail:tomdag@vfn.cz
 4. Přijati noví členové:
  1. MUDr. Radek Pejčoch, FN Brno
  2. MUDr. Bohdan Šmajer, FN Brno
  3. MUDr. Iva Zdražilová, FN Olomouc
  4. MUDr. Helena Čoupková, FN Brno
  5. MUDr. Libor Vyskočil, FN Brno
   Členství ruší Ing. Karel Müller.
 5. Termín dalšího zasedání je 13. února 2001 v 9,30, I.interní klinika 1.LFUK VFN, Praha.

Za ČOS:

doc.MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
vědecký sekretář
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
předseda

V Praze dne 12.prosince 2000.