Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ČLS JEP dne 23.4. 2013 v Praze

Přítomni:

Vorlíček, Abrahámová, Prausová, Petráková, Fínek, Dušek, Cwiertka, Ryška, Melichar, Vyzula, Tesařová, Kolářová, Petruželka

Nepřítomen: Žaloudík
 1. Výbor ČOS se konal ve FN Motol. Byli jsme hosty doc. J. Prausové (Onkologická klinika 2.LF UK a FN Motol).
 2. Schůzi výboru ČOS zahájil prof. Vorlíček. Členy výboru přivítala doc. Prausová a omluvila p. ředitele FN, který byl služebně mimo nemocnici.
 3. Prof. Vorlíček provedl kontrolu zápisu z minulé schůze.
 4. Prof. Melichar informoval o možnostech dalšího vzdělávání pod patronací ESMO, jehož zasedání se událo v Plzni za účasti prof. Piccart. Přítomni byli ještě doc Tesařová, Dr. T. Svoboda.
  Hovořilo se o koncepci oboru, kterou jsme u nás uhájili. Diskuse byla i o sekci mladých onkologů. Nepovažujeme za smysluplnou existenci dvou organizací a to jak sekce ČOS tak Klubu. Je třeba, aby se zájemci domluvili na jedné alternativě. Jsou možné stáže mladých onkologů (přihláška přes ESMO). V ČR je velmi málo členů ESMO. Hovořilo se i o možnostech konání ESMO kongresů u nás.
 5. Prof. Vorlíček informoval o dopise ministra zdravotnictví, kterým byl potvrzen stávající název i koncepce oboru onkologie tak, jak ji prosazuje Česká onkologická společnost.
 6. Prof. Vorlíček se účastnil jednání komise pro specializovanou péči, z čehož vyplynulo mimo jiné, že by v budoucnosti měly všechny KOC mít vlastní PET/CT. Jednání vedla ředitelka Dr. Sajdlová. Kritéria KOC se letos měnit nebudou. Projednával se i problém, kterým je financování onkologické péče. Finance by měly jít za pacientem. Zřizování specializovaného centra pro diagnostiku a léčbu neuroendokrinních nádorů bylo zamítnuto. Stanovisko MZ ke zřizování specializovaných center je takové, že tato centra mohou existovat jen v rámci KOC.
  Nemocnice Ústí n. L. - akreditace KOC prodloužena do konce roku 2013. Nemocnice musí do konce roku dokladovat MZ harmonogram výběrového řízení pro nákup lineárního urychlovače. Veškeré náležitosti k pořízení přístroje je třeba vykonat včas.
 7. Primářka Šachlová navrhuje ustanovení pracovní skupiny, která by se zabývala nádorovými multiplicitami. Výbor ČOS považuje problém multiplicit za závažný a návrh za podnětný. Do skupiny se hlásí tito zájemci: doc. Dušek, prof. Abrahámová, prof. Petruželka, doc. Konopásek, prof. Babjuk, prof. Cibula, prim. Petráková, MUDr. Cwiertka. Další zájemci se mohou přihlásit u prof. Vorlíčka do 15.5.2013.
 8. Informace o společnosti Medical turism bude zaslána všem členům výboru ČOS.
 9. Všichni členové výboru byli předem seznámeni s dopisem prof. Fínka  Dr. Těšínové. Všichni vyslovili souhlas.
 10. Výbor České onkologické společnosti  vzal na vědomí zamítavé  stanovisko  Státního úřadu pro kontrolu léčiv ze dne 26.3.2013 ke stanovení maximální ceny a výše a  podmínek úhrady ze všeobecného zdravotního pojištění přípravku katumaxomab ( Removab). Výbor ČOS  konstatoval, že své doporučující stanovisko  poskytnuté  SÚKL  5.2.2013  nemění, jedná se o preparát s jedinečnou a dlouhodobou funkcí proti nádorovému ascitu, onemocnění, které není ovlivnitelné jiným přípravkem a je významným činitelem snižující kvalitu života onkologicky nemocných. Removab je hrazen onkologicky nemocným v 11 zemích EU.
 11. Výbor ČOS konstatuje, že neexistují přesvědčivé důkazy účinnosti léčby vysokodávkovaným infusním podáváním C vitaminu u onkologických onemocnění a použití této metody proto nedoporučuje.
 12. Výbor ČOS poskytne záštitu této akci:
 13. VZP rozšířila síť referenčních laboratoří patologie věnujících se diagnostice prediktivních faktorů, v tuto chvíli ale nebyl zohledněn požadavek na stratifikaci markerů pro jednotlivé laboratoře. Společnost patologů v jednání pokračuje. Společnost českých patologů postupně vytváří guidelines pro diagnostiku nejčastějších a nejproblémovějších maligních novotvarů.
 14. Doc. Dušek informoval o jednání vědecké rady evropské sítě TRANSCAN (translational cancer research) ve Varšavě. TRANSCAN vypisuje v cyklech projekty, do kterých se mohou zapojit mezinárodní konsorcia ústavů a vědeckých týmů. Příští kolo (r. 2013, informace na http://www.transca...transcan/index.php) bude věnováno terciální prevenci zhoubných nádorů a bude zahrnovat široké spektrum možných témat od molekulární úrovně až po populační observační studie. Řada témat by mohla být zajímavá pro české týmy. Ačkoli se ČR oficiálně do této spolupráce na vládní úrovni nezapojila, existuje možnost zprostředkování spolupráce, případně i vstupu do sítě formou partnerství. Zájemci mohou psát na mail doc. Duška (dusek@iba.muni.cz).